دانلود پایان نامه رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هاي با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته

با توجه به آزمونها و تحليل هايي كه از راه رگرسيون و همبستگي در فصل (4) انجام شد و همانطوريكه در جدول (86-4) مشاهده مي شود ، به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت بین سه متغیر مستقل(تغير سود تقسيمي،سود هر سهم ،تغيير سود هر سهم) و تغيير سود آتي به عنوان متغير وابسته در شركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران  وجود دارد و مقدار آن490/0 است. ؛كه اين ضريب همبستگي ميزان خوبي مي باشد و در واقع متغير هاي ياد شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن 236/0 مي باشد، نشان می دهد كه تنها 23.6% از تغييرات سود آتي به  تغييرات سود تقسيمي ،سود هرسهم و تغييرات سود هر سهم  وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و رابطه بین متغيرهاي مستقل و وابسته مثبت  بیان شد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

5-3-5 نتايج سه متغيراصلي و  سه متغيرمجازي با متغير وابسته

با توجه به آزمونها و تحليل هايي كه از راه رگرسيون و همبستگي در فصل (4) انجام شد و همانطوريكه در جدول (89-4) مشاهده مي شود ، به اين نتيجه رسيديم كه ضریب همبستگی مثبت بین سه متغیر مستقل(تغير سود تقسيمي،سود هر سهم ،تغيير سود هر سهم) و سه متغير مجازي(قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ،نسبت ارزش بازار به دفتري ، بازده حقوق صاحبان سهام) با تغيير سود آتي به عنوان متغير وابسته در شركتهاي پذيرفته شده در بازار سرمايه ايران  وجود دارد و مقدار آن621/0 است. ؛كه اين ضريب همبستگي ميزان بسيارخوبي مي باشد و در واقع متغير هاي ياد شده نمي توانند به صورت مستقل عمل كنند و با توجه به ضریب تعیین تعديل شده به دست آمده كه مقدار آن 379/0 مي باشد، نشان می دهد كه تنها 37.9% از تغييرات سود آتي به  تغييرات سود تقسيمي ،سود هرسهم ، تغييرات سود هر سهم ،قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ،نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام  وابسته است و بقيه آن مربوط به متغير هايي مي باشد كه در اين پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و رابطه بین متغيرهاي مستقل و وابسته مثبت  بیان شد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

1) آيا بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟

1-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-1) آيا رابطه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2) آيا بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟

1-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-2) آيا رابطه بين سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3) آيا بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي رابطه وجود دارد؟

1-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي مختلفي دارند ، متفاوت است؟

2-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري مختلفي دارند ، متفاوت است؟

3-3) آيا رابطه بين تغييرات سود هرسهم و تغييرات سود آتي در شركت هايي كه بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ، متفاوت است؟

تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران با فرمت ورد

Author: 92