دانلود پایان نامه درباره کاربید، نانولوله، سیلیسیم

دانلود پایان نامه

پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

جدول ۲-۲ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

جدول ۲-۳ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

جدول ۲-۴ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰

جدول۲-۵ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (۴و۴) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه اول……………………………………………………………………………….۳۵

جدول۲-۶ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (۴و۴)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه سوم…………………………………………………………………………۴۱

جدول۲-۷ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (۴و۴)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه پنجم………………………………………………………………………..۴۹

جدول۲-۸ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله آرمچیر (۴و۴)سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAl،PوAl-P در لایه هفتم…………………………………………………………………………۵۵

جدول۲-۹ پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه اول…………………………. ۵۸
جدول۲-۱۰ پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………….۵۸
جدول۲-۱۱ پارامترهای NQRهسته هایC سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………….۶۰
جدول۲-۱۲ پارامترهای NQRهسته هایC سیلیسیم کاربید در لایه هفتم………………………..۶۱
جدول۲-۱۳ توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۴و۴)آرمچیر نانولوله
سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………………………………………………………………۷۸
جدول۲-۱۴- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۴و۴) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم………………………………………………………………………۸۰
جدول۲-۱۵- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۴و۴) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه پنجم……………………………………………………………………..۸۲
جدول۲-۱۶- توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۴و۴) آرمچیر نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه هفتم……………………………………………………………………۸۴
جدول ۳-۱ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………۹۱

جدول ۳-۲ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………..۹۳

جدول ۳-۳ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………….۹۵

جدول ۳-۴ پارامترهای طول پیوند و زاویه پیوند نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم………………………………………………………………………………………………………….۹۷

جدول۳-۵ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول…………………………………………………۱۰۲

جدول۳-۶ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه دوم……………………………………………۱۰۶

جدول۳-۷ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم………………………………………….۱۱۲

جدول۳-۸ پارامترهای NMR هسته های SiوC نانولوله زیگزاگ (۰و۸) سیلیسیم کاربید مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه چهارم………………………………………..۱۱۹

جدول۳-۹ پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه اول………………………..
جدول۳-۱۰ پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………………..
۱۲۱
۱۲۳
جدول۳-۱۱ پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………………..۱۲۳
جدول۳-۱۲ پارامترهای NQRهسته های C سیلیسیم کاربید در لایه چهارم………………….۱۲۴
جدول۳-۱۳ توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۰و۸)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول………………………………………………………………………………………….۱۳۹
جدول۳- ۱۴توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۰و۸)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم………………………………………………………………………………………….۱۴۱
جدول۲-۲۳ توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۰و۸) زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم…………………………………………………………………………………………۱۴۵
جدول۲- ۲۴ توصیف گرهای مولکولی کوانتومی در ساختار (۰و۸)زیگزاگ نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم………………………………………………………………………………………..۱۴۵
فهرست اشکال
شکل ۱-۱: اشکال متفاوت مواد با پایه کربن…………………………………………………………..
…۱۳
شکل ۱-۲: تصویر گرفته شده TEM که فلورن هایی کپسول شده به صورت نانولوله های کربنی تک دیواره (SWCNTs) را نشان می دهد ……………………………………………………………۱۵
شکل ۱-۳: تصویر TEM از نانولوله کربنی دو دیواره که فاصله دو دیواره در عکس TEM nm36/0 می باشد…………………………………………………………………………………………..۱۵
شکل ۱-۴:تصویرTEM گرفته شده از نانوپیپاد ..….………………………………………..۱۶

شکل۲-۱ نمادگذاری ساختار آرمچیر(۴و۴) نانولوله سیلیسم کاربید……………………………….۲۲
شکل (۲-۲) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(۴و۴) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه اول الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) مدل جایگزین شده با فسفر، پ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………..۲۳
شکل (۲-۳) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(۴و۴) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه سوم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………..۲۵
شکل (۲-۴) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(۴و۴) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………..۲۷
شکل (۲-۵) مقایسه ساختارهای جایگزین شده ساختار آرمچیر(۴و۴) نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم الف) مدل جایگزین شده با آلومینیوم، ب) ) مدل جایگزین شده با فسفر، پ ) مدل جایگزین شده با آلومینیوم-فسفر…………………………………………………………………………۲۹
شکل(۲-۶) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول……………………………………………………………………………………….۳۳
شکل(۲-۷) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه اول………………………………………………………………………………۳۴

شکل(۲-۸) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم……………………………………………………………………………….۴۰

شکل(۲-۹) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه سوم……………………………………………………………………………..۴۰
شکل(۲-۱۰) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………..۴۵
شکل(۲-۱۱) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………..۴۵
شکل(۲-۱۲) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهSi مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه هفتم……………………………………………………………………………..۵۱
شکل(۲-۱۳) نمودار پارامترهای پوششی شیمیایی CSI در هستهC مربوط به جایگزینی اتمAL،PوAl-P در لایه هفتم……………………………………………………………………………..۵۱
شکل۲-۱۴ مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر………………………………………………………………………۶۳
شکل۲-۱۵ مقایسه اوربیتال های لومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با اتم آلومینیوم-فسفر……………………………………………………………………..۶۵
شکل۲-۱۶ مقایسه اوربیتال های هومو در مدل آرمچیر (۴و۴) نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم الف) خالص، ب) جایگزین شده با اتم آلومینیوم، پ) جایگزین شده با اتم فسفر، ت) جایگزین شده با ات

Author: mitra6--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *