دانلود پایان نامه حسابداری: تاثیر فرصت های رشد بر روابط میان ریسک عدم پرداخت و سود غیر منتظره استاندارد شده

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی دوم

ريسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود در بازار سرمایه ایران تاثير گذاراست.

همان طور که در فصل اول بیان شد ضريب واکنش سود عبارت است از بازده غير منتظره بازار در واکنش به اجزای  غير منتظره سود گزارش شده توسط شرکت. در واقع ضریب واکنش سود همان ضریب همبستگی استاندارد نشده بین متغیر های بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته و سود غیر منتظره به عنوان متغیر مستقل می باشد.

جهت بررسی فرضیه اصلی دوم مبنی بر تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود  ابتدا روابط میان متغیر های ریسک عدم پرداخت ،سود غیر منتظره استاندارد شده و بازدهی غیر عادی انباشته  را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره سود غیر منتظره استاندارد شده و بازدهی غیر عادی انباشته  که در فرضیه شماره یک مورد بررسی قرار گرفت مقایسه می کنیم.

طبق جدول شماره (8-4) ضریب همبستگی پیرسون بین سه متغیر رسک عدم پرداخت[1] سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی انباشته 642/0 است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین متغیر بازده غیر عادی انباشته به عنوان متغیر وابسته و سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت به عنوان متغیر مستقل نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این متغیرها تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد 0.412 را نشان می دهد، که عدد خوبي می باشد و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیر عادی انباشته توسط متغیرهای سود غیر منتظره استاندارد شده و ریسک عدم پرداخت ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد  می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول   (8-4) 1.720  می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

[1]-DR

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

پس از تحقیق بال و براون این مسئله مطرح می شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتی نشان می دهد. چرا سود بخش کمی از تغییر در قیمت را تعیین می کند و چه عواملی می تواند در واکنش بازار بر سود غیر منتظره تاثیر گذار باشد. بعد از تحقیق بال و بران تحقیقات متعددی انجام شد که در آنها به بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود پرداختند، نتایج این تحقیقات منجر به شناسایی عوامل مهم تاثیرگذار بر ضریب واکنش سود گردید.

هدف اصلی این تحقیق آزمون واکنش بازار نسبت به سود غیر منتظره با تاثیر از ریسک عدم پرداخت است . و بیان این موضوع که بازار تمایل دارد نسبت به سودهای غیرمنتظره ای که ناشی از ریسک عدم پرداخت است واکنش نشان دهد. در واقع این تحقیق نشان می دهد که ریسک عدم پرداخت یکی از عوامل تاثیرگذار بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به سودهای غیر منظره است.

همچنین از دیگر اهداف این تحقیق می توان به کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعت مالی برای فهم بیشتر عناصر صورتهای مالی و تاثیر آنها بر ضریب واکنش سود اشاره کرد.

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *