دانلود پایان نامه تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها

3-5)روش تجزیه و تحلیل و آزمون آماری

در این تحقیق برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و برای آزمون فرضیه در صورت نرمال بودن از آمار پارامتریک و آزمون t مقایسه میانگین دو گروه مستقل(آزمون مقایسه زوجها)استفاده خواهد شد، که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. لازم به ذکر است در این مطالعه برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده و تصمیم گیری برای رد یا پذیرش داده ها در سطح اطمینان 95 درصد صورت خواهد گرفت.

3-5-1)آزمون کولموگروف-اسمیرنف

برای بررسی نرمال بودن متغییرها و توزیع های آماری منتخب از آزمون کولموگروف-اسمیرنف استفاده شده است.آماره این آزمون بصورت زیر می باشد:

D=  

در این رابطه F(Yi)توزیع تجمعی نظری تابع مورد آزمون است که باید پیوسته و کاملا معین باشد.اگر مقدار احتمالی مربوط به این آزمون بزرگتر از 05/0 باشد، با اطمینان 95/0می توان نرمال بودن توزیع متغییرها و باقیمانده ها را مورد تایید قرار داد.

3-5-2)آزمون مقایسه زوجها

بسیار اتفاق می افتد که تفاوت واقعی بین دو جامعه نسبت به دو متغییر مورد نظر وجود ندارد،ولی وجود منابع خارجی پراکندگی ممکن است سبب رد فرضیه  بشود.از طرف دیگر،ممکن است تفاوتهای واقعی با وجود عوامل خارجی پوشیده گردد.هدف از آزمون مقایسه زوجها این است که با تشکیل زوجهای شبیه به هم نسبت به متغییر مورد نظر حداکثر تعداد منابع خارجی پراکندگی را تا آنجا که امکان دارد از بین برد. در این گونه موارد به جای آنکه تجزیه و تحلیل را به کمک مشاهدات فردی انجام دهیم،تفاوت بین زوج مشاهدات فردی را به عنوان متغییر بررسی می کنیم.(عادل آذر،آمار و کاربرد آن در مدیریت ،1385،ص 119)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 هدف از این تحقیق کاربردی اثبات وجود تفاوت بین مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها می باشد ، و در ادامه تجزیه و تحلیل علل اختلاف و ارائه پیشنهاداتی به سازمان امور مالیاتی کشور برای اتخاذ سیاست مالیاتی مناسب که دارای بیشترین کارایی بوده و مانع ازاستفاده گروههای تجاری از ابزارهای مختلف جهت مدیریت سود ، فرار و اجتناب مالیاتی می شود .چرا که شاهد افزایش روز افزون شرکتهای فرعی و وابسته در کشور هستیم و می توان با اتخاذ سیاستهای درست و قانونی شاهد افزایش میزان درآمد مالیاتی کشور بود که سهم عظیمی از درآمد دولت را به خود اختصاص میدهد، و افزایش این درآمد نیز دارای پیامدهای اجتماعی مثبت بوده و نهایتا باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92