دانلود پایان نامه -معیارهای اندازه گیری انسانی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

قسمتی از متن پایان نامه :

در ارتباط با فرضیه اول که رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری  شرکتها مورد بررسی قرار گرفته بود، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری رابطه معنی دار معکوس وجود دارد، نتایج این تحقیق با تحقیق چالز والکر[۱] (۲۰۰۱)، که رابطه مثبتی بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری دست یافته است مطابقت ندارد. البته متغیرهای هزینه در این تحقیق با تعداد کارکنان در مخرج کسر متغیر بهره وری رابطه مثبت دارد از این رو انتظار رابطه منفی نیز می رفت. همچنین این نتایج با تحقیقات دونگ و همکاران[۲] (۲۰۱۱) نیز هماهنگ نیست. نکته مهم در نتایج آزمون این فرضیه میزان همبستگی هزینه حقوق کارکنان غیر مستقیم تولید است که رابطه ای قویتر از سایر گروه های کارکنان حتی کارکنان مستقیم تولید دارد.

در ارتباط با فرضیه دوم که بیانگر رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری شرکتها است، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارزش سرمایه انسانی و سودآوری شرکتها رابطه معنی داری یافت نشد.  در حالی که  دنا چالز والکر[۳] (۲۰۰۱) به رابطه مثبتی بین ارزش سرمایه انسانی با سودآوری دست یافته است. به عبارت دیگر کارکنان در شرکت های بورس اوراق بهادار ایران در ایجاد سودآوری کوتاه مدت نقش نداشته اند. آزمون فرضیان فرعی نشان می دهد که تنها هزینه کارکنان مستقیم تولید در سطح ۵% با سودآوری رابطه مستقیم دارد. این نتیجه با تحقیقات اسنل و دین [۴] (۱۹۹۲) و  لاپاک و اسنل[۵] ( ۱۹۹۹ ( نیز سازگار نیست. البته باید توجه داشت که در آن تحقیقات از متغیرهای غیر مالی سرمایه انسانی استفاده شده است.

در فرضیه سوم بین ارزش سرمایه انسانی و ارزش بازار شرکتها رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارزش سرمایه انسانی و ارزش بازار رابطه معنی دار و مثبت یافت شد. دنا چالز والکر[۶] (۲۰۰۱) نیز رابطه مثبتی بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری یافته است. نتایج آزمون این فرضیه همه تحقیقات پیشین را تایید می کند(هوسلید[۷]،۱۹۹۵؛ شرر[۸]،۱۹۹۵،هاسون[۹]،۱۹۹۷ و پنینگز و همکاران[۱۰]،۱۹۹۸). این رابطه در سطح کارکنان مستقیم و غیر مستقیم تولید قوی تر بود. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی در صنایع دانش بنیان تاثیر بیشتری بر عملکرد  در سطح همه متغیرهای تحقیق دارد. بنابراین در کل می توان نتیجه گرفت که نیروی کار تولید یکی از مهم ترین عناصر خلق ارزش به خصوص در شرکت های دانش بنیان می باشد.

 

 

۴-۵ محدودیت های تحقیق

برای روشن شدن بیشتر عوامل موثر بر عملکرد ارزش سرمایه انسانی به شواهد بیشتری قبل از تعمیم هرگونه نتایج لازم است علاوه براین آزمون تجربی فقط برای شرکتهای دانش بنیان و غیر بنیان در دوره ۱۳۸۸تا۱۳۸۴انجام شده است از این رو نتایج حاصل از این مطالعه را نمی توان به فراتر از این گروه ویا به دوره مطالعه متفاوت تعمیم داد.

 

 ۵-۵ پیشنهادات تحقیق

۱-۵-۵ پیشنهادات برخاسته از تحقیق

  • از آنجایی که در این تحقیق بین سود آوری و عملکرد سرمایه انسانی رابطه معنی داری یافت نشده است برای محاسبه سودآوری پیشنهاد می گردد از شاخصهای دیگری استفاده شود. ضمنا دلایل احتمالی رد فرضیه بررسی گردد.
  • با توجه به عدم تاثیر نسبت سرمایه انسانی بر “ُسودآوری ” در روش تحقیق تابلویی به نظر می­رسد بیشتر کارامدی شرکت ها از عملکرد بهتر کارکنان(سرمایه انسانی) نیست ، بنابراین باید دلایل احتمالی سودآور بودن شرکت ها بررسی گردد.

 

۲-۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی تحقیق

اندازه گیری سرمایه فکری در شرکت های دانش محور و بررسی رابطه آن با عملکرد شرکت

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و سایر شاخص های عملکرد مالی شرکت ها

بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی و شاخص های عملکرد غیر مالی شرکت ها

همچنین پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از سایر متغیرهای سرمایه انسانی استفاده گردد.

[۱]-dana, Charles walker  ,۲۰۰۱

[۲]– Doong et al,2011

[۳]-dana, Charles walker  ,۲۰۰۱

[۴] -Lepak & Snell,1999

[۵] -Lepak & Snell,1999

[۶]-dana, Charles walker  ,۲۰۰۱

[۷] -Huselid,1995

[۸]– Sherer,1995

[۹] -Hansson,1997

[۱۰] -Pennings et al,1998

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

چه رابطه ای بین ارزش سرمایه انسانی و بهره وری و سودآوری و ارزیابی سهام وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد بررسی رابطه بین ارزش سرمایه انسانی با بهره وری، سودآوری وارزش بازار