مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 . مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………  2

1-2 . بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 . اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..  4

1- 4 . اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-4-1 . اهداف علمی ……………………………………………………………………………………………………..  4

1-4-2 . اهداف کلی و فرعی ……………………………………………………………………………………………  5

1-4-3 . اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………………………….  5

1-5 . سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………  6

1-6 . فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  6

1-7 . روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….  6

1- 8 . جامعه آماری و روش گرد آوری اطلاعات و داده ها …………………………………………………………….  7

1-8-1 . قلمرو زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………  7

1-8-2 . جامعــه و نمونه آمـــــاری…………………………………………………………………………………  7

1-8-3 . روش گــرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..  7

1-8-4 . ابزار گرد آوری اطلاعـــات ………………………………………………………………………………..  7

1-9 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..  8

1-10 . تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی )…………………………………….  8

1-11 . ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 . مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 . تاریخچه حسابرسی …………………………………………………………………………………………………………. 12

 

2-2-1 . حسابرسی های پیش از تشکل حرفه ای……………………………………………………………….. 12

2-2-2 . حسابرسی های بعد از تشکل حرفه ای  ………………………………………………………………  13

2-2-3 . حسابرسی در ایران ……………………………………………………………………………………………  14

2-3 . نقش حسابرسی در اقتصاد ………………………………………………………………………………………………..  19

2-4 . کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………………………………  20

2-4-1 . تعریف کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………………  21

2-4-1-1 . استقلال حسابرسی ازمنظر قانونی : یک رویکرد صفر و یکی …………………..  24

2-4-1-2 . استقلال و کیفیت کار حسابرسی به عنوان یک طیف ………………………………  25

2-4-2 . برداشت از استقلال حسابرسی ، کیفیت واقعی حسابرسی و متغیر اندازه …………………… 34

2-4-2-1 . نقش استاندارد های حسابرسی در استقلال حسابرسی …………………………..  36

2-4-3 . انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا …………………………………………………………………   38

2-4-4 . چارچوب خدمات حسابرسی ……………………………………………………………………………   39

2-4-5 . رتبه بندی موسسات حسابرسی …………………………………………………………………………   40

2-4-5-1 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در جهان ………………………………………………  40

2-4-5-2 . رتبه بندی موسسات حسابرسی در ایران ……………………………………………….  41

2-5 . هزینه و انواع آن ……………………………………………………………………………………………………………..  42

2-5-1 . طبقه بندی هزینه ها ………………………………………………………………………………………….  42

2-5-2 . هزینه حسابرسی جز کدام هزینه ها طبقه بندی می شود؟ ……………………………………….  48

2-5-3 . حق الزحمه حسابرسان ……………………………………………………………………………………..  48

2-5-4 . هزینه های حسابرسـی ………………………………………………………………………………………  50

2-6. مبانی نظری حاکمیت شرکتی ……………………………………………………………………………………………..  52

2-6-1. تاریخچه حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………..  52

2-6-2 . نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی ( شرکتی )………………………………………………..  52

2-6-2-1. نظریه عاملیت ( تئوری نمایندگی )…………………………………………………………  53

2-6-2-2 . نظریه برتری سهامداران ………………………………………………………………………  54

 

2-6-2-3 . نظریه ذینفعان ……………………………………………………………………………………  55

2-6-2-4 . نظریه وابستگی منابع ………………………………………………………………………….  58

2-6-2-5 . نظریه تسلط مدیریت ………………………………………………………………………….  58

2-6-2-6 . نظریه انتخاب استراتژیک …………………………………………………………………….  59

2-6-2-7 . نظریه سازمانی …………………………………………………………………………………..  60

2-6-2-8 . نظریه قانون گرایی………………………………………………………………………………  60

2-6-2-9 . نظریه خادمیت …………………………………………………………………………………..  61

2-6-2-10 . نظریه نهادی……………………………………………………………………………………..  62

2-6-3 . حاکمیت شرکتی به معنای امروزی……………………………………………………………………….  64

2-6-4 . ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی ………………………………………………………….. 65

2-6-5 . مفاهیم حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………….  68

2-6-6 . نگاهی تطبیقی به نظام های راهبری ( حاکمیت ) شرکتی ……………………………………….  68

2-6-7 . ویژگی های حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………….  70

2-6-7-1 . تمرکز مالکیت (OWNCON)………………………………………………………………. 70

2-6-7-2 . مالکیت نهادی ( INSOWN) ………………………………………………………………  71

2-6-7-3 . استقلال هیأت مدیره ( BRDIND)……………………………………………………….  73

2-6-7-4 . دوگانگی وظایف مدیرعامل (DUAL)…………………………………………………… 75

2-6-9 . حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………… 75

2-6-9-1 . حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران…………………………………………………..  75

2-6-9-2 . نظام حاکمیت ( راهبری ) شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ……………….  77

2-7 . حاکمیت شرکتی و حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………………….  78

2-7-1 . عوامل مربوط به حق الزحمه حسابرسی ………………………………………………………………  79

2-7-2 . نظام راهبری شرکت چه تأثیری بر هزینه حسابرسی دارد ؟……………………………………..  80

2-7-2-1 . اندازه هیأت مدیره ……………………………………………………………………………..  80

2-7-2-2 . نسبت اعضاء غیر موظف هیأت مدیره به کل ……………………………………..

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

1-4-1-  اهداف علمی

هدف علمی تحقیق مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد بررسی است.  بنابراین محقق بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در پی پاسخ منطقی این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟

 

 

 

 

1-4-2-  اهداف کلی و فرعی

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعيين ارتباط ميان درصد مالكيت نهادي و هزینه های حسابرسی.
  2. تعيين ارتباط ميان درصد مشارکت مدیریت در مالکیت و هزینه های حسابرسی.
  3. تعيين ارتباط ميان استقلال هيأت مديره و هزینه های حسابرسی.
  4. تعيين ارتباط ميان وجود حسابرس داخلي و هزینه های حسابرسی.

1-4-3-  اهداف کاربردی

نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده گروههای متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: تعریف نظام راهبری مناسب برای شرکت های پذیرفته شده.

سرمــایه گذاران: با توجه به اهدافی که دارند، اعم از کوتاه مدت یـا بلند مدت، نتــایج این تحقیق می تواند در انتخاب سهام شرکتها برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که سرمایه گذاران با توجه به رویکرد تکیه گاه یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این تحقیق می تواند آنها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آنها از سودمندی قابل ملاحظه ای برخوردار باشد.

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی : این تحقیق برای بیان بهتر و دقیقتر رویکردهای رفتاری و آثار آنها در پی تئوری های جدیدتر، مفید واقع می شود.

سهامداران : نتایج این تحقیق می تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و انتخاب اعضاء هیات مدیره و کمیته حسابرسی برای آن یاری رساند و توجه آنها به طور غیر مستقیم به مدیریت بهینه هزینه هایی همچون هزینه حسابرسی باعث بهبود نظام راهبری شرکت می گردد.

مدیران : مدیریت در اهداف کوتاه مدت و علی الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت ها و کنترل فعالیت های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد و نیز از آنجا که استقلال حسابرس و کیفیت گزارشات آن در مورد گزارش حسابداری می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد مدیر می تواند از طرق مختلف چون هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

 

 

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی تحقیق:

  1. آیا درصد مالكيت نهادي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هيأت مديره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلي بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *