رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی 

قسمتی از متن پایان نامه :

موسسه آموزش عالي رجا

 

گروه حسابداري

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداري

 

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

استاد راهنما:

دکتر حسن فرج‏زاده دهکردي

استاد مشاور:

دکتر حسن همتي

پژوهشگر:

هاله سنایی

تابستان 1393

چکیده

این پایان‏نامه وضعیتی را مطالعه می‏کند که متورم بودن ترازنامه، استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود افزایشی را با محدودیت مواجه می‏سازد. ترازنامه متورم به واسطه استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در دوره‏های گذشته و انباشت این اقلام در خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها بروز می‏کند. در چنین شرایطی پیش‏بینی می‏شود، شرکت‏ها به منظور اجتناب از گزارش سود غیرمنتظره منفی (عدم تحقق پیش‏بینی‏های سود)، مدیریت سود واقعی و مدیریت پیش‏بینی‏های سود را در دستور کار خود قرار می‏دهند. به منظور آزمون این پیش‏بینی از داده‏های 243 شرکت، مشتمل بر 2,233 مشاهده شرکت-سال در طی دوره زمانی 91-1380 و رگرسیون لوجستیک با اثرات ثابت استفاده شده‏است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد، در زمانی که خالص دارایی‏های عملیاتی شرکت‏ها به واسطه استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بیش از واقع گزارش شده‏اند، احتمال استفاده مدیران از مدیریت سود واقعی افزایشی برای تحقق سود پیش‏بینی شده و همچنین مدیریت کاهشی پیش‏بینی‏های سود به منظور کاستن انتظارات سرمایه‏گذاران، افزایش می‏یابد تا به این وسیله شرکت‏ها از گزارش سود غیرمنتظره منفی اجتناب کنند.

واژگان کلیدی: اقلام تعهدی اختیاری؛ مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود؛ مدیریت سود واقعی؛ سود غیرمنتظره منفی.


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهميت، ضرورت و نتايج احتمالي تحقيق. 6

1-4 اهداف تحقيق. 7

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق. 7

1-6 فرضيه‏هاي تحقيق. 8

1-7 جنبه نوآوري تحقيق. 8

1-8 روش تحقیق. 9

1-8-1 کلیات روش تحقیق. 9

1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق. 9

1-8-4 جامعه و نمونه آماری تحقیق. 9

1-9 متغیرهای تحقیق. 10

1-9-1 متغیرهای وابسته. 10

1-9-2 متغیر مستقل. 11

1-9-3 متغیرهای کنترلی. 12

1-10 مدل‏های آزمون فرضیه‏های تحقیق. 12

1-11 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تخصصي. 13

1-12 ساختار سایر فصول. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مدیریت سودهای غیر منتظره. 18

2-2-1 انگیزه‏های مدیریت سودهای غیر منتظره. 18

2-2-2 مکانیزم‏های اجتناب از (مدیریت) سودهای غیر منتظره منفی   19

2-2-2-1 مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. 20

2-2-2-2 مدیریت سود واقعی. 22

2-2-2-3 مدیریت پیش‏بینی‏ها (انتظارات). 24

2-2-2-4 بکارگیری مکانیزم‏های اجتناب از سود غیر منتظره منفی   25

2-3 مکمل یا جایگزین بودن مکانیزم‏های مدیریت سودهای غیر منتظره   26

2-4 ترازنامه متورم. 28

2-5 پیشینه تحقیق. 29

2-5-1 پیشینه تحقیقات: خارجی. 29

2-5-2 پیشینه تحقیق: داخلی. 33

2-6 خلاصه و نتیجه‏گیری: تبیین نظری فرضیه‏ها. 37

فصل سوم: روش تحقیق.. 41

3-1 مقدمه. 42

3-2 بیان کلی مسئله تحقیق. 42

3-3 فرضیه‌های تحقیق. 43

3-4 روش تحقیق. 44

3-4-1 کلیات روش تحقیق. 44

3-4-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه‌ها. 45

3-4-3 متغیرهای تحقیق. 46

3-4-3-1 متغیرهای وابسته. 46

3-4-3-2 متغیر مستقل. 48

3-4-3-3 متغیرهای کنترلی. 49

3-5 جامعه و نمونه آماری. 50

3-5 قلمرو تحقیق. 53

3-8 جمع‌آوری داده‌های تحقیق. 54

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها. 55

فصل چهارم: نتایج.. 56

4-1 مقدمه. 57

4-2 آماره‏های توصیفی. 57

4-3 آزمون فرضیه‏های تحقیق. 62

4-3-1 آزمون فرضیه اول. 62

4-3-2 آزمون فرضیه دوم تحقیق. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری.. 70

5-1 مقدمه. 71

5-2 خلاصه موضوع و روش تحقیق. 71

5-3 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق. 74

5-4 بحث و بررسی تطبیقی یافته‏های تحقیق. 75

5-5 محدودیت‏های تحقیق. 78

5-6 پیشنهادات تحقیق. 79

5-6-1 پیشنهادات کاربردی. 79

5-6-2 پیشنهادات تحقیقات آتی. 79

منابع.. 81

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقيق

هدف کلی این تحقیق بررسی مکانیزم‏های جایگزین بکارگیری اقلام تعهدی اختیاری در جهت تحقق سود پیش‏بینی شده‏است. به صورت خاص، اهداف این تحقیق شامل موارد زیر است:

  1. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت سود واقعی
  2. بررسی رابطه بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه (متورم بودن ترازنامه) و مدیریت کاهشی پیش‏بینی سود

1-5 پرسش‏هاي اصلي تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در بیان مسئله، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است:

  1. چه رابطه‏ای بین کاهشی بودن پیش‏بینی سود هر سهم و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

چه رابطه‏ای بین مدیریت سود واقعی و بیش‏نمایی خالص دارایی‏های عملیاتی در ترازنامه وجود دارد؟

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی  با فرمت ورد

Author: 92