مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق. 1

1-1مقدمه 2

2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. 3

3-1اهداف تحقیق. 4

4-1فرضيه هاي تحقيق. 5

5-1جامعه آماری و حجم آن. 5

6-1بر آورد حجم نمونه 6

7-1روش گرد آوري اطلاعات.. 6

8-1روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

9-1مفاهیم و واژگان تحقیق. 8

1-9-1میانگین متحرک: 8

2-9-1اندیکاتور. 8

3-9-1شاخص قدرت اندازه حرکت. 9

4-9-1  نقاط بایست و برگرد هندسی. 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق. 10

1-2مقدمه 11

2-2مبانی نظری تحقیق. 12

1-2-2روش پرتفولیو. 12

2-2-2تحلیل بنیادی. 14

1-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 15

2-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 15

3-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 16

4-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 16

3-2-2تحلیل تکنیکال. 16

3-2استراتژی های سرمایه گذاری. 18

1-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی. 19

1-1-3-2استراتژی شتاب.. 19

2-1-3-2استراتژی معکوس.. 20

3-1-3-2اقلام تعهدی. 21

4-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی. 22

2-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی. 25

1-2-3-2استراتژی میانگین متحرک.. 25

1-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 26

2-1-2-3-2میانگین متحرک موزون. 26

3-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی. 27

4-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی. 29

5-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر. 29

4-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک.. 31

1-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت.. 31

2-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت.. 32

5-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 32

6-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 33

7-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال. 36

8-2تحقیقات خارج از کشور. 41

1-8-2تحقیق الکساندر. 41

2-8-2تحقیق فاما و بلوم 42

3-8-2تحقیق ون هورن و پارکر. 42

4-8-2تحقیق جیمز. 42

5-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون. 43

6-8-2تحقیق بروک و همکاران. 44

7-8-2تحقیق بلوم و همکاران. 46

تحقیق بسمبیندر و چان. 46

9-8-2تحقیق هادسون و همکاران. 47

10-8-2تحقیق میلز. 47

11-8-2تحقیق جینکای. 48

12-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین. 48

13-8-2تحقیق وایت و همکاران. 48

14-8-2تحقیق رانتر و لیل. 49

15-8-2تحقیق وانگ و همکاران. 49

16-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور. 50

17-8-2سوک جون لی و همکاران. 50

18-8-2شین یون وانگ و همکاران. 51

19-8-2کوکوهان چن و همکاران. 51

20-8-2هارن و پاولو. 51

9-2تحقیقات در داخل کشور. 51

فصل سوم: روش انجام تحقیق. 54

1-3مقدمه 55

2-3روش تحقیق. 55

3-3جامعه آماری و حجم آن. 56

4-3بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) : 56

5-3فرضیه تحقیق. 58

6-3فرضيه هاي تحقيق. 58

7-3روش گرد آوري اطلاعات.. 59

8-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 59

9-3تعریف مفاهیم و واژگان. 61

1-9-3اندیکاتور. 61

2-9-3میانگین های متحرک:(نرم افزار رهاورد نوین3) 63

5-9-3نقاط بایست و برگرد هندسی. 67

10-3استراتژی‌های تکنیکال مورد استفاده 68

11-3اطلاعات لازم برای محاسبات فرضیه های تحقیق. 71

الف) قیمت سهام شرکتها: 71

ب)مجامع عادی: 71

ج) مجامع فوق العاده: 71

12-3محاسبه نرخ بازدهی سهام در روش خرید و نگهداری. 72

13-3اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها 72

1-13-3آزمون آماریt 73

2-13-3آزمون ویل کاکسون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75

1-4مقدمه 76

2-4جمع آوری داده ها و محاسبه متغیرهای تحقیق. 76

3-4مفروضات محاسبات متغیرهای تحقیق. 77

4-4آزمون آماری. 89

1-4-4فرضیه اول. 89

1-1-4-4سالانه 89

2-1-4-4دوساله و سه ساله 91

2-4-4فرضیه دوم 94

1-2-4-4سالانه 94

2-2-4-4دوساله و سه ساله 96

3-4-4فرضیه سوم 98

1-3-4-4سالانه 98

2-3-4-4دوساله و سه ساله 100

فصل پنجم: جمع بندی،نتیجه گیری و تفسیر. 104

1-5مقدمه 105

2-5خلاصه تحقیق. 105

3-5نتیجه گیری. 106

4-5پیشنهادات علمی. 109

1-4-5پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 109

منابع. 112

منابع فارسی. 112

منابع خارجی. 115

فهرست جدول ها

 

عنوان صفحه

جدول 1‑1:محاسبه میانگین متحرک موزون. 27

جدول3‑1:شرکت های مورد بررسی. 57

جدول4‑1:خلاصه میانگین بازدهی استراتژی های تکنیکال مورد بررسی و روش خرید و نگهداری  78

جدول4‑2:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش EMA.. 81

جدول ‏4‑3:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش RSI 82

جدول4‑4:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روشRSI&EMA.. 84

جدول 4‏‑5:نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای روش خرید و نگهداری. 85

جدول4‑6: نتایج حاصل از آزمون شاپیرو-ویلک برای تمامی روش های مورد آزمون و قابل مقایسه با روش خرید و نگهداری. 85

جدول4‑7:نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی روش ها با یکدیگر در دوره های دوساله و سه ساله 86

جدول4‑8: بازده مقایسه ای شرکت سرمایه گذاری ملت.. 87

جدول4‑9: آزمون مجدد شاپیرو-ویلک برای سال 1390بعد حذف شرکت سرمایه گذاری ملت.. 88

جدول4‑10: نتایج آزمون t-همبسته برای روش میانگین متحرک(فرضیه اول) 89

جدول4‑11: آزمون tهمبسته برای داده های دوساله روش EMA.. 92

جدول4‑12:نتایج آزمون ویلکاکسون برای داده های غیر نرمال روش EMA.. 93

جدول ‏4‑13:آزمون tهمبسته برای داده های روش RSI 94

جدول4‑14:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژیRSI 96

جدول4‑15:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال روش RSI 97

جدول4‑16:آزمون tهمبسته برای روش ترکیبیRSI&EMA.. 99

جدول4‑17:آزمون tهمبسته برای داده های دو ساله استراتژی. 101

جدول4‑18:آزمون ویل کاکسون برای داده های غیر نرمال استراتژی ترکیبیRSI&EMA.. 102

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

3-1اهداف تحقیق

  • بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از روش های خرید تکنیکی با استفاده ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
  • بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
  • بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :مقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام  با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *