دانلود پایان نامه رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

2-2 نظريه نمایندگی

 

پس از آغاز انقلاب صنعتي در قرن نوزدهم و با توسعه شركتهاي سهامي، انبوه سرمايه گذاراني به وجود آمدند، كه در اداره واحدهاي اقتصادي مورد مشاركت خود نقش مستقيمي نداشتند و تنها از طريق انتخاب هيات مديره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادي خود، همت مي گمارند. حاصل اين فرآيند تفكيك مالكيت از مديريت شركتها بود.

جدايي مالكيت از مديريت منجر به پيدايش تئوري نمايندگي شد (وليپور و خرم ،1390).روابط نمايندگی درون شركت و هزينه های مرتبط با آنها، به طور گسترده در ادبيات مالی شركتها مورد بررسی قرار گرفته است.

جنس و مكلينگ رابطة نمايندگی را قراردادی تعريف مي كنند كه به موجب آن يک يا چند نفر مالک، شخص ديگری را به عنوان نماينده از جانب خود منصوب و اختيار تصميم گيری را به وی تفويض می كنند (محمود آبادي و مهدوي ،1392) . با برقراري رابطه نمايندگي هر يك از طرفين رابطه به دنبال حداكثر كردن منافع شخصي خويش مي باشند.از آنجا كه تابع مطلوبيت مديران با مالكان يكسان نيست، بين آنها تضاد منافع وجود دارد. به دليل وجود تضاد منافع، مديران لزوماً در پي كسب حداكثر منافع براي مالك (مالكان)  نخواهند بود. مشكل نمايندگي عبارت است، از ترغيب نماينده به اتخاذ تصميماتي كه موجب حداكثر شدن رفاه مالك (مالكان) گردد (نوروش و همكاران، 1388) .

بنابراين، براساس تئوري نمايندگي، اغلب انتظار ميرود كه مديران، فعاليتهايي را انجام دهند كه براي سهامداران پرهزينه باشد و حتي قراردادهاي بين مديران و شركت ها نيز نمي تواند مانع از فعاليت هاي فرصت طلبانه مديران شود، بنابراين، سهامداران فاقد قدرت كنترل، نيازمند ساختاري براي نظارت هستند(سانجای ،2008). حاكميت شركتي، ابزاري براي ايجاد توازن بين سهامداران و مديريت است و سبب كاهش مشكلات نمايندگي مي شود.

براساس نظریه نمایندگي ، مدیران  )نمایندگان(  شرکت ممکن است تابع مطلوبیت خود را به قیمت زیرپاگذاری منافع سهامداران حداکثر نمایند.

از این رو سهامداران نظارت بر مدیریت شرکت را به هیأت مدیره واگذار نموده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92