رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- تشریح و بیان مساله پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..2

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………5

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5- پرسش و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………9

1-6- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………11

1-6-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6-3- قلمرو مکانی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- کاربرد پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………12

1-9- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………12

1-10- جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-11- تعاریف واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………………………………13

1-12- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-2- اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-3- برابری در توزیع اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………18

2-4- کارآیی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-5- ظهور عدم تقارن اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………………………….21

2-6- شکل­­گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………..24

2-7- انواع عدم تقارن اطلاعاتی و راه های غلبه بر آنها………………………………………………………………………………25

2-7-1- انتخاب بد و نامناسب ………………………………………………………………………………………………………25

2-7-2- مخاطرة اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………….28

2-8- مدل­های عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………29

2-9- عدم تقارن اطلاعاتی و کارآیی بازار……………………………………………………………………………………………………33

2-10- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه………………………………………………………………………………35

2-11- معیارهای نقد شوندگی…………………………………………………………………………………………………………………….38

2-11-1- مفهوم اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………..39

2-11-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش…………………………………………………………….39

2-12- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-12-1- مفهوم هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………43

2-12-2- اهمیت هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………………………..44

2-12-3- موارد استفاده از هزینه سرمایه……………………………………………………………………………………….45

2-12-4- مفروضات الگوی هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………46

2-12-5- اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه………………………………………………………………………………48

2-12-5-1- هزینه اقلام خاص سرمایه…………………………………………………………………………….48

2-12-5-2-  هزینه بدهی…………………………………………………………………………………………………49

2-12-5-3- هزینه حقوق صاحبان سهام…………………………………………………………………………51

2-13- عوامل موثر بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه…………………………………………………………………………………..53

2-14- مدل­های هزینه حقوق صاحبان سهام  …………………………………………………………………………………………..54

2-14-1- مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای ……………………………………………………………………54

2-14-2- مدل قیمت گذاری آربیتراژ …………………………………………………………………………………………..56

2-14-3- مدل رشد سود تقسیمی (گوردون) ………………………………………………………………………………57

2-14-4- مدل ارزیابی بر مبنای اطلاعات حسابداری ………………………………………………………………….59

2-15- پژوهش­های انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ………………………………………………………………….61

2-15-1-پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ……………………………………61

2-15-2- پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………..64

2-16- پژوهش­های انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………….66

2-16-1-پژوهش­های خارجی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام………………………….66

2-16-2- پژوهش­های داخلی انجام شده در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام ………………………..70

2-17- رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………….72

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2- روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………78

3-3- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………..80

3-4- مدل و چارچوب مفهومی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..84

3-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….86

3-6- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………..86

3-6-1- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………86

3-6-2- روش نمونه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………..87

3-6-3- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………88

3-7- ابزار جمع آوری داده های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………90

3-7-1- دقت، اعتبار و پایایی ابزارپژوهش ……………………………………………………………………………………90

3-8- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………91

3-8-1- روش داده­های پانل ………………………………………………………………………………………………………….92

3-8-1-1- روش اثرات ثابت …………………………………………………………………………………………….93

3-8-1-2- روش اثرات تصادفی ……………………………………………………………………………………….94

3-8-1-3- آزمون چاو یا F لیمر………………………………………………………………………………………………94

3-8-1-4- آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………95

3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل……………………………………………………………………………………………………………96

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99

4-2- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………99

4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………102

4-4- تعیین میزان اعتبار الگوی­های هزینه حقوق صاحبان سهام……………………………………………………………104

4-5- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش ……………………………………………………………………………..104

4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..106

4-7- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………….109

فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

5-2- نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………….111

5-3- پیشنهادها مبتنی بر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………..112

5-4- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی …………………………………………………………………………………………………….113

5-5- محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………….113

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی از این پژوهش تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با هزینه حقوق صاحبان سهام می­باشد.

در دهه های اخیر بر نقش اطلاع رسانی حسابداری بیش از هر زمان دیگری تاکید شده است. پیشرفت­های وسیع در به کارگیری مدل­های کمی علوم رفتاری و فن آوری اطلاعات، نقش قابل توجهی در تحول حسابداری ایفا نموده است. بنابراین گزارش­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می­روند که مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن­ها استفاده می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود(عدیلی، 1388).

یکی از پدیده های منفی که به طور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می دهد، نبود تقارن اطلاعات است که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط سرمایه­گذاران می شود. عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود می­آید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطلاعات بیشتری آگاهی داشته باشد، مشروط بر اینکه از این اطلاعات در زمان برقراری ارتباط با طرف دیگر به طور موثر استفاده کند. این آگاهی بیشتر، عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی برای طرف برخودار از اطلاعات بیشتر است(کلارکسون و همکاران[1]، 2007).

اکرلوف و همکاران[2] (1970) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه­ای را پایه­گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد. این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می­آید. آن­ها خاطر نشان کردند که واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر می کنند.

نظریه عدم تقارن اطلاعاتی، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی است که به طور معمول در بازار بورس اوراق بهادار رخ می­دهد. براساس این نظریه، عدم تقارت اطلاعاتی به شکاف های اطلاعاتی[3]، کیفیت[4]، گزارشگری[5]، قابل فهم بودن[6]، ادارکی[7] و ارزش تقسیم می­شود. هر چه دامنه مطرح شده بیشتر باشد، سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت مبادلاتی اوراق بهادار شرکت­ها از ارزش ذاتی آنها بیشتر خواهد بود که این امر، به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی و مالی توسط سرمایه گذاران منجر خواهد شد(خانی و قجاوند، 1391).

برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیارهای مانند خطای پیش بینی تحلیل گران با سود واقعی، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف پیش بینی های تحلیل گران استفاده می شود.(نظری و همکاران، 1391). در این پژوهش برای قضاوت در مورد میزان عدم تقارن اطلاعاتی، از میان معیارهای موجود اختلاف قیمت خرید و فروش[8] سهم بین مدیران و سرمایه­گذاران انتخاب شده است.

تینیک[9] (1972) اذعان داشت در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازار، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود، هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه انتخاب نامطلوب. افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی سهام، پدیده­ای صرفاً اطلاعاتی است که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر مرتبط خواهد بود.

مفهوم هزینه سرمایه مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت عبارت است از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است در واقع بر همین اساس بین تصمیمات مالی شرکت و تصمیمات سرمایه­گذاری ارتباط برقرار می­کند لذا با توجه به اهمیت هزینه سرمایه تعیین عوامل تاثیر­گذار بر آن از اهمیت خاصی برخودار خواهد بود. برای محاسبه هزینه سرمایه روش های متفاوتی از جمله مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[10]، مدل تعدیل شده قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل تراکمی، بازده سود تقسیمی به اضافه بازده سودآوری سرمایه، مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و مدل سه فاکتوری فاما و فرنچ[11] وجود دارد(سلیمانی و طاهری، 1391). در این تحقیق منظور از هزینه سرمایه، هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. بدین منظور از مدل تعدیل شده گوردون[12] در این تحقیق استفاده شده است.

پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *