دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3-3 نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق

در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمينان 95% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 78/34 درصد از نسبت تغييرات بدهي توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می‌گردد. در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 4-13، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر اندازه شرکت کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0000/0)، در نتیجه وجود رابطه معني‌داري ميان اندازه شرکت و نسبت تغييرات بدهي در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بين اندازه شرکت و نسبت تغييرات بدهي رابطه معناداري وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (5280/1) حاکی از وجود رابطه مستقیم ميان اندازه شرکت و نسبت تغييرات بدهي می‏باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی اندازه شرکت، نسبت تغييرات بدهي نیز به میزان 5280/1 واحد افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین عامل اندازه شركت و نسبت تغييرات بدهي شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

5-3-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق

در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0 ) با اطمينان 95% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 70/28 درصد از نسبت تغييرات سود انباشته توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می‌گردد. در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 4-16، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر فرصت‌هاي رشد کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0038/0)، در نتیجه وجود رابطه معني‌داري ميان فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات سود انباشته در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بين فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات سود انباشته رابطه معناداري وجود دارد. منفی بودن ضریب این متغیر (0006/1-) حاکی از وجود رابطه معکوس ميان فرصت‌هاي رشد و نسبت تغييرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی فرصت‌هاي رشد، نسبت تغييرات سود انباشته نیز به میزان 0006/1 واحد کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین فرصت‌هاي رشد شركت و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.

3-3-5 نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق

در بررسی معنی‌دار بودن کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره F از 05/0 کوچک‌تر می‌باشد (0000/0) با اطمينان 95% معني‌دار بودن كل مدل تاييد مي‌شود. ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که 21/30 درصد از نسبت تغييرات سود انباشته توسط متغيرهاي وارد شده در مدل تبيين می‌گردد. در بررسی معنی‌داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 4-19، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نسبت شاخص سودآوري کوچک‌تر از 05/0 می‌باشد (0002/0)، در نتیجه وجود رابطه معني‌داري ميان نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار می‏گیرد. بنابراین فرضیه پنجم تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان 95 درصد می‏توان گفت بين نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته، رابطه معناداري وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر (1068/0) حاکی از وجود رابطه مستقیم ميان نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته می‏باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته نیز به میزان 1068/0 واحد افزایش می‌یابد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که بین شاخص سودآوري و نسبت تغييرات سود انباشته شرکت‌ها رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف تحقیق

هدف این تحقیق بررسی و پاسخ به این سؤال است که چه رابطه بین عوامل مختلف رشد شركت و نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته در شرکت‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف کاربردی به شرح زیر بیان می‌گردند.

1-5-1 اهداف علمی :

با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه عوامل مختلف رشد شركت، نسبت تغييرات بدهي و سود انباشته شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است. هم‌چنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق‌های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصاً در ارتباط با عوامل مختلف رشد شركت (فرصت‌هاي رشد، شاخص سودآوري، اندازه شركت) و تأثیر آن بر نسبت تغييرات سود انباشته تاكنون کمتر مورد بررسي قرار گرفته شده است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به محدودیت‌های موجود در رابطه با تحقيق فوق این پژوهش جز پژوهش‌های تکمیل کننده پژوهش‌های قبلی در ایران می‌باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می‌گردد.

1-5-2 اهداف کاربردی تحقیق :

نتایج این‌ تحقیق می‌تواند ‌‌‌مورد ‌‌توجه ‌‌سیاست‌گذاران ‌بازار سرمایه‌ و ‌‌‌‌تحلیل‌گران ‌‌قرار‌‌ ‌‌‌گیرد، چون ‌‌آن‌ها می‌توانند در صورت تأثیر داشتن متغیرهای مستقل بر نسبت تغييرات بدهي و سرمايه و اصلاح ساختار اين نسبت‌ها به تقویت فرصت‌هاي مناسب سرمايه گذاري و نهادینه کردن مبنای صحیح محاسبه عوامل مختلف رشد شركت بپردازند و مبنایی برای ارائه گزارش‌هاي مالي مناسب براي شرکت فراهم نماید. بنابراین تحقیقات حاضر می‌تواند برای گروه های زیر قابل استفاده باشد :

1- سازمان بورس اوراق بهادار تهران

2- متخصصین و تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران

3- مؤسسات حسابرسی

4- مدیران شرکت‌ها

5- محققان و دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین معیارهای مختلف رشد شركت و پایداری ساختار سرمایه در شرکت ‌های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *