شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :


چکیده…………………………….. ۲

فصل اول کلیات تحقیق………………… ۳

1-1 مقدمه:………………………… ۴

2-1بیان مسئله :……………………. ۵

3-1اهمیت موضوع مالیات:……………… ۶

4-1اهداف تحقیق:……………………. ۷

5-1 فرضیه های  تحقیق:………………. ۸

6-1- روش تحقیق…………………….. ۹

۷-1 قلمرو زمانی:…………………… ۹

۸-1 جامعه آماری:…………………… ۹

۹-1چارچوب نظری موضوع:………………. ۱۱

10-1تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:…. ۱۲

11-1. ساختار کلی تحقيق:…………….. ۱۳

فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق……….. ۱۴

1-2 مقدمه:………………………… ۱۵

2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی….. ۱۵

1-2-2  تعریف واهمیت مالیات………….. ۱۵

2-2-2 نظریه های مالیات……………… ۱۷

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت   ۱۸

3-2-2 ضرایب مالیاتی………………… ۱۹

1-3-2-2   گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد   ۱۹

4-2-2  قرائن مالیاتی……………….. ۲۱

5-2-2 نسبت مالیاتی…………………. ۲۱

6-2-2  پایه مالیاتی………………… ۲۲

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن…………. ۲۲

8-2-2  امتیازات مالیاتی…………….. ۲۳

9-2-2  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)  ۲۳

10-2-2  سال مالیاتی…………………. ۲۶

11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی………… ۲۷

1-11-2-2 کارایی…………………….. ۲۷

2-11-2-2 عدالت مالیاتی………………. ۲۷

12-2-2  مالیات بر شرکتها…………….. ۲۸

13-2-2   عوامل تشخیص مالیات………….. ۲۹

14-2-2   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات ۲۹

۱۵-2-2   اهداف سیاستهای مالیاتی……… ۲۹

16-2-2  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی.. ۳۱

۳-2  فرار مالیاتی………………….. ۳۲

۴-2 تمایز  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۳۲

۵-2 زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی…… ۳۳

۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی  ۳۵

۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی…. ۴۰

۸-2 منابع انسانی…………………… ۴۱

۹-2 کارشناس امور مالیاتی……………. ۴۳

۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر……… ۴۴

۱۱-2 مودیان مالیاتی………………… ۴۴

۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی……… ۴۸

۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :…… ۴۹

۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی. ۵۱

۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه……………. ۵۲

۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی…………. ۵۲

۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات ……. ۵۳

۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق…….. ۵۵

19-2- سوابق تحقیقات………………… ۵۶

1-19-2-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:…… ۵۹

2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:….. ۶۱

فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق…………….. ۶۶

1-3 مقدمه…………………………. ۶۷

۲-3 بیان مساله…………………….. ۶۸

3-3اهداف تحقیق:……………………. ۶۹

۱-3-3اهداف اصلی تحقیق:……………… ۶۹

3-3اهداف فرعی تحقیق:……………….. ۶۹

4-3 فرضیات تحقیق:………………….. ۶۹

5-3 روش تحقیق:…………………….. ۷۰

۶-3- جامعه آماری…………………… ۷۱

۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش………. ۷۲

۱-۷-3- روایی………………………. ۷۳

۲-۷-3- پایایی……………………… ۷۳

۸-3مدل تحلیلی تحقیق:……………….. ۷۴

9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق:……….. ۷۵

۱-9-3 تعاریف  متغیرها:……………… ۷۶

10-3- روش گردآوری اطلاعات:…………… ۷۶

11-3  روش تجزیه و تحلیل داده :……….. ۷۷

12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق….. ۷۷

1-12-3 مدل رگرسیون………………….. ۷۷

2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره…….. ۷۸

1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون.. ۷۸

3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص……… ۷۹

1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):… ۸۱

۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:…. ۸۲

قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها……… ۸۳

1-4 مقدمه‏:………………………… ۸۴

2-4  تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق:…… ۸۴

3-4  آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق:… ۸۵

۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها…….. ۸۶

۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ….. ۸۷

۱-۵-4 فرضیه اول …………………… ۹۰

۲-۵-4 فرضیه دوم …………………… ۹۲

۳-۵-4 فرضیه سوم …………………… ۹۴

۴-۵-4 فرضیه چهارم………………….. ۹۷

۵-۵-4 فرضیه پنجم ………………….. ۹۹

۶-۵-4 فرضیه ششم …………………… ۱۰۱

۶-4 آزمون کرونباخ آلفا …………….. ۱۰۴

۷-4 آزمون فریدمن ………………….. ۱۰۶

‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……. ۱۰۷

1-5مقدمه:…………………………. ۱۰۸

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها:…………… ۱۰۸

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:   ۱۰۸

3-5 نتیجه گیری:……………………. ۱۰۹

۴-5. پيشنهادها:……………………. ۱۱۰

1-4-5 پیشنهاد های  برخاسته از تحقیق:….. ۱۱۱

2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:….. ۱۱۳

۵-5 محدودیتهای تحقیق……………….. ۱۱۳

پیوستها:………………………….. ۱۱۵

پرسشنامه:…………………………. ۱۱۶

نمودار و جداول آماری:……………… ۱۲۴

منابع فارسي:………………………. 1۳۰

منابع لاتین:……………………….. 13۳

چکیده لاتین:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف تحقیق:

1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:

تحقیق حاضر سعی بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای بستر سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آنچه این تحقیق به دنبال آن است شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی است که باعث افزایش اثر بخشی وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن است که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد یا خیر.

 

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی  با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *