رابطه بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-6-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق

هدف از فرضیه چهارم تحقیق بررسی رابطه میان حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها  بوده و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:

: بين حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداري وجود ندارد.

: بين حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداري وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل (4) بصورت داده‌هاي پانل برآورد می شود و در صورتی که ضریب  در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

نتایج مربوط به آزمون های چاو (جهت مشخص نمودن استفاده از روش داده‌هاي پانل یا ترکیبی) و هاسمن (جهت مشخص کردن استفاده از روش اثرات ثابت یا تصادفی در روش داده‌هاي پانل) برای مدل (4) در جدول 4-14 ارائه شده است.

با توجه به نتایج آزمون چاو و P-Value آن (0000/0)، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و بيان‌گر این است که می‏توان از روش داده‌هاي پانل استفاده نمود. هم‌چنین  با توجه به نتایج آزمون هاسمن و P-Value آن (0324/0) که کمتر از 05/0 می‌باشد، فرضیه آزمون در سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه پذیرفته می شود. لذا لازم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. در بررسی مفروضات رگرسیون کلاسیک نیز نتایج آزمون جارکیو- برا حاكي از اين است كه باقيمانده‌های حاصل از برآورد مدل تحقيق در سطح اطمينان 95% از توزيع نرمال برخوردار هستند، بطوري كه احتمال مربوط به اين آزمون (6924/0) بزرگ‌تر از 05/0 مي‌باشد. هم‌چنین با توجه به سطح اهمیت آزمون برش پاگان که کوچکتر از 05/0 می‌باشد  (0001/0) فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شده و می‌توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‌باشد. در این مطالعه برای رفع این مشکل در برآورد از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. در آزمون خود همبستگی باقیمانده‌های مدل که با استفاده از آماره دوربین واتسون (DW) انجام شده، مقدار آماره دوربين- واتسن 29/2 بوده و از آن‌جایی که مابین 5/1 و 5/2 می‌باشد می‌توان نتیجه گرفت باقيمانده‏ها مستقل از هم می باشند. علاوه بر این، با توجه به این که سطح اهميت آزمون رمزي بزرگتر از 05/0 می‏باشد (3314/0) بنابراين فرضيه صفر این آزمون مبني بر خطی بودن مدل تأیید شده و مدل داراي خطاي تصريح نمی‌باشد. خلاصه نتايج آزمون‏هاي فوق در جدول 4-15 ارائه شده است.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون های چاو و هاسمن و هم‌چنین  نتایج آزمون مفروضات آماری رگرسیون کلاسیک، مدل (4) تحقیق با استفاده از روش داده‌هاي پانل و بصورت اثرات ثابت برآورد می‏شود. نتایج برآورد مدل در جدول 4-16 ارائه شده است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال های پژوهش:

  • آیا بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین اندازه شرکت با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین حجم نقدینگی شرکت ها با بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین اندازه شرکت با حجم نقدینگی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین ریسک سهام و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین اندازه شرکت با ارزش شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد؟

رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *