دانلود پایان نامه حسابداری ارتباط بین نحوه عملکرد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

3-5. تصریح مدل پژوهش

همانطور که در بخش مبانی نظری بیان گردید، در این تحقیق به منظور بررسی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران، مدل 4عاملی کارهارت مورد توجه قرار گرفت.

Rit – Rft = αi + bi (RMt – Rft) + siSMBt + vi HMLt + miWMLt + eit                            (21.3)

که در این رگرسیون؛ Rit : بازده صندوق i در ماه t، Rft: نرخ بازده بدون ریسک، Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک می­باشد.

RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه می­گردد.

RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک می­باشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده می­شود.

SMBt : عامل اندازه صندوق؛ متغیر اندازه از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایه­گذاری پایان دوره صندوق های سرمایه­گذاری در میانگین قیمت طی آن سال آن­ها (کل خالص ارزش دارایی­ها) به صورت ماهانه به­دست می­آید که به دو دسته صندوق­های در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم می­شوند. عامل می­آید.

HML: عامل ارزش دفتری به ارزش بازار : این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایه­گذاری صندوق­ها بر ارزش بازار آن­ها به صورت ماهانه به دست می­آید، که به سه گروه صندوق­های با ارزش دفتری به ارزش بالا، صندوق­ها با ارزش دفتری به ارز بازار متوسط و صندوق­ها با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین تقسیم می­شود. عامل HML از تفاضل صندوق­های با ارزش دفتری به ارزش بازار بالا(صندوق­های دارای ارزش) و صندوق­های با ارزش دفتری به ارزش بازار پایین(صندوق­های دارای رشد) به دست می­آید(مجتهدزاده و طارمی،1385).

WMLt : عامل شتاب (روند حرکتی) صندوق می­باشد که با UMD نیز نشان داده می­شود و از طریق تفاضل بازده صندوق­های با MOM بالاتر – بازده صندوق­های با MOM پایین­تر به صورت ماهانه به­دست می­آید. به عبارتی دیگر، WMLt تفاوت بین بازده پرتفوی سهام­های برنده و بازده روی پرتفوی سهام­های بازنده می­باشد(هیوج و وربک[1]،2005).

[1] Huij & Verbeek

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­شود که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها با فرمت ورد

Author: 92