دانلود پایان نامه رابطه بین مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

  • روش آزمون فرضیه ­ها

برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. تحلیل داده­های آماری این پژوهش با نرم افزار Eviews انجام می­گیرد. معادله رگرسیونی مورد استفاده به شرح زیر است.

MVi,t= ai + b1(INST i,t)+ b2(CORP i,t)+ b3(MGRi, t)

آزمون­های آماری مورد استفاده در پژوهش به شرح زیر می­باشند:

آزمون نرمال بودن

برای انتخاب آزمون درست برای تحلیل فرضیه‌ها٬ ابتدا باید از توزیع آماری متغیری که مورد آزمون قرار می‌گیرد٬ اطمینان حاصل کرد. پیش‌نیاز گرفتن آزمون‌های پارامتری، نرمال بودن توزیع آماری متغیرهاست. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون‌هایی استفاده می‌کنند که این آزمون‌ها به آزمون‌های نیکویی-برازش معروفند. آماره جاکیو- برا برای آزمون نرمال بودن استفاده می‌شود.

بهترین برآورد خطی نااریب[1]

با توجه به فرض­های مدل کلاسیک رگرسیون خطی، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی، شرایط برآورد کننده­ی مطلوب را دارد. اگر پذیره­های اساسی یک رگرسیون برای جمله اخلال برقرار باشد، برآورد کننده­های حاصل از روش رگرسیون حداقل مربعات، بدون تورش و دارای حداقل واریانس است (هنری،1961). به این ترتیب یک معیار برای انتخاب مدل رگرسیونی که بهتر از سایر مدل­ها تغییرات متغیر وابسته را بر حسب متغیر مستقل توضیح می­دهد، این است که ضرایب رگرسیون واریانس کمتری نسبت به سایر تخمین­ها داشته باشد. ملاک دیگر برای این انتخاب استفاده ار R2 تعدیل شده است.

ضریب تعیین برای اندازه­گیری قدرت تبیین رگرسیون به کار می­رود. وقتی که متغیرهای وابسته در مدل­ها مشابه باشند، از ضریب تعیین برای انتخاب مدل استفاده می­شود (هنری،1961).

آزمون دوربین- واتسون

برای آزمون همبستگی پیاپی در جملات خطا از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. آزمون دوربین- واتسون بر مدل خطای خود همبسته مرتبه اول مبتنی است. این مدل به صورت زیر بیان می­شود:

t = Pεt-1 + Vtε

که در رابطه مزبور P؛ پارامتر خود همبستگی با مقدار -1≤ p ≤+1 و Vt؛ متغیر مستقل با فرض Vt ≈ N(0, σ2) است. در این مدل وقتی که p مثبت باشد، خود همبستگی مثبت و وقتی که p منفی باشد، خود همبستگی منفی وجود دارد. در حالت p = 0 خود همبستگی وجود ندارد. برای انجام آزمون دوربین- واتسون از فرضیه زیر استفاده شده است:

H0: p = 0

H1: p ≠ 0

فرض p = 0 یعنی این که همبستگی پیاپی وجود ندارد و فرضیه مقابل p ≠ 0، یعنی همبستگی پیاپی وجود دارد.

آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F)

در معادله خط رگرسیون چند متغیره، چنانچه رابطه­ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشد.

اگر در سطح اطمینان 95%، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگ‌تر از مقدار F به دست آمده از نگاره باشد، فرض H0 رد می­شود و در غیر این صورت فرض H0 پذیرفته می­شود.

  1. Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش اساسي تحقيق:

با توجه به بيان مساله که در بخش قبل عنوان شد، پرسش­های اساسي تحقيق را مي­توان به صورت زير مطرح کرد:

آیا بین مالكيت نهادي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین مالكيت شركتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین مالكيت مديريتي و ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *