منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان ایلام

مقطع ابتدایی آموزش وپرورش استان ایلام در مقایسه با اهداف برنامه آموزش برای همه استان طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ چگونه است؟
یافته‌های این سؤال در جداول و نمودار های شماره( ۴ – ۱) تا(۴-۳) آمده است.
جدول شماره(۴-۱)
بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی طی سال های ۸۴ تا ۸۹ مقطع ابتدایی استان ایلام
نرخ ارتقاء
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
۸۹-۸۸
۸۸-۸۷
۸۷-۸۶
۸۶-۸۵
۸۵-۸۴
پایه سال
جنس
۹۳.۶۱
۹۲.۰۵
۹۹.۶۳
۸۹.۱۰
۹۳.۹۲
۹۳.۳۵
اول
پسر
۹۵.۵۸
۹۵.۲۴
۹۷.۵۰
۹۵.۰۳
۹۵.۴۹
۹۴.۶۷
دوم
۹۸.۵۰
۹۸.۴۰
۹۸.۶۴
۹۹.۸۰
۹۸.۲۱
۹۷.۴۵
سوم
۹۶.۸۴
۹۹.۳۱
۹۴.۳۱
۹۷.۶۴
۹۶.۴۲
۹۶.۵۲
چهارم
۹۷.۴۹
۹۹.۶۳
۹۹.۶۷
۹۰.۴۹
۹۹.۱۹
۹۸.۴۸
پنجم
۹۶.۴۰
۹۶.۹۲
۹۷.۹۵
۹۴.۴۱
۹۶.۶۴
۹۶.۰۹
میانگین
۹۴.۸۰
۹۱.۲۳
۹۹.۱۵
۹۳.۶۵
۹۵.۲۷
۹۴.۷۱
اول
دختر
۹۶.۲۱
۹۷.۸۲
۹۶.۸۸
۹۳.۵۸
۹۶.۵۳
۹۶.۲۵
دوم
۹۸.۴۷
۹۷.۴۳
۹۷.۸۶
۹۹.۳۸
۹۹.۰۲
۹۸.۶۶
سوم
۹۷.۴۶
۹۹.۲۶
۹۵.۲۸
۹۷.۷۷
۹۸.۰۸
۹۶.۹۳
چهارم
۹۴.۳۷
۹۹.۹۴
۹۹.۷۶
۹۱.۷۸
۹۹.۲۱
۸۱.۲۰
پنجم
۹۶.۲۶
۹۷.۱۳
۹۷.۷۸
۹۵.۲۳
۹۷.۶۲
۹۳.۵۵
میانگین
۹۴.۰۴
۹۱.۶۵
۹۹.۴۰
۹۱.۲۷
۹۴.۵۸
۹۳.۳۳
اول
میانگین(دخترو پسر)
۹۵.۸۹
۹۶.۴۷
۹۷.۲۰
۹۴.۳۲
۹۵.۹۹
۹۵.۴۳
دوم
۹۸.۴۸
۹۷.۹۴
۹۸.۳۲
۹۹.۶۰
۹۸.۶۰
۹۸.۰۳
سوم
۹۷.۱۵
۹۹.۲۹
۹۴.۷۷
۹۷.۷۰
۹۷.۲۱
۹۶.۷۲
چهارم
۹۵.۹۳
۹۹.۷۸
۹۹.۷۰
۹۱.۱۱
۹۹.۲۰
۹۸.۵۶
پنجم
۹۶.۶۴
۹۷.۰۲
۹۷.۸۷
۹۴.۸
۹۷.۱۱
۹۶.۴۱
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه
نمودار(۴-۱) بررسی نرخ ارتقاء بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های ۸۴ تا ۸۹ مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول(۴-۲) و نمودار(۴-۱) به بررسی نرخ ارتقاء مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۹-۸۴ در پایه اول تا پنجم پسران و دختران به تفکیک می پردازد. در پایه اول نرخ ارتقاء پسران در سال مبدأ(۸۵-۸۴)، ۹۳.۳۵ درصد و در سال پایانی(۸۹-۸۸)، ۹۲.۰۵ درصد می باشد که ۱.۳ درصد روند رو به کاهشی را نشان می‌دهد. بیشترین نرخ ارتقاء در پایه اول پسران مربوط به سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) به میزان ۹۹.۶۳ درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( ۸۷-۸۶) به میزان ۸۹.۱۰ درصد می باشد در سال ۸۶-۸۵ این نرخ افزایش یافته و در سال ۸۷-۸۶ کاهش یافته در سال ۸۸-۸۷ افزایش ودوباره در سال پایانی کاهش یافته است. در مجموع پایه اول پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ ارتقاء رو به کاهشی بوده است.
در پایه اول دختران، در سال ۸۵-۸۴، نرخ ارتقاء برابر با ۹۴.۷۱ درصد، ودر سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، برابر با ۹۱.۲۳ درصد می باشد یعنی ۳.۴۸ درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ ارتقاء دختران پایه اول به میزان ۹۹.۱۵ درصد در سال تحصیلی(۸۸-۸۷ و کمترین آن به میزان ۹۱.۲۳ درصد در سال تحصیلی۸۹-۸۸ بوده است. در مجموع نرخ ارتقاء دختران در این پایه مثل پسران دارای نوسان است.
گر چه بررسی نرخ ارتقاء پایه اول در طول دوره برای هر دو جنس روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین ارتقاء پایه اول پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران ۹۳.۶۱ درصد و برای دختران۹۴.۸۰ درصد می باشد که رقمی حدود ۱.۱۹ درصد نرخ ارتقاء دختران پایه اول از نرخ ارتقاء پسران پایه اول بیشتر است.
در پایه دوم، نرخ ارتقاء پسران درسال ابتدای برنامه ۹۴.۶۷ درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به ۹۵.۲۴ درصد رسیده است که حدود ۰.۵۷ کاهش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۸-۸۷) ۹۷.۵۰ درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال اول شروع برنامه(۸۵-۸۴) با حدود ۹۴.۶۷ درصد می‌باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.گر چه شاهد نوسان نیز هستیم.
در پایه دوم دختران نرخ ارتقاء در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب ۹۶.۲۵ درصد و ۹۷.۸۲ درصد بوده که به مقدار ۱.۵۷ درصد کاهش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ارتقاء به میزان ۹۷.۸۲ درصد در سال تحصیلی(۸۹-۸۸)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( ۸۷-۸۶) به میزان ۹۳.۵۸ درصد می‌باشد.
نرخ ارتقاء در طول دوره برای هر دوجنس در پایه دوم روندی نزولی است اما بررسی میانگین نرخ ارتقاء در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران ۹۵.۵۸ درصد و برای دختران ۹۶.۲۱ بوده و۰.۶۳ نرخ ارتقاء دختران بیش از پسران است. که حتی می توان به جهت ناچیز بودن از آن چشم پوشی کرده و تقریباً این نرخ را در بین دو جنس در پایه مذکور برابر دانست.
در پایه سوم پسران، نرخ ارتقاء در ابتدای دوره ۹۷.۴۵ درصد است ودر سال پایانی دوره به ۹۸.۴۰ درصد صعود یافته است این نر خ ۰.۹۵ درصدافزایش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی( ۸۷-۸۶) با میزان ۹۹.۸۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴) به میزان ۹۷.۴۵ درصد می باشد.
اما بررسی نرخ ارتقاء در دختران پایه سوم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(۸۵-۸۴) ۹۸.۶۶ درصد بوده و در سال پایانی آن(۸۹-۸۸) ۹۷.۴۳ درصد می باشد. و مقدار ۱.۲۳ درصد کاهش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) به میزان ۹۹.۳۸ درصد و پایین ترین آن ۹۷.۴۳ درصد در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) می باشد.
با مشاهده‌ی میانگین دوجنس پایه سوم در طول برنامه ملی، ۹۸.۵۰ درصد برای پسران و ۹۸.۴۷ درصد برای دختران در می یابیم که نرخ ارتقاء دختران به میزان ناچیزی در حدود ۰.۰۳درصد کاهش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ ارتقاء دختران از پسران کمتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
در پایه چهارم پسران نیز نرخ ارتقاء در سال آغازین برنامه ملی۹۶.۲۵ درصد و در سال پایانی آن ۹۹.۳۱ درصد می باشد. که به مقدار ۳.۰۶درصد رشد را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ ارتقاء ۹۹.۳۱ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) و پایین ترین آن ۹۴.۳۱ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می‌باشد.
این نرخ برای دختران پایه چهارم هم در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۹۶.۹۳ درصد و برای سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۹۹.۲۶ درصد است که مقدار ۲.۳۳ درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به مقدار ۹۹.۲۶ درصد و پایین ترین آن با ۹۵.۲۸ درصد مربوط به سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) می‌باشد. علیرغم افزایش این نرخ در هر دو جنس، بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن‌ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ ارتقاء دختران(۹۷.۴۶ درصد) نسبت به پسران پایه چهارم(۹۶.۸۴ درصد) می‌باشد. به گونه ای که دختران به میزان ۰.۶۲ درصد بیشتر از پسران در این پایه ارتقاء داشته‌اند.
در پایه پنجم پسران نرخ ارتقاء در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۹۸.۴۸ درصد بوده و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به ۹۹.۶۳ درصد رسیده است که به مقدار ۱.۱۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین نرخ ارتقاء در این پایه در بین پسران به میزان ۹۹.۶۷ درصد در سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) و کمترین مقدار آن به میزان ۹۰.۴۹ درصد در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) می باشد.
در بین دختران پایه پنجم این نرخ از۸۱.۲۰ درصد در سال ابتدای برنامه ۸۱.۲۰ به ۹۹.۹۴ درصد در سال پایانی برنامه رسیده است و این نشان می دهد که نرخ ارتقاء در دختران پایه پنجم به میزان ۱۸.۷۴ درصد رشد داشته است.
برخلاف آن چه در بالا آمد در بررسی میانگین دختران و پسران پایه پنجم، دختران با میانگین ۹۴.۳۷ درصد به میزان ۳.۱۲ درصد از پسران با میانگین ۹۷.۴۹ درصد در طول دوره کاهش نرخ ارتقاء داشته اند.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه اول در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(۸۵-۸۴)، رقمی برابر با ۹۹.۳۳ درصد ودر سال پایانی رقم آن ۹۱.۶۵ درصد می باشد که رقمی برابر ۷.۶۸ درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه اول در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) با ۹۹.۴۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) با ۹۱.۲۷ درصد می‌باشد و در کل دوره سال های مورد بررسی(۸۹-۸۴)، میانگین ارتقاء پایه اول دختر ان و پسران تقریباً رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء هر دو جنس در پایه دوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۹۵.۴۳ درصد و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۹۶.۴۷ درصد است که رقمی برابر با ۱.۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(۸۸-۸۷) ۹۷.۲۰ درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) به مقدار ۹۴.۳۲ درصد می‌باشد. درکل میانگین ارتقاء پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به افزایش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) برابر با۹۸.۰۳ درصد ودر سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۷.۹۴ درصد می باشد که رقمی برابر با ۰.۰۹ درصد کاهش داشته است که می توان با چشم پوشی از آن تقریباً این نرخ را برای هردو جنس برابر فرض نمود. بالاترین میانگین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) برابر با ۹۹.۶۰ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۷.۹۴ درصد است. درکل این نرخ برای هردو جنس در طول دوره و در پایه سوم کاهش داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران پایه چهارم در طول دوره ی مورد بررسی، در سال ابتدا(۸۵-۸۴) برابر با ۹۶.۷۲ درصد ودر سال پایانی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۹.۲۹ درصد بوده است. که رقمی برابر با ۲.۵۷ درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ ارتقاء برای ای پایه در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) با مقدار ۹۹.۲۹ درصد و کمترین آن با ۹۴.۷۷ درصد در سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ ارتقاء برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران در پایه پنجم در طول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا یعنی(۸۵-۸۴)، رقمی برابر با ۹۸.۵۶ درصد ودر سال پایانی رقم آن ۹۹.۷۸ درصد می باشد که رقمی برابر ۱.۲۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین رقم میانگین نرخ ارتقاء هردو جنس در پایه پنجم در کل دوره مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) با ۹۹.۷۸ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) با ۹۱.۱۱ درصد می باشد.
طبق میانگین نرخ ارتقاء به دست آمده از تمام پایه اول تا پنجم در طول دوره نوساناتی دیده می شود. بیشترین نرخ ارتقاء مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) برابر با ۹۷.۸۷ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) برابر با ۹۴.۸۰ درصد می باشد. میانگین نرخ ارتقاء در طول دوره رقمی برابر ۱.۲۲ درصد افزایش نشان می دهد.

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *