مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱- بیان مسئله ۴

۳-۱- چارچوب نظری تحقیق. ۵

۴-۱- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۷

۵-۱- اهداف تحقیق. ۸

۶-۱- فرضیه های تحقیق. ۸

۷-۱- حدود مطالعاتی. ۸

۸-۱- تعریف واژه و اصطلاحات.. ۹

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه ۱۵

۲-۲- داریی. ۱۵

۱-۲-۲-  دارایی مالی. ۱۵

۳-۲- بازارهای مالی. ۱۶

۱-۳-۲-  بازار پول و سرمایه ۱۶

۲-۳-۲- بازار اولیه ۱۷

۱-۲-۳-۲- موسسات تامین سرمایه ۱۷

۳-۳-۲- بازار ثانویه ۱۸

۴-۲- تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. ۱۹

۵-۲- تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. ۱۹

۶-۲-  تعریف بورس اوراق بهادار. ۲۲

۷-۲-  اوراق بهادار. ۲۲

۸-۲-   خصوصیات اوراق بهادار. ۲۳

۹-۲-  انواع شرکت های سرمایه گذاری. ۲۳

۱-۹-۲-  شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. ۲۳

۲-۹-۲-  شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. ۲۴

۳-۹-۲-  صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. ۲۴

۴-۹-۲-  شرکت مادر. ۲۴

۵-۹-۲-  شرکت های فعالیت تنوعی. ۲۵

۱۰-۲- شیوه ها و روشهای ارزشیابی سهام ۲۵

۱-۱۰-۲-  ارزش اسمی. ۲۵

۲-۱۰-۲-  ارزش برای مالک… ۲۶

۳-۱۰-۲-  ارزش دفتری. ۲۶

۴-۱۰-۲-  ارزش بازار. ۲۶

۵-۱۰-۲- ارزش منصفانه ۲۶

۱۱-۲- ریسک… ۲۷

۱-۱۱-۲-  ریسک نوسان نرخ بهره ۲۷

۲-۱۱-۲-  ریسک بازار. ۲۸

۳-۱۱-۲-  ریسک تورمی. ۲۸

۴-۱۱-۲-  ریسک تجاری. ۲۸

۵-۱۱-۲-  ریسک مالی. ۲۸

۶-۱۱-۲-  ریسک نقدینگی. ۲۹

۷-۱۱-۲-  ریسک نرخ ارز. ۲۹

۸-۱۱-۲-  ریسک کشور. ۲۹

۱۲-۲- بازده ۳۰

۱-۱۲-۲-  بازده واقعی. ۳۰

۱-۱-۱۲-۲-  بازده سرمایه گذاری در دارایی مشهود ۳۰

۲-۱-۱۲-۲- بازده سرمایه گذاری در دارایی مالی. ۳۱

۳-۱-۱۲-۲-  بازده مورد انتظار. ۳۲

۴-۱-۱۲-۲- بازده پرتفوی. ۳۳

۱۳-۲-  رابطه بین ریسک و بازده ۳۳

۱۴-۲-  مدل CAPM 34

۱۵-۲- اهرمها ۳۷

۱-۱۵-۲- درجه اهرم عملیاتی. ۳۸

۲-۱۵-۲- درجه اهرم مالی. ۳۸

۳-۱۵-۲- درجه اهرم اقتصادی. ۳۹

۱۶-۲- مدل RA-CAPM.. 39

۱۷-۲-  مدل  A-CAPM.. 41

۱۸-۲-  مدل R-CAPM.. 45

۱۹-۲- مدل C-CAPM 46

۲۰-۲-  پیشینه و تحقیقات پیرامون. ۴۹

۱-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون C-CAPM.. 49

۲-۲۰-۲- تحقیقات انجام شده پیرامون RA-CAPM.. 51

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۵۴

۲-۳- روش تحقیق. ۵۴

۳-۳-  مدل تحقیق  و شیوه اندازه گیری متغیر ها ۵۵

۱-۳-۳- رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده مورد انتظار. ۵۵

۲-۳-۳- بازده هرسهم ۵۵

۳-۳-۳- نرخ بازده بازار وبازده مورد انتظار بازار. ۵۶

۴-۳-۳-  مدل   ۵۶

۵-۳-۳- نرخ بازده بدون ریسک… ۵۸

۶-۳-۳- اهرمها ۵۹

۱-۶-۳-۳-درجه اهرم عملیاتی. ۶۰

۲-۶-۳-۳- درجه اهرم مالی. ۶۱

۳-۶-۳-۳-  درجه اهرم اقتصادی. ۶۲

۷-۶-۳-۳- اختلال اقتصادی. ۶۴

۷-۳-۳ – مدل C-CAPM 64

۴-۳ – متغیر های عملیاتی تحقیق. ۶۵

۵-۳- جامعه آماری. ۶۵

۶-۳- روش وابزارهای گردآوری اطلاعات.. ۶۶

۷-۳- اعتبار و پایایی تحقیق پژوهش.. ۶۶

۱-۷-۳- اعتبار درونی. ۶۶

۲-۷-۳- اعتبار بیرونی. ۶۷

۳-۷-۳- پایایی. ۶۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۶۹

۲-۴-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۷۰

۱-۲-۴ فرضیه اصلی اول. ۷۰

۲-۲-۴- فرضیه اصلی دوم ۷۳

۳-۴- شاخص های توصیفی متغیرها ۷۴

۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۷۸

۱-۴-۴- فرضیه اصلی اول. ۷۸

۱-۱-۴-۴-  آزمون فرضیه فرعی اول. ۷۹

۲-۱-۴-۴- آزمون فرضیه فرعی دوم ۸۴

۲-۴-۴-  فرضیه اصلی دوم ۸۸

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۹۵

۲-۵- نتایج فرضیه اصلی اول. ۹۵

۳-۵- نتایج فرضیه اصلی دوم ۹۶

۴-۵- پیشنهادها ۹۷

۱-۴-۵- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۹۷

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. ۹۸

۵-۵- محدودیتهای تحقیق. ۹۸

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۰۲

منابع لاتین: ۱۰۴

چکیده انگلیسی: ۱۰۵

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می پردازد، اهداف زیر مد نظر است:

۱- آزمون قدرت تبیین تئوری C-CAPM و RA-CAPM در تعیین نرخ بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و بررسی وجود رابطه معنی دار بین ریسک و بازده.

۲- ارائه مدلی سازگار با بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک مدل کاربردی تعیین ریسک و بازده.

۳- بررسی میزان تاثیر پذیری بازده مورد انتظار شرکتها از طریق عاملی به نام βRA وβC و مقایسه مدل C-CAPM و RA-CAPM

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مقایسه قدرت تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف و تعدیل شده  با فرمت ورد