رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

چکیده……………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………… 3

1-2 بیان مسئله………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 6

1-4 اهداف تحقیق……………………………… 7

1-5 فرضیات تحقیق…………………………….. 7

1-6 سوالات تحقیق……………………………… 8

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق…………….. 8

1-8 مدل و روش تحقیق………………………….. 9

1-9 قلمرو تحقیق……………………………… 10

1-10 تعاریف متغیر ها و اصطلاحات تحقیق………….. 10

1-11 ساختار پژوهش……………………………. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-1 مقدمه…………………………………… 13

بخش اول : مبانی نظری………………………… 13

2-2 معاملات اشخاص وابسته………………………. 13

2-3  تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته.. 15

2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه……………………… 15

2-3-2 دیدگاه معاملات کارا……………………… 24

2-3-3 معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات…………………………………………….. 25

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

2-3-3-1 استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته……………………………………….. 25

2-3-3-2 معاملات با اشخاص وابسته در بیانیه 57 هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا…………………………… 29

2-3-3-3 معاملات با اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 24……………………………………… 29

2-3-3-4 معاملات با اشخاص وابسته و استانداردهای حسابرسی ایران…………………………………………….. 30

2-3-3-5 معاملات با اشخاص وابسته و اصلاحیه قانون تجارت 31

2-3-3-6  معاملات با اشخاص وابسته و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران…………………………….. 32

2-3-3-7 معاملات با اشخاص وابسته و قانون ساربینز- اکسلی 35

2-4 انواع معاملات اشخاص وابسته………………… 36

2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت………………… 37

2-5-1 معیار های ارزیابی عملکرد شرکت…………… 38

2-5-1-1 مدل حسابداری ارزیابی عملکرد……………. 39

2-5-1-2 مدل اقتصادی ارزیابی عملکرد ……………. 40

بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………….. 43

2-6 تحقیقات خارجی……………………………. 43

2-7 تحقیقات داخلی……………………………. 48

2-8 خلاصه فصل………………………………… 53

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………… 55

3-2 روش شناسی تحقیق………………………….. 55

3-3  تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها…….. 55

3-4 معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها……….. 57

3-5 متغیر های تحقیق………………………….. 61

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

3-5-1 متغیر های وابسته……………………….. 61

3-5-2 متغیر های مستقل………………………… 62

3-5-3 متغیر های کنترل………………………… 63

3-6 دوره‌ی زمانی تحقیق………………………… 64

3-7 جامعه مورد مطالعه و نمونه‌ی آماری………….. 64

3-8 روش تجزیه تحلیل اطلاعات…………………… 67

3-9 خلاصه فصل………………………………… 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه…………………………………… 69

4-2  آمار توصیفی…………………………….. 69

4-3 بررسی همبستگی بین متغیر های تحقیق…………. 72

4-4 آمار استنباطی……………………………. 73

4-4-1 آزمون فروض کلاسیک در داده های ترکیبی(تلفیقی یا پانل) 74

4-5 آزمون فرضیه ها…………………………… 74

4-5-1 بررسی  رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده دارایی ها…………………………………………….. 74

4-5-2 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و خالص جریان نقد عملیاتی………………………………………. 79

4-5-3 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده خرید و نگهداری…………………………………………….. 82

4-5-4 بررسی رابطه ی معاملات اشخاص وابسته و بازده انباشته ی غیر عادی…………………………………………. 84

4-6 خلاصه فصل………………………………… 87

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………… 89

5-2 خلاصه پژوهش………………………………. 89

عنوان                                                                                                                         صفحه

 

5-3 جمع بندی و تفسیر نتایج…………………… 90

5-4 محدودیت های تحقیق………………………… 93

5-5  پیشنهادات کاربردی……………………….. 93

5-6  پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی……………. 94

منابع و ماخد

منابع فارسی………………………………… 96

منابع لاتین…………………………………. 98

ضمائم و پیوست ها

پیوست 1 نمونه آماری…………………………. 102

پیوست 2 جداول و نتایج برازش مد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف تحقیق

  1. علمی:

این تحقیق با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین بررسی ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این تحقیق می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان شود و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به جز استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج بررسی های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها  با فرمت ورد

Author: 92