دانلود پایان نامه رشته حسابداری: بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2. خلاصه موضوع و روش

موضوع این پژوهش مطالعه ویژگی های کیفی سود و تاثیر آنها بر نوع مدیریت سود شرکت های ورشکسته، درمانده و سالم بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت همبستگی است. و برازش مدل های رگرسیونی بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است.

ابتدا شرکت های نمونه بر اساس مدل تعدیل شده آلتمن به سه دسته تقسیم شدند. سپس ویژگی های کیفی سود به صورت چرخشی پنج ساله برای هر شرکت اندازه گیری و در نهایت بر مبنای دو پرتفوی 40% بالا و 40% پایین به ترتیب با اعداد یک و صفر برای هر گروه نمونه، رتبه بندی گردید. به منظور بررسی تاثیر ویژگی های کیفی سود بر نوع مدیریت سود، یک بار مدل ها بدون متغیرهای کیفی سود برای سه گروه نمونه برآورد گردید و در نهایت با نتایج مدل آزمون فرضیه ها، مقایسه شد. در مجموع برای اجرای این تحقیق، 40 متغیر برای هر شرکت از صورت های مالی حسابرسی شده و نرم افزار ره آورد نوین استخراج گردید.

5-3. خلاصه یافته ها

با آزمون فرضیه اول مشخص شد که کیفیت اقلام تعهدی در هر سه گروه، رابطه معناداری با سودآوری آتی برقرار نکرده است. بدین معنی که این ویژگی کیفی سود به خوبی نمی تواند، سودآوری آتی را پیش بینی کند. همچنین کیفیت اقلام تعهدی شرکت های سالم بالاتر از شرکت های درمانده و ورشکسته است.

با آزمون فرضیه دوم تحقیق نیز مشخص شد که پایداری سود شرکت های سالم بیشتر از شرکت های درمانده و ورشکسته است. و این ویژگی سود نیز شاخص خوبی در پیش بینی سودآوری آتی، نیست.

نتایج آزمون فرضیه سوم بیانگر عدم رابطه معنادار بین قابلیت پیش بینی سود در هر سه گروه نمونه با سودآوری آتی است. و نتایج چهارمین فرضیه تحقیق بیان می کند که ویژگی یکنواختی سود در هر سه گروه نمونه نمی تواند سودآوری آتی را پیش بینی کند. و یکنواختی سود شرکت های درمانده و ورشکسته بیشتر از شرکت های سالم است.

هر چهار فرضیه بیان می کنند که با کنترل ویژگی های کیفی سود، مدیریت سود در شرکت های ورشکسته و درمانده فرصت طلبانه است، که مورد تایید قرار گرفت. اما کارا بودن مدیریت سود در شرکت های سالم، تایید نشد. بنابراین با کنترل و بدون کنترل ویژگی های کیفی سود، مدیریت سود در هر سه گروه نمونه فرصت طلبانه است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

  • آیا شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی و ورشکستگی قرار می گیرند، اقدام به مدیریت سود می کنند؟ نوع مدیریت سود در این گونه شرکت ها چگونه است؟
  • آیا ویژگی های کیفی سود، بر نوع مدیریت سود و سودآوری آتی تاثیر دارد؟
  • آیا با آزمون توانايي ویژگی های کیفی سود و اقلام تعهدي اختياري در پيام رساني قدرت سودآوري آتي، فرصت طلبانه يا كارا بودن مديريت سود را می توان تعیین کرد؟

بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته با فرمت ورد

Author: 92