دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

۴-۱- مقدمه

در این فصل، پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرده و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری گردید، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نماییم و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله از تحقیق هدایت شده‌اند، مورد آزمون قرار دهیم.

این فصل به تحلیل آماری داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها در مورد شرکت های نمونه اختصاص دارد. تحلیل­های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی می­باشند. در سطح توصیفی با استفاده از نمودارهای آماری و آماره های خلاصه مانند میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، چولگی و کشیدگی به توصیف نمونه ی پژوهش پرداخته ایم.در سطح استنباطی، با استفاده از روش های آماری بیان شده در فصل قبل، تجزیه و تحلیل متغیرهای تحقیق در راستای رد یا قبول فرضیه ها انجام شده است.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده می‌شود. در روش های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارایه ی جداول و استفاده از شاخص های آماری مرکزی و پراکندگی به توصیف داده‌های تحقیق پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روش های آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌کنیم.

۴-۲- یافته های توصیفی

در روش‌های توصیفی، تلاش بر آن است تا با ارائه جداول و استفاده از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های تحقیق پرداخته شود تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.

متغیرهای تحقیق و علامت اختصاری متغیرها در جدول (۴-۱) و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول (۴-۲) و (۴-۳) آورده شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

سئوال اصلی

سؤال اصلی تحقیق این است که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (۲۰۰۲) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام  با فرمت ورد