منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان ایلام، کارایی درونی، آموزش و پرورش، دانش آموزان

دانلود پایان نامه

است؟
داده های این سؤال در جداول( ۴-۵) تا(۴-۱۰) و نمودارهای شماره(۴-۵) تا(۴-۹) آمده است.
جدول شماره (۴-۴)
نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، میانگین مدت تحصیل فارغ التحصیلان، نسبت اتلاف و ضریب کارایی مقطع ابتدایی استان ایلام
سال
شاخص
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
نرخ ماندگاری
۸۰.۵۸
۷۴.۸۹
۶۸.۷۱
۶۸.۶۱
۵۹.۷۷
۷۰.۵۱

درصد فارغ التحصیلی
۷۹
۷۸.۷۱
۷۹.۳۳
۷۹.۶۰
۸۰.۱۹
۷۹.۳۷

میانگین
طول تحصیل
۵.۹۲
۵.۹۵
۵.۸۸
۵.۹۴
۵.۸۸
۵.۹۱

نسبت اتلاف
۱.۱۴
۱.۴۵
۱.۱۱
۱.۰۸
۱.۰۹
۱.۱۷

ضریب کارایی
۸۷.۳۴
۷۳.۲۲
۹۰.۰۹
۹۲.۵۹
۹۱.۷۴
۷۸.۵۹

جدول(۴-۴)، نرخ ماندگاری، درصد فارغ التحصیلی، نسبت اتلاف و ضریب کارایی را برای کل دانش آموزان دختر و پسر در سطح مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام در طول سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ را نشان می‌دهد. طبق این جدول نرخ ماندگاری در سال ابتدای دوره مورد بررسی، ۸۰.۵۹ درصد است که بالاترین نرخ در طول دوره نیز محسوب می شود و در سال پایانی دوره، با کمترین میزان در کل دوره، ۵۹.۷۷ درصد وجمعاً رقمی برابر با ۲۰.۸۱ درصد این نرخ کاهش داشته است. میانگین کل دوره ۷۰.۵۱ درصد بوده و نرخ ماندگاری از ابتدا تا انتهای دوره روندرو به کاهشی را طی نموده است. برای این شاخص هدفی در نظر گرفته نشده است.
شاخص درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم، درطول دوره مورد بررسی، در سال ابتدا ۷۹درصد و در سال پایانی به ۸۰.۱۹ درصد صعود نموده است. یعنی ۱.۱۹ درصد افزایش داشته است. پایین ترین و بالاترین مقدار این نرخ به ترتیب در همان سال های آغازین و پایانی دوره می باشند. میانگین در کل دوره برابر با ۷۹.۳۷ درصد است و در مجموع درصد فارغ التحصیلی در کل دوره روندی افزایشی داشته است. و سالانه تقریباً ۲۰ درصد از دانش آموزان پایه پنجم فارغ التحصیل نمی شوند. برای این شاخص نیز هدفی تدوین نشده است.
نسبت اتلاف که از مهمترین شاخص های کارایی درونی است، در ابتدای دوره نرخی معادل ۱.۱۴ درصد و در انتهای دوره ۱.۰۹ درصد داشته است. که با اختلاف ناچیز ۰.۰۵ درصدی روند نزولی داشته است. که احتمالاً برای آن چاره جویی هایی صورت گرفته است که از اتلاف جلوگیری شده است. بیشترین میزان آن با ۱.۴۵ درصد در سال تحصیلی(۸۶-۸۵) و کمترین آن با ۱.۰۸ در سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می‌باشد. میانگین در کل دوره نیز ۱.۱۷ درصد می باشد. هدفی از سوی سازمان آموزش و پرورش استان در برنامه ملی آموزش برای همه برای این شاخص منظور نشده است تا بتوان با آن قیاس کرد.
ضریب کارایی که در واقع همان برآورد کارایی درونی است، در طول دوره مورد بررسی محاسبه شده که در سال ابتدای دوره به میزان ۸۷.۳۴ درصد و در سال پایانی به ۹۱.۷۴ درصد رسیده است. گر چه ۱۲.۶۶ درصد از کارایی درونی در سال ابتدا و ۸.۲۶ درصد از کارایی درونی در سال پایانی کاسته شده است اما کارایی درونی کل دوره با اختلاف ۴.۴ درصدی روندی صعودی داشته است. بیشترین میزان کارایی درونی مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) با میزان ۹۲.۵۹ درصد و کمترین آن به میزان۷۳.۲۲ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۶-۸۵) بوده و میانگین دوره در این شاخص ۷۸.۵۹ درصد می باشد. برای این شاخص هدفی منظور نشده است تا بتوان این میانگین را با آن مقایسه کرد.
جدول شماره(۴-۵)
بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های ۸۴ تا ۸۹
سال
پایه
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
اول
۶۶.۰۶
۶۵.۸۷
۶۵.۶۶
۶۴.۷۹
۶۴.۴۳
۶۵.۳۶

دوم
۷۰.۹۱
۶۵.۲۱
۶۳.۵۱
۶۴.۲۸
۵۹.۳۴
۶۴.۶۵

سوم
۷۵.۵۳
۷۰.۹۲
۶۳.۲۰
۶۳.۹۱
۵۶.۱۴
۵۲.۳۴

چهارم
۹۱.۷۷
۷۸.۸۸
۷۳.۱۷
۷۲.۱۱
۵۸.۹۲
۷۴.۹۷

پنجم
۹۸.۶۷
۹۳.۵۹
۷۸.۰۳
۷۷.۹۹
۶۰.۰۵
۸۱.۶۶

میانگین
۸۰.۵۸
۷۴.۸۹
۶۸.۷۱
۶۸.۶۱
۵۹.۷۷
۶۷.۷۹

نمودار شماره(۴-۴) بررسی نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های ۸۴ تا ۸۹
جدول شماره(۴-۵) و نمودار شماره( ۴-۴) فوق مربوط به نرخ ماندگاری بر اساس پایه تحصیلی مقطع ابتدایی استان ایلام در سال های ۸۴ تا ۸۹ می باشد. همان گونه که از محتویات جدول مشهود است نرخ ماندگاری در پایه اول در سال ۸۵-۸۴ برابر با ۶۶.۰۶ درصد و در سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) برابر با ۶۴.۴۳درصد می باشد و رقمی معادل ۱.۶۳درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه اول را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه اول درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل ۶۵.۳۶ درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه دوم در سال ۸۵-۸۴ برابر با ۷۰.۹۱ درصد و در سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) برابر با ۵۹.۳۴ درصد می باشد و رقمی معادل ۱۱.۵۷درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه دوم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه دوم درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل ۶۴.۶۵ درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه سوم در سال ۸۵-۸۴ برابر با ۷۵.۵۳ درصد و در سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) برابر با ۵۶.۱۴درصد می باشد و رقمی معادل ۱.۶۳درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه سوم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه سوم درطول دوره مورد بررسی دارای نوسان بوده سپس کاهش یافته است. میانگین آن در طول دوره معادل ۵۲.۳۴ درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه چهارم در سال ۸۵-۸۴ برابر با ۹۱.۷۷ درصد و در سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) برابر با ۵۸.۹۲درصد می باشد و رقمی معادل ۳۲.۸۵ درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه چهارم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه چهارم درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل ۷۴.۹۷ درصد بوده است.
نرخ ماندگاری در پایه پنجم در سال ۸۵-۸۴ برابر با ۹۸.۶۷ درصد و در سال تحصیلی( ۸۹-۸۸) برابر با ۶۰.۰۵درصد می باشد و رقمی معادل ۳۸.۶۲ درصد کاهش داشته است. سال ابتدا و انتهای دوره به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ ماندگاری پایه پنجم را در خود جای داده اند. نرخ ماندگاری پایه پنجم درطول دوره مورد بررسی دارای روند نزولی بوده و میانگین آن در طول دوره معادل ۸۱.۶۶ درصد بوده است.
با توجه به میانگین دوره مورد بررسی(۸۴ تا ۸۹) برای تمام پنج پایه، میانگین نرخ ماندگاری از پایه اول به پنجم گر چه دارای نوسان است اما در پایان دوره افزایش یافته است.کل میانگین دوره ۷۰.۵۱ درصد می‌باشد. برای این شاخص هدفی معین نشده است.
جدول شماره(۴- ۶)
بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹)
سال
جنس
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
۷۹.۹۲
۸۰.۳۸
۸۱.۲۸
۸۱.۷۲
۸۱.۷۵
۸۱.۰۱

دختر
۷۸.۰۹
۷۷.۰۵
۷۷.۳۹
۷۷.۴۹
۷۸.۶۳
۷۷.۷۳

پسر و دختر
۷۹
۷۸.۷۱
۷۹.۳۳
۷۹.۶۰
۸۰.۱۹
۷۹.۳۷

نمودار شماره(۴- ۵)
بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹)
بررسی جدول(۴-۶) و نمودار شماره(۴-۵) درصد فارغ التحصیلی بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹) نشان می دهد که در سال آغاز برنامه برای پسران ۷۹.۹۲ درصد و در سال پایانی آن ۸۱.۷۵ درصد می باشد که به اندازه ی ۱.۸۳ درصد افزایش داشته است.
با توجه به درصد فارغ التحصیلی در دختران، در سال ابتدای دوره(۸۵-۸۴)، درصد فارغ التحصیلی در دختران ۷۸.۰۹درصد ودر سال پایانی یعنی(۸۹-۸۸)، ۷۸.۶۳ درصد بوده است که به میزان ۰.۵۴ درصد کاهش مشاهده می شود. در هر دو جنس پسر و دختر، پس از فراز و نشیب هایی افزایش درصد فارغ التحصیلی در سال پایانی نسبت به ابتدا وجود داشته است. در بین پسران بیشترین این نرخ مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) به میزان ۸۱.۷۵ درصد و در دختران، با ۷۸.۶۳ نیز در همین سال وجود داشته و کمترین نرخ فارغ التحصیلی در بین پسران مربوط به سال(۸۵-۸۴) با مقدار۷۹.۹۲ درصد ودر بین دختران با نرخ ۷۷.۰۵ درصد مربوط به سال(۸۶-۸۵) می باشد. بررسی درصد فارغ التحصیلی پایه پنجم در هر دو جنس دختر و پسر نشان می دهد که این نرخ در پسران با ۸۱.۰۱ درصد نسبت به دختران با ۷۷.۵۳ درصد با مقدار اختلاف ۳.۴۸ درصد افزایش داشته است. یعنی نرخ فارغ التحصیلی پسران نسبت به دختران در طول دوره بیشتر بوده است. درصد فارغ التحصیلی برای کل دوره ۷۹.۲۷ درصد می باشد. هدفی از طرف سازمان آموزش و پرورش برای این شاخص در نظر گرفته نشده است.
جدول شماره (۴-۶)
بررسی میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹)
سال
جنس
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
۵.۹۹
۶.۰۸
۵.۸۸
۶.۱
۶
۶.۰۱

دختر
۵.۸۵
۵.۸۲
۵.۸۸
۵.۷۸
۵.۷۶
۵.۸۱

پسرودختر
۵.۹۲
۵.۹۵
۵.۸۸
۵.۹۴
۵.۸۸
۵.۹۱

نمودار شماره(۴-۶) بررسی میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹)
بررسی جدول شماره(۴-۶) و نمودار شماره(۴-۶) میانگین طول سال های تحصیل برای هر فارغ التحصیل، مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹) نشان می دهد که این شاخص برای دختران در سال اول اجرای برنامه ۵.۸۵ سال و برای سال پایانی برنامه ۵.۷۶ سال است که ۰.۰۹ سال کاهش داشته است. در حالی که برای پسران از ۵.۹۹ سال در سال مبنا به ۶ سال در سال پایانی رسیده است که مقدار ۰.۰۱ سال افزایش نشان می دهد. همچنین این نرخ برای پسران درکل دوره ۶.۰۱ سال و برای دختران ۵.۸۱ سال به طول انجامیده است. این آمار نشان می دهد که پسران به میزان ۰.۲ سال بیشتر از دختران در دوره‌ی ابتدایی مشغول تحصیل بوده اند. لذا هزینه بیشتری صرف تحصیل پسران شده است. اما میانگین طول سال تحصیلی برای هردو گروه پسر و دختر با ۵.۹۲ سال در سال شروع برنامه و با ۵.۸۸ سال در سال پایانی آن کلاً ۰.۰۴ سال کاهش یافته است. نرخ این شاخص برای کل دوره ۵.۹۱ سال برآورد شده است. برای این شاخص نیز هدفی مشخص نشده است.
جدول شماره (۴-۷)
بررسی نسبت

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *