مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق. ۱

۱-۱مقدمه ۲

۲-۱اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. ۳

۳-۱اهداف تحقیق. ۴

۴-۱فرضیه های تحقیق. ۵

۵-۱جامعه آماری و حجم آن. ۵

۶-۱بر آورد حجم نمونه ۶

۷-۱روش گرد آوری اطلاعات.. ۶

۸-۱روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۶

۹-۱مفاهیم و واژگان تحقیق. ۸

۱-۹-۱میانگین متحرک: ۸

۲-۹-۱اندیکاتور. ۸

۳-۹-۱شاخص قدرت اندازه حرکت. ۹

۴-۹-۱  نقاط بایست و برگرد هندسی. ۹

فصل دوم: پیشینه تحقیق. ۱۰

۱-۲مقدمه ۱۱

۲-۲مبانی نظری تحقیق. ۱۲

۱-۲-۲روش پرتفولیو. ۱۲

۲-۲-۲تحلیل بنیادی. ۱۴

۱-۲-۲-۲بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: ۱۵

۲-۲-۲-۲تجزیه و تحلیل صنعت: ۱۵

۳-۲-۲-۲تجزیه و تحلیل شرکت: ۱۶

۴-۲-۲-۲ارزشیابی قیمت سهام: ۱۶

۳-۲-۲تحلیل تکنیکال. ۱۶

۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری. ۱۸

۱-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی. ۱۹

۱-۱-۳-۲استراتژی شتاب.. ۱۹

۲-۱-۳-۲استراتژی معکوس.. ۲۰

۳-۱-۳-۲اقلام تعهدی. ۲۱

۴-۱-۳-۲سهام رشدی و سهام ارزشی. ۲۲

۲-۳-۲استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی. ۲۵

۱-۲-۳-۲استراتژی میانگین متحرک.. ۲۵

۱-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک ساده: ۲۶

۲-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک موزون. ۲۶

۳-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک نمایی. ۲۷

۴-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک مثلثی. ۲۹

۵-۱-۲-۳-۲میانگین متحرک متغیر. ۲۹

۴-۲روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک.. ۳۱

۱-۴-۲رابطه میانگین متحرک با قیمت.. ۳۱

۲-۴-۲رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت.. ۳۲

۵-۲میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32

۶-۲شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33

۷-۲استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال. ۳۶

۸-۲تحقیقات خارج از کشور. ۴۱

۱-۸-۲تحقیق الکساندر. ۴۱

۲-۸-۲تحقیق فاما و بلوم ۴۲

۳-۸-۲تحقیق ون هورن و پارکر. ۴۲

۴-۸-۲تحقیق جیمز. ۴۲

۵-۸-۲تحقیق جنسن و بنینگتون. ۴۳

۶-۸-۲تحقیق بروک و همکاران. ۴۴

۷-۸-۲تحقیق بلوم و همکاران. ۴۶

تحقیق بسمبیندر و چان. ۴۶

۹-۸-۲تحقیق هادسون و همکاران. ۴۷

۱۰-۸-۲تحقیق میلز. ۴۷

۱۱-۸-۲تحقیق جینکای. ۴۸

۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین. ۴۸

۱۳-۸-۲تحقیق وایت و همکاران. ۴۸

۱۴-۸-۲تحقیق رانتر و لیل. ۴۹

۱۵-۸-۲تحقیق وانگ و همکاران. ۴۹

۱۶-۸-۲تحقیق گوناسکریج و پاور. ۵۰

۱۷-۸-۲سوک جون لی و همکاران. ۵۰

۱۸-۸-۲شین یون وانگ و همکاران. ۵۱

۱۹-۸-۲کوکوهان چن و همکاران. ۵۱

۲۰-۸-۲هارن و پاولو. ۵۱

۹-۲تحقیقات در داخل کشور. ۵۱

فصل سوم: روش انجام تحقیق. ۵۴

۱-۳مقدمه ۵۵

۲-۳روش تحقیق. ۵۵

۳-۳جامعه آماری و حجم آن. ۵۶

۴-۳بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : ۵۶

۵-۳فرضیه تحقیق. ۵۸

۶-۳فرضیه های تحقیق. ۵۸

۷-۳روش گرد آوری اطلاعات.. ۵۹

۸-۳روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۵۹

۹-۳تعریف مفاهیم و واژگان. ۶۱

۱-۹-۳اندیکاتور. ۶۱

۲-۹-۳میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین۳) ۶۳

۵-۹-۳نقاط بایست و برگرد هندسی. ۶۷

۱۰-۳استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده ۶۸

۱۱-۳اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق. ۷۱

الف) قیمت سهام شرکتها: ۷۱

ب)مجامع عادی: ۷۱

ج) مجامع فوق العاده: ۷۱

۱۲-۳محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری. ۷۲

۱۳-۳اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها ۷۲

۱-۱۳-۳آزمون آماریt 73

۲-۱۳-۳آزمون ویل کاکسون. ۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۵

۱-۴مقدمه ۷۶

۲-۴جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق. ۷۶

۳-۴مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق. ۷۷

۴-۴آزمون آماری. ۸۹

۱-۴-۴فرضیه اول. ۸۹

۱-۱-۴-۴سالانه ۸۹

۲-۱-۴-۴دوساله و سه ساله ۹۱

۲-۴-۴فرضیه دوم ۹۴

۱-۲-۴-۴سالانه ۹۴

۲-۲-۴-۴دوساله و سه ساله ۹۶

۳-۴-۴فرضیه سوم ۹۸

۱-۳-۴-۴سالانه ۹۸

۲-۳-۴-۴دوساله و سه ساله ۱۰۰

فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر. ۱۰۴

۱-۵مقدمه ۱۰۵

۲-۵خلاصه تحقیق. ۱۰۵

۳-۵نتیجه گیری. ۱۰۶

۴-۵پیشنهادات علمی. ۱۰۹

۱-۴-۵پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. ۱۰۹

منابع. ۱۱۲

منابع فارسی. ۱۱۲

منابع خارجی. ۱۱۵

فهرست جدول ها

 

عنوان صفحه

جدول ۱‑۱:محاسبه میانگین متحرک موزون. ۲۷

جدول۳‑۱:شرکت های مورد بررسی. ۵۷

جدول۴‑۱:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری  ۷۸

جدول۴‑۲:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA.. 81

جدول ‏۴‑۳:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82

جدول۴‑۴:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA.. 84

جدول ۴‏‑۵:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری. ۸۵

جدول۴‑۶: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری. ۸۵

جدول۴‑۷:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله ۸۶

جدول۴‑۸: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت.. ۸۷

جدول۴‑۹: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال ۱۳۹۰بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت.. ۸۸

جدول۴‑۱۰: نتایج آزمون t-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) ۸۹

جدول۴‑۱۱: آزمون tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA.. 92

جدول۴‑۱۲:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA.. 93

جدول ‏۴‑۱۳:آزمون tهمبسته برای داده های روش RSI 94

جدول۴‑۱۴:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96

جدول۴‑۱۵:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97

جدول۴‑۱۶:آزمون tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA.. 99

جدول۴‑۱۷:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی. ۱۰۱

جدول۴‑۱۸:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA.. 102

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۳-۱اهداف تحقیق

  • بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام  با فرمت ورد