رابطه بین سیستم های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری -دانلود پايان نامه

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش نامشهود محاسبه شده:

مدل ارزش نامشهود محاسبه شده، بر پايه اين فرض بنا شده است كه درآمد مازاد شركت، براي نمونه درآمد مازاد بر متوسط درآمد صنعت، از سرمايه فكري آن ناشي مي شود. به بيان ديگر، با بكارگيري دارایي هاي فيزيكي، درآمد شركت حداكثر به متوسط درآمد آن صنعت نزديك مي شود و تنها با به كارگيري است سرمايه فكري است كه شركت به درآمد مازاد دست مي يابد. داده هاي مورد نياز در اين روش از صورت وضعيت مالي شركت تهيه مي شود. اجراي اين روش را مي توان به شش مرحله زير تقسيم بندي شود (استیوارت، 1997):

مرحله 1 : درآمد متوسط قبل از كسر ماليات شركت مربوط به سه سال قبل را محاسبه كنيد(a)،

مرحله 2 : متوسط دارایي هاي فيزيكي پايان سال شركت در سه سال گذشته را محاسبه كنيد(b)،

مرحله 3 : درآمد را بر ارزش دارایي هاي فيزيكي تقسيم نموده و از اين طريق نرخ بازگشت دارایي فيزيكي را بدست آوريد(c=a/b)،

مرحله 4 : متوسط نرخ بازگشت به دارایي فيزيكي را براي صنعت در سه سال گذشته محاسبه كنيد و در صورتي مراحل را ادامه دهید كه از متوسط نرخ بازگشت شركت كمتر است. سپس نسبت متوسط ماليات بر درآمد در سه سال گذشته (e) را حساب کنید،

مرحله 5 : مازاد بازگشت (f) را با رابطه (f=[a-d*b]*[1-e]) محاسبه کنید

مرحله 6 : مازاد بازگشت (f) را بر یک درصد مناسب، برای نمونه هزینه سرمایه شرکت تقسیم کنید

4) درآمد سرمايه دانش:

درآمد سرمايه دانش، توسط ليو تدوین شد و در حقيقت همان درآمد مازاد بر درآمد حاصل از دارایي هاي دفتري است (لو[1]، 1999). در اين روش ابتدا بايد درآمد شركت را براي سه سال آينده پيش بيني كرد. سپس درآمد ناشي از دارایي هاي سنتي با فرض يك نرخ بازگشت (براي نمونه هفت درصد روي دارایي هاي فيزيكي) پيش بيني مي شود، و اين درصد در مقدار ارزش دارایي هاي سنتي در دفاتر حسابداري ضرب مي شود. با كسر نمودن درآمد پيش بيني شده از درآمد حاصل از دارایي هاي سنتي، باقي مانده اي حاصل مي شود كه درآمد سرمايه دانش نام دارد، به منظور تبديل مقدار درآمد حاصل به سطوح دارایي هاي دانش، ابتدا بايد نرخ بازگشت را بر روي دارایي هاي دانش فرض كرد (به عنوان 10 نمونه مجله سي اف او نرخ مزبور را برابر 5/10 درصد فرض كرد)، و سپس درآمد سرمايه دانش پيش بيني شده را بر اين درصد تقسيم كرد، تا دارایي هاي دانش محور مطلق پيش بيني شود (استرلند[2]، 2001).

[1] Lev

[2] Osterland

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف پژوهش

اهداف این در سه حوزه کاربردی، محتوایی و کاربردهای خاص به صورت زیر است:

کاربردی: هدف کاربردی کمک به مدیران سازمان تامین اجتماعی است تا با ارزیابی ارتباط سیستم­های حسابداری مدیریت خود با توسعه سرمایه فکری، بتوانند از این دارایی با ارزش استفاده کنند.

محتوایی: هدف محتوایی این پژوهش­ بررسی رابطه بین سیستم­های حسابداری مدیریت و توسعه سرمایه فکری در سازمان تأمین اجتماعی می­باشد.

کاربردهای خاص: نتایج این پژوهش می­تواند مورد استفاده مدیران سازمان تأمین اجتماعی، مدیران سایر سازمان­ها و پژوهشگران حوزه سرمایه فکری قرار بگیرد.

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی پایان نامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی   با فرمت ورد

Author: 92