منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان ایلام، اجرای برنامه، آموزش ابتدایی

نرخ ارتقاء تمام پایه ها اعم از دختر و پسر در کل دوره برابر با ۹۶.۶۴ درصد است.
میانگین نرخ ارتقاء برای پسران۹۶.۴۰ و برای دختران ۹۶.۲۶ است که مقدار۰.۱۴ اختلاف قابل چشم پوشی است و نشان دهنده ی برابری نرخ ارتقاء دختران و پسران است. ودر کل دوره روند ارتقاء روبه افزایش بوده است. لازم به ذکر است که در برنامه ملی« آموزش برای همه» استان ایلام برای نرخ ارتقاء در هیچ یک از پایه های تحصیلی و سال های اجرای دوره هدفی در نظر گرفته نشده است.
جدول( ۴-۲)بررسی نرخ مردودی برحسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های ۸۴ تا ۸۹ مقطع ابتدایی استان ایلام
نرخ مردودی
نرخ
میانگین هر پایه در دوره
۸۹-۸۸
۸۸-۸۷
۸۷-۸۶
۸۶-۸۵
۸۵-۸۴
پایه سال
جنس
۴.۰۶
۲.۲۹
۲.۶۹
۷.۳۱
۴.۳۳
۳.۷۲
اول
پسر
۳.۰۵
۲.۲۹
۲.۴۶
۴.۹۱
۳.۰۸
۲.۵۳
دوم
۱.۷۰
۰.۸۷
۱.۴۴
۲.۶۹
۱.۷۲
۱.۷۹
سوم
۲.۳۲
۱.۲۲
۱.۳۰
۴.۳۶
۲.۷۹
۱.۹۵
چهارم
۱.۳۶
۰.۴۸
۰.۶۹
۲.۵۳
۱.۵۳
۱.۵۷
پنجم
۲.۵۰
۱.۴۳
۱.۷۱
۴.۳۶
۲.۶۹
۲.۳۱
میانگین
۲.۹۳
۲.۴۲
۲.۷۳
۳.۰۶
۳.۲۱
۳.۲۴
اول
دختر
۱.۳۷
۰.۸۲
۱.۰۳
۱.۴۷
۱.۸۰
۱.۷۳
دوم
۰.۷۸
۰.۴۰
۰.۷۰
۰.۸۲
۰.۸۲
۱.۱۷
سوم
۶.۵۳
۲۰.۸۹
۴.۹۹
۳.۵۰
۲.۲۲
۱.۰۷
چهارم
۱.۶۲
۵.۲۱
۰.۳۵
۰.۹۴
۰.۷۴
۰.۸۷
پنجم
۲.۶۴
۵.۹۴
۱.۹۶
۱.۹۵
۱.۷۵
۱.۶۱
میانگین
۳.۴۹
۲.۳۵
۲.۷۱
۵.۲۸
۳.۷۸
۳.۴۹
اول
میانگین(دختر و پسر)
۲.۲۱
۱.۶۳
۱.۷۸
۳.۲۴
۲.۴۷
۲.۱۵
دوم
۱.۲۴
۰.۶۵
۱.۰۹
۱.۷۹
۱.۲۹
۱.۴۹
سوم
۳.۲۶
۱۰.۷۵
۳.۰۶
۳.۹۴
۲.۵۲
۱.۵۳
چهارم
۱.۴۹
۲.۷۵
۰.۵۳
۱.۷۷
۱.۱۵
۱.۲۳
پنجم
۲.۵۶
۳.۶۲
۱.۸۳
۳.۲۰
۲.۲۴
۱.۹۷
میانگین کل پایه ها


هدف برنامه
نمودار(۴-۲)بررسی نرخ مردودی بر حسب جنسیت و پایه تحصیلی سال های ۸۴ تا ۸۹ مقطع ابتدایی استان ایلام
جدول شماره(۴-۳) و نمودار شماره(۴-۲) به مطالعه‌ی نرخ مردودی مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹ در پایه های اول تا پنجم ابتدایی به تفکیک پسر و دختر می‌پردازد. در پسران پایه اول نرخ مردودی در سال شروع برنامه(۸۵-۸۴)، ۳.۷۲ درصد و در سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، ۲.۲۹ درصد بوده است یعنی ۱.۴۳ درصد نرخ مردودی پسران پایه اول در طول برنامه کاهش داشته است. یعنی ۱.۴۳ درصد از تعداد مردودین کاسته شده است. بیشترین نرخ مردودی با ۷.۳۱ مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) و کمترین آن به میزان ۲.۲۹ مربوط به سال تحصیلی(۸۹- ۸۸) است.
در پایه اول دختران، نرخ مردودی، در سال( ۸۵-۸۴)، ۳.۲۴ درصد بوده و در سال پایانی دوره مورد بررسی، ۲.۴۷ درصد می باشد که ۰.۷۷ درصد کاهش را نشان می دهد. یعنی ۰.۷۷ درصد از تعداد مردودین کاسته شده است. کمترین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) به میزان ۲.۳۵ درصد و بیشترین مقدار آن نیز در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) به میزان ۵.۲۸ درصد می باشد. گرچه نرخ مردودی در هر دوجنس در طول برنامه روند کاهشی به خود داشته است اما میانگین نرخ مردودی پسران به میزان ۴.۰۶ درصد و میانگین نرخ مردودی دختران این پایه به میزان ۲.۹۳ درصد در طول سال های اجرای برنامه بوده است. یعنی پسران ۱.۱۳ درصد بیشتر از دختران در طول اجرای برنامه مردودی داشته اند.
در پایه دوم پسران نیز نرخ مردودی در سال آغازین برنامه ملی۲.۵۳ درصد و در سال پایانی آن ۲.۲۹ درصد می باشد. که به مقدار ۰.۲۴ درصد کاهش را نشان می دهد. همچنین بالاترین میزان نرخ مردودی ۴.۹۱ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) و پایین ترین آن ۲.۲۹ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) می باشد.
این نرخ برای دختران پایه دوم هم در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۱.۷۳ درصد و برای سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۰.۸۲ درصد است که مقدار ۰.۹۱ درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ مردودی در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) به مقدار ۳.۲۴ درصد و پایین ترین آن با ۲.۴۲ درصد مربوط به سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) می‌باشد. علیرغم کاهش این نرخ در هر دو جنس، در سال های پایانی نسبت به سال های اولیه اما بررسی میانگین در طول دوره برای هردوی آن ها حاکی ازبالاتر بودن نرخ مردودی پسران(۴.۰۶ درصد) نسبت به دختران پایه دوم(۲.۹۳ درصد) می باشد. به گونه ای که پسران به میزان ۱.۱۳ درصد بیشتر از دختران در این پایه مردودی داشته اند.
در پایه سوم نرخ مردودی پسران در سال مبدأ(۸۵-۸۴)، ۱.۷۹ درصد و در سال پایانی(۸۹-۸۸)، ۰.۸۷ درصد می باشد که ۰.۹۲ درصد روند رو به کاهشی را نشان می دهد. بیشترین نرخ مردودی در پایه سوم پسران مربوط به سال تحصیلی( ۸۷-۸۶) به میزان ۲.۶۹ درصد بوده و کمترین آن درسال تحصیلی( ۸۹-۸۸) به میزان ۰.۸۷ درصد می باشد و در مجموع پایه سوم پسران در طول سال های مورد بررسی، دارای نرخ مردودی رو به کاهشی بوده است.
در پایه سوم دختران، در سال ۸۵-۸۴، نرخ مردودی برابر با ۹۴.۷۱ درصد، ودر سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، برابر با ۹۱.۲۳ درصد می باشد یعنی ۳.۴۸ درصد کاهش داشته و بیشترین مقدار نرخ مردودی دختران پایه سوم به میزان ۹۹.۱۵ درصد در سال تحصیلی(۸۸-۸۷ و کمترین آن به میزان ۹۱.۲۳ درصد در سال تحصیلی۸۹-۸۸ بوده است.
گر چه بررسی نرخ مردودی پایه سوم در طول دوره برای هر دو جنسی روند نزولی را نشان می دهد امااز مشاهده ی میانگین مردودی پایه سوم پسران و دختران در کل دوره می توان دریافت که این شاخص برای پسران ۹۳.۶۱ درصد و برای دختران۹۴.۸۰ درصد می باشد که رقمی حدود ۱.۱۹ درصد نرخ مردودی دختران پایه سوم از نرخ ارتقاء پسران پایه سوم بیشتر است.
در پایه چهارم، نرخ مردودی پسران درسال ابتدای برنامه ۱.۹۵ درصد بوده ودر سال پایانی برنامه به ۱.۲۲ درصد رسیده است که حدود ۰.۷۳ کاهش داشته است. بیشترین نرخ مردودی در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) ۴.۳۶ درصد و کمترین میزان این نرخ مربوط به سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸) با حدود ۱.۲۲ درصد می باشد. درکل این نرخ در بین پسران کاهش را نشان می دهد.
در پایه چهارم دختران نرخ مردودی در ابتدا و انتهای برنامه به ترتیب ۱.۰۷ درصد و ۲۰.۸۹ درصد بوده که به مقدار ۱۹.۸۲ درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار نرخ مردودی به میزان ۲۰.۸۹ درصد در سال تحصیلی(۸۹-۸۸)- سال پایانی برنامه- بوده و کمترین آن در سال تحصیلی( ۸۵-۸۴) به میزان ۱.۰۷ درصد می باشد.
نرخ مردودی در طول دوره برای پسران در پایه چهارم روندی نزولی است اما برای دختران روند افزایشی داشته است. بررسی میانگین نرخ مردودی در بین دوجنس در این پایه در طول دوره حاکی از آن است که این نرخ برای پسران ۲.۳۲ درصد و برای دختران ۶.۵۳ بوده و۴.۲۱ درصد نرخ مردودی دختران بیش از پسران است.
در پایه پنجم پسران، نرخ مردودی در ابتدای دوره ۱.۵۷ درصد است ودر سال پایانی دوره به ۰.۴۸ درصد نزول یافته است این نر خ ۱.۰۹ درصد کاهش را نشان می دهد. بالاترین میزان نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی( ۸۷-۸۶) با میزان ۲.۵۳ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به میزان ۰.۴۸ درصد می باشد.
اما بررسی نرخ مردودی در دختران پایه پنجم نشان می دهد که این نرخ در ابتدای سال آغازین برنامه(۸۵-۸۴) ۰.۸۷ درصد بوده و در سال پایانی آن(۸۹-۸۸) ۵.۲۱ درصد می باشد. و مقدار ۴.۳۴ درصد افزایش نشان می دهد. بالاترین مقدار نرخ مردودی در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به میزان ۵.۲۱ درصد و پایین ترین آن ۰.۳۵ درصد در سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می باشد.
با مشاهده ی میانگین مردودی دوجنس پایه پنجم در طول برنامه ملی، ۱.۳۶ درصد برای پسران و ۱.۶۲ درصد برای دختران در می یابیم که نرخ مردودی دختران به میزان ناچیزی در حدود ۰.۲۶درصدنسبت به پسران افزایش داشته و بدین ترتیب در این دوره نرخ مردودی دختران از پسران بیشتر است. وحتی می توان آن را ناچیز دانست و نرخ مذکور را برای هر دو جنس برابر فرض نمود.
میانگین نرخ مردودی پسران و دختران در طول دوره ی مورد بررسی در پایه اول در سال ابتدا(۸۹-۸۸)، برابر با۳.۴۹ درصد و در سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، برابر با ۲.۳۵ درصد می باشد. بالاترین میانگین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی۸۷-۸۶، به میزان ۵.۲۸ درصد و کمترین آن در این پایه مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸)، به میزان ۲.۳۵ درصد می باشد.
بررسی میانگین نرخ مردودی پسران و دختران پایه دوم در طول اجرای برنامه ملی آموزش برای همه نشان می دهد که در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) به میزان ۲.۱۵ درصد و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به میزان ۱.۶۳ درصد بوده است. که حدود ۰.۵۲ درصد کاهش نرخ مردودی در پی داشته است.بیشترین این نرخ در سال(۸۷-۸۶) به مقدار ۳.۲۴ درصد و کمترین آن در سال(۸۹-۸۸) به میزان ۱.۶۳ درصد می باشد.
میانگین نرخ مردودی هر دو جنس در پایه سوم در طول دوره ی مورد بررسی در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) ۱.۴۹ درصد و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) ۰.۶۵ درصد است که رقمی برابر با ۰.۸۴ درصد کاهش نشان می دهد.این میانگین در طول دوره دارای نوسان بوده است. بیشترین مقدار میانگین دوجنس در سال تحصیلی(۸۷-۸۶) ۱.۷۹ درصد و کمترین مقدار آن در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به مقدار ۰.۶۵ درصد می‌باشد. درکل میانگین مردودی پایه دوم دختر ان و پسران تقریباً در کل دوره رو به کاهش داشته است.
میانگین نرخ مردودی دختران و پسران در پایه چهارم در طول دوره‌ی مورد بررسی، در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) برابر با ۱.۵۳درصد و در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۱۰.۷۵ درصد می باشد که رقمی برابر با ۹.۲۲ درصد افزایش داشته است. بالاترین میانگین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۱۰.۷۵ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴) برابر با ۱.۵۳ درصد است. درکل این نرخ برای هر دو جنس در طول دوره افزایش داشته است.
میانگین نرخ مردودی دختران و پسران پایه پنجم در طول دوره‌ی مورد بررسی، در سال ابتدا(۸۵-۸۴) برابر با ۱.۲۳ درصد و در سال پایانی(۸۹-۸۸) برابر با ۲.۷۵ درصد بوده است. که رقمی برابر با ۱.۵۲ درصد افزایش دارد. بیشترین نرخ مردودی برای این پایه در سال تحصیلی(۸۹-۸۸) با مقدار ۲.۷۵ درصد و کمترین آن با ۰.۵۳ درصد در سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) بوده است. در مجموع در این پایه نرخ مردودی برای هر دو جنس روندی افزایشی داشته است.
میانگین نرخ مردودی به دست آمده از کلیه پایه‌ها در طول دوره نوساناتی دیده می‌شود. بیشترین نرخ مردودی مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۳.۶۲ درصد و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) برابر با ۱.۸۳ درصد می باشد. میانگین نرخ مردودی در طول دوره رقمی برابر ۱.۶۵ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ مردودی تمام پایه‌ها اعم از

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *