منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، استان ایلام، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

اتلاف بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹)
سال
جنس
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
۱.۱۶
۱.۱۰
۱.۱۲
۱.۰۹
۱.۱۰
۱.۱۱

دختر
۱.۱۳
۱.۸
۱.۱۰
۱.۰۷
۱.۰۸
۱.۲۳

پسر و دختر
۱.۱۴
۱.۴۵
۱.۱۱
۱.۰۸
۱.۰۹
۱.۱۷

نمودار شماره(۴-۷) بررسی نسبت اتلاف بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹)
بررسی نسبت اتلاف مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های(۸۴ تا۸۹) در جدول و نمودار فوق نشان می دهد که این شاخص در پسران از ۱.۱۶ نفر در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) به۱.۱۰ نفر در سال(۸۹-۸۸) کاهش یافته است. بیشترین میزان نسبت اتلاف با ۱.۱۶ نفر در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) و کمترین آن با۱.۰۹ مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می باشد.این نرخ در پسران به میزان ۰.۰۶ کاهش داشته است.
نسبت اتلاف دانش آموزان دختر بین سال های ۸۴ تا ۸۹ از۱.۱۳ پس از فراز و فرودهایی به ۱.۰۸ رسیده است که با اختلاف ۰.۰۵ روند کاهش را به خود گرفته است. در این بین بیشترین مقدار نسبت اتلاف در دختران، در طول دوره با۱.۱۳ نفرمربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) بوده و کمترین آن با مقدار ۱.۰۷ نفر مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می باشد.
نسبت اتلاف آموزش کل دانش آموزان( پسر و دختر) از ۱.۱۴ نفر از سال ابتدای دوره به ۱.۰۹نفر در سال پایانی دوره کاهش یافته و اختلاف این کاهش ۰.۰۵ نفر بوده است. بیشترین مقدار اتلاف در هردوجنس با مقدار۱.۴۵ نفر مربوط به سال تحصیلی( ۸۶-۸۵ ) بوده و کمترین آن مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷ ) به میزان ۱.۰۸نفر می باشد. با توجه به موارد فوق نسبت اتلاف در دختران به میزان ۰.۱۲ بیشتر از پسران است. که قابل چشم پوشی است و این نرخ در بین دو جنس یکی است.و می توان گفت گر چه این شاخص طی سال های مورد بررسی کاهش یافته است اما نسبت کل اتلاف(۱.۱۷) تا حد مطلوب(۱) به مقدار ۰.۱۷ هنوز فاصله دارد.
جدول شماره(۴-۸)
بررسی ضریب کارایی بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های (۸۴ تا۸۹)
سال
جنس
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
پسر
۸۶.۲۰
۹۰.۹۰
۸۹.۲۸
۹۱.۷۴
۹۰.۹۰
۸۹.۸۰

دختر
۸۸.۴۹
۵۵.۵۵
۹۰.۹۰
۹۳.۴۵
۹۲.۵۹
۸۴.۱۹

پسرودختر
۸۷.۳۴
۷۳.۲۲
۹۰.۰۹
۹۲.۵۹
۹۱.۷۴
۸۶.۹۹

نمودار شماره(۴-۸) بررسی ضریب کارایی بر اساس جنسیت مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های (۸۴ تا۸۹)
در بررسی جدول شماره(۴-۸) و نمودار شماره( ۴-۸) مربوط به ضریب کارایی مقطع ابتدایی استان ایلام داده بر حسب جنسیت در طول دوره ی برنامه ملی« آموزش برای همه» آورده شده اند. مطالعه ی این جدول حاکی از آن است که در جنس پسران نرخ ضریب کارایی در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) برابر با ۸۶.۲۰ درصد بوده ودر سال تحصیلی(۸۹-۸۸) برابر با ۹۰.۹۰ درصد می باشد که با اختلاف ۴.۷ درصد افزایش یافته است. این ضریب در جنس دختران در سال ابتدای شروع برنامه ۸۸.۴۹ درصد ودر سال انتهایی برنامه به ۹۲.۵۹ درصد رسیده است که برابر ۴.۱ درصد صعود را نشان می دهد. میانگین این ضریب برای هر دوجنس مشترکاً در طول کل دوره در سال ابتدای شروع برنامه ۸۷.۳۴ درصد می باشد و در سال پایانی دوره به ۹۱.۷۴ درصد رسیده است که جمعاً ۴.۴ درصد افزایش یافته است. گر چه میانگین ضریب کارایی در طول اجرای برنامه برای پسران ۸۹.۸۰ درصد و برای دختران ۸۴.۱۹ درصد بوده است. ولی هردو افزایش داشته اند.ضریب کارایی کل دوره برای هر دوجنس ۸۶.۹۹ درصد بوده است که تا نرخ مطلوب ۱۳.۰۱ درصد فاصله دارد.
پرسش پژوهشی شماره۳:
شاخص‌های ترکیب دانش‌آموزی (تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی، سهم دانش آموزان دختر، سهم دانش‌آموزان روستایی و سهم دانش آموزان غیر انتفاعی) مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان‌های پیش بینی شده در برنامه« آموزش برای همه»استان طی دوره مورد بررسی چگونه است؟
داده های مربوط به پرسش شماره سه ، در جدول و نمودار شماره(۴-۹) تا(۴-۱۳) آورده شده است.
جدول شماره(۴-۹)
تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹
شاخص
سال
تعداد دانش آموزان
هدف برنامه
درصد رشد
هدف برنامه
۸۵-۸۴
۴۹۷۶۷
۴۷۳۰۰
۱.۶۰-
۲.۴-
۸۶-۸۵
۴۵۳۳۳
۴۵۸۸۱
۳.۷۱-
۸۷-۸۶
۴۲۵۳۸
۴۴۹۶۴
۵.۱۶-
۸۸-۸۷
۴۰۶۴۲
۴۴۵۱۵
۶.۲۶-
۸۹-۸۸
۳۹۸۶۷
۴۴۷۰۰
۴.۹۳-
میانگین
۴۳۶۲۹
۴۵۴۷۲
۴.۳۳-
نمودار شماره(۴-۹) تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹
در جدول شماره(۴-۹) تعداد و میزان رشد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹ برآورد شده است. با توجه به این جدول تعداد دانش آموزان در سال پایانی دوره مورد بررسی(۸۹-۸۸)، نسبت به سال ابتدای دوره(۸۵-۸۴)، ۹۹۰۰ نفر کاهش جمعیت دانش آموزی داشته است و بیشترین تعداد جمعیت دانش آموزی،۴۹۷۶۷ نفر و مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴ ) و کمترین تعداد جمعیت دانش آموزی، ۳۹۸۶۷ نفر مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) می باشد.( سال ابتدا و انتهای برنامه)و تعداد دانش آموزان طی دوره ی مورد بررسی ، رو به کاهش بوده است و در همین راستا، نرخ رشد دانش آموزی طبق جدول رو به کاهش بوده است. و رشدی منفی داشته است. و بیشترین نرخ رشد ۱.۶۰- درصد ، مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴ ) می باشدو کمترین آن با ۶.۲۶- درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷ ) بوده و تفاوت نرخ رشد مشاهده شده در سال ابتدا و پایانی، ۳.۳۳- درصد است. در مقایسه ی جمعیت دانش آموزان با اهدافی که از سوی سازمان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است چنین بر می آید که در سال تحصیلی(۸۵-۸۴) تعداد ۱۹۶۷ نفر ودر سال پایانی(۸۹-۸۸) تعداد ۴۶۴۸ نفر از مقدار پیش بینی شده در برنامه کمتر است. میانگین جمعیت طی دوره ی مورد بررسی ۴۳۶۲۹ نفربا میانگین رشد ۴.۳۳- درصد بوده در حالی که جمعیت پیش بینی شده برای همین دوره در حدود ۴۵۴۷۲ نفر و نرخ رشد ۲.۴- می باشد.
لذا آموزش ابتدایی استان در زمینه ی تعداد دانش آموزان در طول برنامه ملی آموزش برای همه با کاهش ۱۸۴۲.۶ نفر و با نرخی معادل ۱.۹۳ درصد نسبت به اهداف پیش بینی شده ی برنامه مذکورکاهش داشته است.
جدول شماره (۴-۱۰)
تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا۸۹
شاخص
سال
تعداد دانش آموزان
سهم دانش آموز
پسر
دختر
جمع
دختر
پسر
هدف برنامه
۸۵-۸۴
۲۵۸۹۲
۲۳۸۷۵
۴۹۷۶۷
۴۷.۹۷
۵۲.۰۳
۴۸
۸۶-۸۵
۲۳۵۱۴
۲۱۸۱۹
۴۵۳۳۳
۴۸.۱۳
۵۱.۸۷
۴۸
۸۷-۸۶
۲۲۰۷۱
۲۰۴۶۷
۴۲۵۳۸
۴۸.۱۱
۵۱.۸۹
۴۸
۸۸-۸۷
۲۱۱۸۹
۱۹۴۵۳
۴۰۶۴۲
۴۷.۸۷
۵۲.۱۳
۴۸
۸۹-۸۸
۲۰۷۳۵
۱۹۱۳۲
۳۹۸۶۷
۴۷.۹۹
۵۲.۰۱
۴۸
میانگین


۴۳۶۲۹.۴
۴۸.۰۱
۵۱.۹۸
۴۸
نمودار شماره(۴-۱۰) تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا۸۹
در بررسی تعداد و سهم دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹ با توجه به جدول و نمودار شماره(۴-۱۰)، بیشترین سهم در سال( ۸۶-۸۵ )، ۴۸.۱۳ درصد و کمترین سهم در سال(۸۸-۸۷)، ۴۷.۸۷ درصد می باشد. سهم دختران در سال ابتدای برنامه ۴۷.۹۷ درصد بوده و در سال پایانی برنامه با ۰.۰۲درصد افزایش به ۴۷.۹۹ درصد رسیده است. در این بین میانگین سهم پسران ۵۱.۹۸ درصد بوده و میانگین سهم دختران ۴۸.۰۱ درصد است که نشان دهنده ی کاهش سهم دختران به میزان ۳.۹۷ درصد نسبت به پسران است. گرچه سهم دختران در طول دوره فراز و نشیب داشته است اما در پایان افزایش یافته ومیانگین آن که ۴۸.۰۱ درصد بوده است با مقدار به هدف پیش بینی شده(۴۸) تفاوت چندانی نداشته و دارای نرخ ایده آلی است.و در سال پایانی ۰.۰۱ درصد نیز از حد مطلوب بالاتر بوده است.
جدول شماره(۴-۱۱)
تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا۸۹
شاخص
سال
تعداد دانش آموزان
سهم دانش آموز
شهری
روستایی
جمع
شهری
روستایی
هدف برنامه
۸۵-۸۴
۲۷۸۱۰
۲۱۹۵۷
۴۹۷۶۷
۵۵.۸۸
۴۴.۱۲
۸۶-۸۵
۲۵۹۰۳
۱۹۴۳۰
۴۵۳۳۳
۵۷.۱۴
۴۲.۸۶
۸۷-۸۶
۲۴۸۶۸
۱۷۶۷۰
۴۲۵۳۸
۵۸.۴۶
۴۱.۵۴
۸۸-۸۷
۲۳۳۶۹
۱۷۲۷۳
۴۰۶۴۲
۵۷.۵
۴۲.۵۰
۸۹-۸۸
۲۴۰۳۲
۱۵۸۳۵
۳۹۸۶۷
۶۰.۲۸
۳۹.۷۲
۴۴.۶۳
میانگین
۲۵۱۹۶.۴
۱۸۴۳۳
۴۳۶۲۹.۴
۵۷.۸۶
۴۲.۱۴
نمودار شماره(۴-۱۱) تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا۸۹
در جدول و نمودارشماره(۴-۱۱) تعداد و سهم دانش آموزان شهری و روستایی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹، آورده شده است. با توجه به این جدول، تعداد دانش آموزان شهری در ابتدای دوره برابر با ۲۷۸۱۰ نفر و در سال انتهایی برابر با ۲۴۰۳۲ نفر می باشد که در نتیجه رقمی برابر با۳۷۷۸ نفر کاهش جمعیت دانش آموز شهری در سال پایانی دیده می شود و تعداد دانش آموزان روستایی در سال ۸۵- ۸۴، ۲۱۹۵۷ نفر و در سال(۸۹-۸۸)، ۱۵۸۳۵ نفر می باشد که باز رقمی معادل ۶۱۲۲ نفر کاهش جمعیت دانش آموزی داشته است.و از این لحاظ شهر وروستا کاهش جمعیت یافته اند. در کل جمعیت دانش آموز شهری در طی دوره روند نزولی داشته و هرساله از جمعیت دانش آموزی کاسته شده است ودر روستا نیز چنین است. هم در شهر و هم در روستا بیشترین جمعیت دانش آموزی مربوط به سال(۸۵-۸۴ ) و کمترین آن مربوط به سال(۸۹-۸۸)می باشد. تعداد کل دانش آموزان شهری برابر با ۲۴۰۳۲ نفر و تعداد کل دانش آموزان روستایی برابر با ۱۵۸۳۵می باشد. در نتیجه تعداد کل دانش آموزان شهری، به میزان ۸۱۹۷ نفر از تعداد دانش آموزان روستایی بیشترند.
سیر سهم دانش آموزان روستایی در طول دوره منظم نبوده به طوری که از ابتدای دوره تا سال(۸۷-۸۶) کاهش داشته سپس در سال(۸۸-۸۷) افزایش یافته ودوباره در سال(۸۹-۸۸) کاهش یافته است.
با این وجود سهم دانش آموزان روستایی طی دوره ی مورد بررسی روند کاهشی داشته است به طوری که در سال ابتدا رقمی برابر ۴۴.۱۲ درصد و در سال پایانی به رقمی برابر ۳۹.۷۲ درصد کاهش یافته است. که به همین ترتیب بیشترین و کمترین سهم دانش آموز روستایی در سال های مذکور نیز محسوب می‌شوند. سیر سهم دانش آموزان شهری نیز در طول دوره منظم نبوده به طوری که از ابتدای دوره تا سال(۸۷-۸۶) افزایش داشته سپس در سال(۸۸-۸۷)کاهش یافته ودوباره در سال(۸۹-۸۸) افزایش یافته است.
در کل سهم دانش آموزان شهری نیز طی دوره ی

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *