مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

 

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱بیان مساله ۸

۴-۱ چارچوب نظری تحقیق. ۹

۵-۱  فرضیه های تحقیق. ۱۵

۶-۱  اهداف و ضرورتهای پژوهش.. ۱۶

۷-۱  حدود مطالعاتی. ۱۶

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی. ۱۶

۲-۷-۱ قلمرو مکانی. ۱۶

۳-۷-۱ قلمرو زمانی. ۱۶

۸-۱  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. ۱۷

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۲۰

۲-۲ بخش اول : نقدشوندگی بازار. ۲۰

۱-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی در بازارهای نوظهور. ۲۲

۲-۲-۲ عوامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی. ۲۳

۱-۲-۲-۲ تمرکز مالکیت.. ۲۴

۲-۲-۲-۲ میزان سهام شناور آزاد ۲۶

۳-۲-۲-۲ واسطه های خارجی. ۲۷

۴-۲-۲-۲ دسترسی به بازار. ۲۸

۵-۲-۲-۲ معامله ی اینترنتی. ۲۹

۶-۲-۲-۲ آزادسازی حساب سرمایه ۳۰

۷-۲-۲-۲  هزینه های معامله ۳۱

۸-۲-۲-۲ زیرساختهای معاملاتی. ۳۲

۹-۲-۲-۲ محصولات.. ۳۴

۱۰-۲-۲-۲ پذیرش متقابل. ۳۶

۱۱-۲-۲-۲ مشارکت سرمایه گذاران جزء. ۳۶

۱۲-۲-۲-۲ اصلاحات در صندوقهای بازنشستگی و توسعه طرحهای سرمایه گذاری جمعی ۳۷

۱۳-۲-۲-۲ تجدید ساختار بورسها ۳۸

۱۴-۲-۲-۲ راهبری شرکتی. ۳۹

۱۵-۲-۲-۲ ارتباطات بین بازارها ۴۰

۱۶-۲-۲-۲ کیفیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس.. ۴۱

۱۷-۲-۲-۲ موارد دیگر. ۴۱

۳-۲ بخش دوم : نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن. ۴۳

۱-۳-۲ عوامل نقد شوندگی سهام ۴۳

۲-۳-۲ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۴

۳-۳-۲ هزینه های اجرای سفارش: ۴۴

۴-۳-۲ هزینه های نگهداری موجودی: ۴۴

۵-۳-۲ هزینه های انتخاب نادرست : ۴۵

۶-۳-۲ مطالعات انجام شده در خصوص عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۵

۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتها به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۶

۱-۷-۳-۲ رابطه ی سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۶

۲-۷-۳-۲ رابطه ی ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۷

۳-۷-۳-۲رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۴۷

۴-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام  به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام و کیفیت سود ۴۹

۵-۷-۳-۲ رابطه ی بین دوره ی نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۰

۶-۷-۳-۲ تاثیر ناشناخته ماندن هویت معامله گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۱

۷-۷-۳-۲ رابطه ی بین اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش قبلی سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۲

۸-۷-۳-۲ اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام و نقدشوندگی داراییها ۵۳

۹-۷-۳-۲ اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی  خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۳

۱۰-۷-۳-۲ تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۴

۱۱-۷-۳-۲ اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان یکی از عوامل نقد شوندگی سهام ۵۵

۴-۲ پیشینه تحقیق. ۵۶

۱-۴-۲ خارجی. ۵۶

۲-۴-۲ داخلی. ۵۷

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۹

۲-۳ طرح تحقیق. ۶۰

۳-۳ روش اجرای  تحقیق. ۶۰

۴-۳مدل مفهومی تحقیق. ۶۱

۵-۳ جامعه و نمونه مطالعاتی. ۶۱

۶-۳ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۶۴

۷-۳  متغییرهای مورد مطالعه در تحقیق و روش اندازه گیری متغیرها ۶۴

۱-۷-۳ روش اندازه گیری سیاستهای تقسیم سود  ( متغییرمستقل ) : ۶۴

۲-۷-۳روشهای اندازه گیری نقد شوندگی : ( متغیرهای وابسته ) ۶۴

۸-۳ روش تحلیل داده ها ۶۵

۹-۳ فرایند آزمون فرضیه ها ۶۶

۱۰-۳ روش آزمون فرضیه ها ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۹

۲-۴  شاخص های توصیفی متغیرها ۶۹

۳-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۷۰

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۷۱

۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۷۲

۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: ۷۲

۲-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم: ۷۴

۳-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم: ۷۶

۴-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم: ۷۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۸۲

۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۸۳

۱-۲-۵ نتایج فرضیه اول. ۸۳

۲-۲-۵ نتایج فرضیه دوم ۸۳

۳-۲-۵ نتایج فرضیه سوم ۸۴

۳-۲-۵ نتایج فرضیه چهارم ۸۴

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق. ۸۴

۴-۵ پیشنهادها ۸۴

۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. ۸۵

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. ۸۵

پیوست ها

پیوست الف:نام شرکتها در سال ۱۳۸۴٫ ۸۷

پیوست ب:نام شرکتها در سال ۱۳۸۵٫ ۸۹

پیوست ج: نام شرکتها در سال ۱۳۸۶٫ ۹۱

پیوست د:نام شرکتها در سال ۱۳۸۷٫ ۹۳

پیوست ه :نام شرکتها در سال ۱۳۸۸٫ ۹۵

منابع و ماخذ

منابع فارسی. ۱۱۷

منابع لاتین. ۱۱۸

چکیده لاتین. ۱۱۹

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱  اهداف و ضرورتهای پژوهش

هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال میکند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند که هر محققی در شروع کار بدانها توجه دارد از جمله شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به منظور کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام می شوند کمک به فعالان بورس اعم از نهاد های مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و افراد سرمایه گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر بازده، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد.

دسته دیگر اهداف خاص هر تحقیق است که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهش های مختلف می باشد. در تحقیق حاضر هدف اصلی بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم و نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام با در نظر گرفتن اندازه شرکت و نسبت BV/MV است. به این معنی که در این تحقیق محقق در نظر دارد که آزمون نماید که آیا خط مشی های تقسیم سود سهام با نقدشوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی با توجه به اندازه شرکت و نسبت BV/MV دارای رابطه هست یا خیر ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی   با فرمت ورد