دانلود پایان نامه رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

دانلود پایان نامه

1-4- اهداف تحقیق

اهداف اساسی این تحقیق عبارت‌اند از:

تبین رابطه مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه مالکیت مدیریتی ومدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه سهامدار عمده ومدیریت موجودی‌ها

تبیین رابطه مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام ومدیریت موجودی‌ها

 

 

 

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیات اساسی تحقیق عبارت‌اند از:

رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی‌ها

بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

بین سهامدار عمده و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

بین میزان مالکیت دارندگان بیش از 5% سهام و مدیریت موجودی‌ها رابطه معنی دار وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقیق

در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی،مکانی و زمانی مطرح می‌شود (خاکی،1384)

قلمرو موضوعی این تحقیق، مباحث و مفاهیم مرتبط با رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی‌ها را در بر می‌گیرد. قلمرو زمانی شامل یک دوره زمانی 6 ساله از فروردین 1385 تا اسفند ماه 1390 بوده قلمرو مکانی آن شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

 

Author: 92