رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران – دانلود پایان نامه حسابداری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4)آزمون فرضیه دوم

مطابق با آنچه که در فصل سوم مطرح شد فرضیه دوم این تحقیق آن است که بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. آزمون این فرضیه ، مستلزم رده بندی دوگانه سهام بر مبنای سیگنال های راهبرد شتاب قیمت (عملکرد 12 ماه گذشته) از یک سو و درجه عدم اطمینان اطلاعاتی از سوی دیگر می باشد. بر این اساس در ابتدای هر دوره تشکیل پرتفوی ، سهام شرکت ها را بر مبنای عملکرد 12 ماه گذشته از صعودی به نزولی رده بندی کرده ایم. یک سوم بالایی سهام به عنوان پرتفوی برنده ، یک سوم میانی به عنوان پرتفوی میانه و یک سوم پایینی به عنوان پرتفوی بازنده طبقه بندی شده اند. و از سوی دیگر سهام شرکت ها را بر مبنای سطح عدم اطمینان اطلاعاتی از نزولی به صعودی رده بندی نموده و در پنج طبقه (از خیلی کم تا خیلی زیاد) تقسیم نموده ایم. در نهایت میانگین نتایج حاصل از 20 پرتفوی تشکیل شده در دوره تحقیق (از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390) مورد آزمون قرار گرفته است.

آزمون این فرضیه  نیز به مانند فرضیه قبل مستلزم برداشتن دو گام عمده است. نخست به بررسی تفاوت بازدهی پرتفوی های برنده و بازنده پرداخته می شود. بر این اساس در صورتی که راهبرد شتاب قیمت از سودآوری اضافی برخوردار باشد ، باید بازده پرتفوی شرکت های برنده بیش از پرتفوی شرکت های دارای بازنده باشد. در گام دوم و برای بررسی اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر راهبرد شتاب قیمت ، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که آیا سطح عدم اطمینان اطلاعاتی تفاوت بین بازدهی شرکت های برنده و بازنده را تحت تاثیر خویش قرار می دهد و یا خیر. در این جا نیز لازم به توضیح است که گام دوم ، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری نسبت به تایید یا رد فرضیه را تشکیل می دهد.

در سطح عدم اطمينان اطلاعاتي خيلي كم مقدار احتمال براي آزمون همساني واريانس برابر با 26/0 است (به پیوست مراجعه شود). يعني واريانس اين متغير در دو گروه با هم برابر است. بنابراين تحت همساني واريانس مقدار t برابر با 64/0است و سطح معنی داری آن 526/0 می باشد که بیشتر از 5 درصد است. يعني در سطح 95 درصد اطمینان فرض صفر رد نمي شود. اين بدان معناست که مقدار ميانگين بازده سه ماهه آتي پرتفوی شركتهاي برنده با پرتفوی شركتهاي بازنده ، در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم ، تفاوت معناداري ندارد.

در سطح عدم اطمينان اطلاعاتي خيلي زياد نیز مقدار احتمال براي آزمون همساني واريانس برابر با 64/0 است. يعني واريانس اين متغير در دو گروه با هم برابر بوده و بنابراين تحت همساني واريانس مقدار t برابر با 92/0 است و سطح معنی داری آن برابر با 360/0 می باشد که بیشتر از 5 درصد است. يعني در سطح 95 درصد اطمینان فرض صفر رد مي شود. اين موضوع نیز بدان معناست که مقدار ميانگين بازده سه ماهه آتي پرتفوی شركتهاي برنده با  پرتفوی شركتهاي بازنده ، در سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی زیاد ، تفاوت معناداري ندارد.

نتایج بالا نشان می دهد که اگرچه بازده پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی بازنده ، در هر دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد ، بیشتر می باشد اما مقدار آن از لحاظ آماری معنی دار نیست. اما آنچه که در این تحقیق از اهمیت برخوردار است آن است که آیا این مازاد بازده پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی بازنده در دو سطح عدم اطمینان اطلاعاتی خیلی کم و خیلی زیاد با یکدیگر تفاوت معنی داری با هم دارند و یا خیر. بدین منظور گام دوم شرح داده شده در قبل برداشته می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های تحقیق:

پرسش این تحقیق آن است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می شود؟با توجه به آنکه برای بررسی وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب باید مورد بررسی قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

2) آیا بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *