دانلود پایان نامه موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

1-8 روش تحقیق

روش انجام این پژوهش روش قیاسی-استقرایی است. بدین معنی که در ابتدا با کمک روش قیاسی پنج فرضیه در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران مطرح و در ادامه با استفاده از روش استقرایی، داده های پژوهش جمع آوری گردید. همچنین از روش تحلیلی، برای تحلیل داده ها واز روش توصیفی، برای تشريح و توصيف موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران  استفاده شد.

همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده های آماری از نرم افزار 20SPSS و آزمون های نا پارامتریک خی_ دو و دو جمله ای و آزمون پارامتریک t  و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردیده است.

 

1-9 قلمرو مکانی(جامعه آماری)، قلمرو زمانی وقلمرو موضوعی  تحقیق

جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان داخلی اداره کل حسابرسی شهرداری تهران ، حسابرسان شورای شهر (حسابرسان مستقل) و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه

شهرداری تهران می باشد.

قلمرو موضوعی:موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

قلمرو مکانی : مناطق22 گانه شهرداری تهران

قلمرو زمانی: از نظر زمانی بررسی های این پژوهش در سال  1391 انجام شده است .

1-10 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

کارکنان شاغل در اداره کل حسابرسی شهرداری تهران شامل هفت گروه حسابرسی 4 الی 5 نفره (بیش از30 نفر) و حسابرسان مستقل و گروه های اصلاح حساب مستقر در مناطق 22 گانه شهرداری تهران نیزشامل گروه های 2 الی 3 نفره می باشند که  دراکثر مناطق حضور دارند. لذا با توجه به حجم کم جامعه ی آماری در این پژوهش سعی گردید که کلیه افراد مورد نظرسنجی قرار گیرند و از طریق سرشماری جامعه ی آماری،جمع آوری داده های پژوهش صورت پذیرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با استفاده از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت استفاده از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با فرمت ورد

Author: 92