دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی مقرون به صرفه بودن جایگزین کردن انرژی خورشیدی با گاز طبیعی در بخش خانگی

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۴- نرخ تنزیل اجتماعی

بیان کمی، ارزش وزنی که جامعه برای هزینه ها و فایده های سالهای آینده یک طرح قائل است و یا انتظار بازدهی جامعه از طرح های اقتصادی در آینده را نرخ تنزیل اجتماعی گویند. این نرخ کاهش ارزش هزینه ها و فایده های آینده از دیدگاه جامعه است و حلقه ارتباطی بین هزینه ها و فایده های طرح است. این نرخ نقش اساسی در تخصیص مطلوب منابع دارد و باعث صرفه مناسب به مطلوب ترین شکل می گردد. اگر نرخ تنزیل اجتماعی پایین باشد. بدان معناست که مسئولین طرح، اهمیت را به مصرف در آینده و نسل های آتی می دهند.

۳-۵- روش معادل هزینه[۱]

Lcoe بطور ساده عبارتند از: تقسیم هزینه سالیانه بر انرژی خروجی سالیانه. روش معادل هزینه از روشهای رایج در برآورد اقتصادی طرح های نیرو گاهی، بویژه نیرو گاههایی که با انرژی های نو فعالیت می کنند که برای بدست آوردن قیمت تمام شده برق تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

LCOE=AC+ O and M + PVf / Eout

= AC هزینه سالیانه سرمایه گذاری

= O and M هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه

PVf = هزینه سو خت مصرفی سالیانه

Eout = کل انرژی سالیانه ناخالص تولیدی، توسط نیرو گاه برحسب کیلو وات ساعت می باشد.

هزینه سرمایه گذاری سالیانهAC

هزینه یکنواختی است که در طول عمر نیرو گاه دارای ارزش ثابتی است برای بدست آوردن هزینه سرمایه گذاری سالیانه لازم است. ضریب بازگشت سرمایه CRF در کل هزینه سرمایه گذاری اولیه ضرب نمود.

AC = CRF * C

LCOE = Levelized cost of electricity

= CRF

= n طول عمر نیرو گاه

= rنرخ تنزیل

=Cمقدار کل سرمایه اولیه

درمحاسبات مربوط به قیمت تمام شده، چنانچه نرخ بهره نیز در روابط هزینه سالیانه لحاظ نمائیم. مقدار ACمتفاوت خواهد بود و از رابطه زیر پیروی می کند.

[(PVC*FCR)+( PVL*FCRL)+( PVO+PVF)CRF]  = AC

نرخ تورم

b فاصله بین سال مالی پایه و سال آغاز بهره برداری از نیروگاه

PVC ارزش حال هزینه های سرمایه گذاری اولیه

PVL ارزش حال هزینه های زمین

PVO ارزش حال هزینه های بهره برداری

PVF ارزش حال هزینه های نگهداری و سوخت

FCR  نرخ ثابت شارژ سرمایه

FCRL نرخ ثابت شارژ زمین

‍CRF ضریب بازگشت سرمایه

O and M هزینه های تعمیر و نگهداری

جزء دیگر محاسبه LCOE مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری است. در حقیقت در این روش، هزینه تعمیر و نگهداری بصورت درصدی از هزینه سالیانه می باشد. بگونه ای که در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی و بخاری آن حدود ۱٫ ۵ تا ۲ درصد و در واحدهای زغال سوز ۲ درصد و در واحدهای هسته ای حدود ۱٫ ۵ درصد سرمایه گذاری اولیه می باشد.

هزینه سوخت PVF

برای یافتن هزینه سوخت مصرفی باید توان مطمئن و بازده واحد نیروگاهی مشخص شود. PVF مقدار هزینه سالیانه سوخت بدون در نظر گرفتن تعدیل، مقدار آن از رابطه زیر بدست می آید:

= PVF

W = توان نیروگاه

Ra = بازده نیرو گاه

Pg = بهای پایه سوخت مصرفی

NHV = ارزش حرارتی سوخت خالص

h= مقدار ساعت کار واحد های گازی نیرو گاه در سال

لازم به ذکر است که مقدار hرا می توان بر حسب ضریب ظرفیت نیرو گاه بصورت زیر بیان کرد:

h =CR*8760

به عبارتی مقدار ساعت کار نیرو گاه برای تولید انرژی ناویژه در سال می باشد. مقدار کل انرژی ناخالص تولیدی (انرژی ناویژه ) از رابطه زیر بدست می آید.

Eout = W*CR*8760

در این رابطه W قدرت عملی نیرو گاه و CR ضریب دسترسی یا فاکتور ظرفیت و ۸۷۶۰ تعداد ساعت کل سال می باشد.

[۱] Levelized cost of eletricity

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات تحقیق:

  • آیا قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گازهای طبیعی کمتر است؟
  • آیا جایگزینی انرژی خورشیدی با گاز های طبیعی در بخش خانگی مقرون به صرفه می باشد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی قیمت تمام شده انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز طبیعی بخش خانگی با چشم انداز بالا بردن بهره وری انرژی با فرمت ورد