دانلود پایان نامه کاهش هزينه هاي دولت براي اخذ ماليات از موديان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

حالت پنجم – معیار سنجش اجتناب مالیاتی (متغیر وابسته) نرخ موثر مالياتي نقدي بلندمدت و معیار سنجش مسئوليت پذيري اجتماعي حفاظت زيست محيط(EP)

همان­طور که در جدول (4-4) مشاهده مي­شود، آماره F برابر با 7.916 و P-value برابر با 0.000 است که نشان مي دهد در سطح اطمينان 99% مدل رگرسيون خطي از نظر آماري معني دار است.

آماره t براي متغير توضيحي CSR (با بتاي 0.024) برابر با 2.123 است و سطح معني‌داري متغير مذكور نيز برابر با 0.034 است كه در سطح اطمينان 95% از نظر آماري معني‌دار است. در خصوص بررسي اولین فرضیه بین اجتناب مالياتي با فعاليت­هاي مسئولانه اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد زيرا بتاي متغير توضيحي CSR برابر 0.024 و آماره t نيز برابر با 2.123 است كه در سطح اطمينان 95% معني‌دار است.

همچنین آماره t براي متغير توضيحي POS_CSR (با بتاي 0.018) برابر با 1.449 است و سطح معني‌داري متغير مذكور نيز برابر با 0.148 است كه در سطح اطمينان 95% از نظر آماري معني‌دار نیست. در خصوص بررسي دومین فرضیه بین اجتناب مالياتي با بدهي هاي احتمالي ناشی از فعالیت های  غيرمسئولانه اجتماعي رابطه معناداري وجود ندارد زيرا بتاي متغير توضيحي POS_CSR برابر 0.018 و آماره t نيز برابر با 1.449 است كه در سطح اطمينان 95% معني‌دار نیست.

همان­طور كه در جدول (4-4) مشاهده مي­شود ضريب همبستگي و ضريب تعيين تعديل شده مدل (1) به ترتيب برابر با 0.416 و 0.151 است.

همچنين بر اساس آماره « دوربين – واتسون » مدل (1) كه در جدول (4-4) نشان داده شده است مقدار اين آماره برابر است با 2.098 كه بين 1.5 و 2.5 است. از اين رو مي‌توان اظهار داشت كه در مدل (1) خودهمبستگي بين مشاهدات وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

اين تحقيق بدنبال ارائه پاسخ براي سوال زير مي­باشد:

آیا مسئولیت پذیری اجتماعی با اجتناب مالیاتی رابطه دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با فرمت ورد

Author: 92