منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، دانش آموزان، استان ایلام، آموزش ابتدایی

دانلود پایان نامه

مورد بررسی روندافزایشی داشته است به طوری که در ابتدا ۵۵.۸۸ درصد و در سال انتهایی به ۶۰.۲۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین سهم دانش آموزان شهری مربوط به سال تحصیلی(۸۹-۸۸ ) با ۶۰.۲۸ درصد و کمترین آن با ۵۵.۸۸ درصد مربوط به سال تحصیلی (۸۵-۸۴ ) می باشد. میانگین سهم دانش آموزان روستایی ۴۲.۱۴ درصد و میانگین سهم دانش آموزان شهری ۵۷.۸۶ درصد است. یعنی روستا در این زمینه ۱۵.۷۲ درصد کمتر به خود اختصاص داده است وتا هدف مطلوب دوره(۴۴.۶۳) نیز، ۲.۴۹ درصد فاصله دارد.
جدول شماره(۴-۱۲)
تعداد و سهم دانش آموزان دولتی و غیر انتفاعی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا۸۹
شاخص
سال
تعداد دانش آموزان
سهم دانش آموز
دولتی
غیر انتفاعی
جمع
دولتی
غیر انتفاعی
هدف برنامه
۸۵-۸۴
۴۷۰۷۳
۲۶۹۴
۴۹۷۶۷
۹۴.۵۹
۵.۴۱
۸۶-۸۵
۴۲۴۵۹
۲۸۷۴
۴۵۳۳۳
۹۳.۶۷
۶.۳۳
۸۷-۸۶
۳۹۶۰۷
۲۹۳۱
۴۲۵۳۸
۹۳.۱۱
۶.۸۹
۸۸-۸۷
۳۷۴۰۳
۳۲۳۹
۴۰۶۴۲
۹۲.۰۴
۷.۹۶
۸۹-۸۸
۳۶۶۴۶
۳۲۲۱
۳۹۸۶۷
۹۱.۹۳
۸.۰۷
میانگین


۴۳۶۲۹.۴
۹۳.۱۱
۶.۹۳
۶.۶۷
نمودار شماره(۴-۱۲) تعداد و سهم دانش آموزان دولتی و غیر انتفاعی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹
بررسی جدول و نمودار(۴-۱۲) تعداد و سهم دانش آموزان دولتی و غیر انتفاعی مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا۸۹ نشان می دهد که تعداد دانش آموزان دولتی در ابتدای دوره برابر با ۴۷۰۷۳ نفر و در سال انتهایی برابر با ۳۶۶۴۶ نفر می باشد که در نتیجه رقمی برابر با۱۰۴۲۷ نفر کاهش جمعیت دانش آموز دولتی در سال پایانی دیده می شود و تعداد دانش آموزان غیر انتفاعی در سال ۸۵- ۸۴، ۲۶۹۴ نفر و در سال(۸۹-۸۸)، ۳۲۲۱ نفر می باشد که باز رقمی معادل ۵۲۷ نفر افزایش جمعیت دانش آموزی داشته است. در کل، جمعیت دانش آموز دولتی در طی دوره روند نزولی داشته و هرساله از جمعیت دانش آموزی کاسته شده است ولی درغیر انتفاعی از ابتدای دوره تا سال(۸۸-۸۷) سیر صعودی داشته اما در سال(۸۹-۸۸) جمعیت آن کاهش یافته است. ولی با وجود این افت و خیزها در مجموع تعداد دانش آموزان غیر انتفاعی در کل دوره افزایش داشته اند. در بین دانش آموزان دولتی بیشترین تعداد مربوط به سال تحصیلی( ۸۵-۸۴) با جمعیت ۴۷۰۷۳ نفر و کمترین آن در سال(۸۹-۸۸) به تعداد ۳۶۶۴۶ نفر می باشد. در غیر انتفاعی بیشترین جمعیت دانش آموزی مربوط به سال(۸۸-۸۷ ) با ۳۲۳۹ نفرو کمترین آن مربوط به سال(۸۵-۸۴) ۲۶۹۴ نفرمی باشد. تعداد کل دانش آموزان دولتی برابر با ۲۰۳۱۸۸ نفر و تعداد کل دانش آموزان غیر انتفاعی برابر با ۱۴۹۵۹ نفر می باشد. در نتیجه تعداد کل دانش آموزان دولتی، به میزان ۱۸۸۲۲۹ نفر از تعداد دانش آموزان غیر انتفاعی بیشترند.
سیر سهم دانش آموزان غیر انتفاعی طی دوره ی مورد بررسی افزایشی است به طوری که در سال ابتدا رقمی برابر ۵.۴۱ درصد و در سال پایانی به رقمی برابر ۸.۰۷ درصد افزایش یافته است. که به همین ترتیب بیشترین و کمترین سهم دانش آموز غیر انتفاعی در سال های مذکور نیز محسوب می شوند. سیر سهم دانش آموزان دولتی نیز در طول دوره کاهشی بوده است به طوری که در سال آغازین برنامه سهم دانش آموزان دولتی ۹۴.۵۹ درصد و در سال پایانی با ۲.۶۶ درصد کاهش به ۹۱.۹۳ درصد رسیده است.و به همین ترتیب بالاترین نرخ و پایین ترین نرخ در طول دوره نیز محسوب می شوند.
میانگین سهم دانش آموزان غیر انتفاعی ۶.۹۳درصد و میانگین سهم دانش آموزان دولتی۹۳.۱۱ درصد است. در پایان دوره میانگین سهم دانش آموزان غیر انتفاعی نسبت به وضعیت مطلوب(۶.۶۷) به میزان ۰.۲۶ درصد بیشتراست. که قابل چشم پوشی است تقریبا برابر با هدف برنامه است.
پرسش پژوهشی شماره ۴:
شاخص پوشش تحصیلی ظاهری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام در مقایسه با نرخ پیش بینی شده این شاخص در برنامه ملی« آموزش برای همه استان» چگونه است؟
جدول شماره:( ۴-۱۳)
پوشش تحصیلی ظاهری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹
سال
شاخص
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۷
۸۹-۸۸
میانگین دوره
پوشش تحصیلی ظاهری
۱۰۶.۲
۱۰۷.۳
۱۰۷.۷
۱۱۰
۱۰۹.۴
۱۰۸
هدف برنامه
۱۰۴.۴۵
۱۰۴.۳
۱۰۴.۲
۱۰۴.۱
۱۰۴
۱۰۴
نمودار شماره:( ۴-۱۳) پوشش تحصیلی ظاهری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا ۸۹
جدول و نمودارشماره:( ۴-۱۳) پوشش تحصیلی ظاهری دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا۸۹ را نشان می دهد. با توجه به جدول و نمودار فوق، پوشش تحصیلی ظاهری در سال ابتدای دوره(۸۵-۸۴ )، برابر با ۱۰۶.۲ درصد و در سال پایانی دوره(۸۹-۸۸ )، برابر با ۱۰۹.۴درصد افزایش داشته است که این افزایش به میزان ۳.۲ درصد بوده است. این افزایش نگران کننده است چون با توجه به داده های جدول در سال پایانی ۹.۴ درصد بر تعداد دانش آموزان خارج از سن متعارف دوره ابتدایی(۶تا۱۰ سال) افزوده شده است یعنی پوشش تحصیلی باید همواره برابر ۱۰۰ باشد. که در این صورت افراد در سن متعارف(۶ تا ۱۰ سال) در مقطع ابتدایی باشند و هرچه از ۱۰۰ بالاتر باشد، درصد افرادی که خارج از سن متعارف در مقطع ابتدایی می باشند را نشان می دهد. یعنی ممکن است دانش آموزان مردود شده باشند که سن آن ها بالا رفته است و یا دلایل دیگری داشته باشد که نیاز به بررسی دارد. بیشترین پوشش تحصیلی ظاهری ۱۱۰ درصد ودر سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می باشد و کمترین پوشش تحصیلی ظاهری ۱۰۶.۲ درصد و مربوط به سال تحصیلی(۸۵-۸۴) است.در طی دوره ی مورد بررسی پوشش تحصیلی در حال نوسان بوده است به طوری که از ابتدا تا سال(۸۸-۸۷) افزایش داشته امادر سال(۸۹-۸۸) کاهش یافته است ولی کل دوره افزایش را نشان می دهد. میانگین به دست آمده از دوره مورد بررسی برابر ۱۰۸.۱۲ درصد می باشد که نسبت به هدف برنامه(۱۰۴.۲۱)، به میزان ۳.۹۱ درصد بیشتر می باشد. با تأمل در این نرخ جای نگرانی است که ۳.۹۱ درصد استان ایلام بالاتر از میانگین مطلوب برنامه ملی« آموزش برای همه» می باشد و نتوانسته است به میزان ذکر شده دانش آموزان را در سن متعارف(۶ تا ۱۰ سال) به دبستان‌ها بکشاند.
پرسش پژوهشی شماره ۵:
شاخص‌های نیروی انسانی (نسبت دانش آموز به معلم، معلم به کلاس دایر و میزان تحصیلات معلمان) مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان پیش بینی شده شاخص‌های مشابه در «برنامه ملی آموزش برای همه» استان طی دوره مورد بررسی چگونه است؟
جدول شماره( ۴-۱۴)
نسبت دانش آموز به معلم، معلم به کلاس دایر و میزان تحصیلات معلمان مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال‌های
۸۴ تا ۸۹.
سال
شاخص
۸۵-۸۴
۸۶-۸۵
۸۷-۸۶
۸۸-۸۶
۸۹-۸۸
میانگین دوره
هدف برنامه
نسبت دانش آموز به معلم
۱۸.۲۲
۱۸.۷۰
۱۶.۳۷
۱۶.۱۲
۱۶.۸۴
۱۷.۲۵
۱۶.۸۰
نسبت معلم به کلاس دایر
۱.۱۹
۱.۱۱
۰.۵۲
۱.۰۸
۰.۴۶
۰.۸۷

میانگین تحصیلات معلمان
۱۳.۴۲
۱۳.۵۴
۱۳.۵۵
۱۳.۵۳
۱۳.۸۵
۱۳.۵۷
۱۴.۵
نمودار شماره( ۴-۱۴) نسبت دانش آموز به معلم مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال های ۸۴ تا ۸۹.
در جدول و نمودار شماره (۴-۱۴) نسبت دانش آموز به معلم مقطع آموزش ابتدایی استان ایلام طی سال‌های ۸۴ تا ۸۹. برآورد شده است. با توجه به داده های فوق، نسبت دانش آموز به معلم در سال ابتدای برنامه، ۱۸.۲۲ نفر بوده است و در سال پایان دوره(۸۹-۸۸)، به ۱۶.۸۶ نفر رسیده است و رقمی برابر با ۱.۳۶ نفر کاهش داشته است و در طول دوره مورد بررسی از نسبت دانش آموز به معلم کاسته شده است و روند رو به بهبودی داشته است. با توجه به جدول و نمودار، بیشترین رقم، نسبت دانش آموز به معلم ۱۸.۷۰ نفر بوده و مربوط به سال تحصیلی( ۸۶-۸۵) و کمترین رقم، ۱۶.۱۲ نفر مربوط به سال تحصیلی( ۸۸-۸۷) است. در کل دوره مورد بررسی نیز نسبت دانش آموز به معلم رو به کاهش بوده است و میانگین به دست آمده از دوره مورد بررسی، ۱۷.۲۵ نفر می باشد. یعنی به ازاء ۱۷.۲۵ نفر دانش آموز، یک معلم وجود دارد، که در مقایسه با هدف و میانگین اعلام شده برنامه، استان ایلام ۰.۱ بالاتراز مقدار مطلوب بوده است. این رقم ناچیز است و این شاخص در وضع مطلوبی قرار دارد.
نسبت معلم به کلاس دایر، با توجه به جدول(۴-۱۴) و نمودار( ۴- ۱۵) در سال ابتدای دوره مورد بررسی(۸۵-۸۴)، ۱.۱۹ نفر و در سال پایانی برنامه(۸۹-۸۸)، ۰.۴۶ نفر می باشد که با ۰.۷۳ نفر کاهش روند نزولی به خود گرفته است. بیشترین مقدار این شاخص در سال تحصیلی(۸۵-۸۴)، ۱.۱۹ نفر و کمترین آن در سال تحصیلی(۸۹-۸۸)، ۰.۴۶ نفر در طول دوره مورد بررسی بوده است. در کل دوره مورد بررسی نیز نسبت معلم به کلاس دایر رو به کاهش بوده است و میانگین به دست آمده از دوره مورد بررسی، ۰.۸۷ نفر می باشد. یعنی تعداد معلمان نسبت به کلاس ها در طول دوره مورد بررسی ۰.۱۳ کاهش یافته است. و در دوره ی مورد بررسی ۰.۱۳ کمبود معلم وجود داشته است. در نتیجه ممکن است آموزش و پرورش به ناچار از معلمان رسمی در نوبت دوم ویا افراد حق التدریس، سرباز معلم و نیروهای قراردادی استفاده نماید که این خود باعث کاهش کارایی می گردد. ودر این راستا باید چاره جویی صورت پذیرد. از سوی دست اندر کاران هدفی برای این شاخص در نظر گرفته نشده است.
نمودار شماره(۴-۱۵)نسبت معلم به کلاس دایر
میانگین تحصیلات معلمان، نیز یکی دیگر از شاخص‌های نیروی انسانی می‌باشد که در جدول (۴-۱۴) داده‌های آن نیز آمده است. با توجه به جدول مذکور و نمودار(۴-۱۶) نسبت این شاخص در طی دوره‌ی مورد بررسی، روند رو به رشدی را طی کرده است که در سال ابتدای دوره(۸۵-۸۴)، برابر با ۱۳.۴۲ سال و در سال پایانی دوره، به ۱۳.۸۵ سال برای معلمان برآورد شده است که این ارقام به نوبه ی خود و به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار شاخص میانگین سطح تحصیلات معلمان در طول دوره می‌باشند. نرخ رشد این شاخص ۰.۴۳ سال رشد داشته است. میانگین دوره مورد بررسی برای سطح تحصیلات معلمان ۱۳.۵۷ سال می باشد که در مقایسه با میانگین هدف برنامه(۱۴.۵۰)، به مقدار ۰.۹۳ سال کمتر است. واین می‌طلبد که دست اندرکاران باید موانع ارتقاء سطح تحصیلی معلمان را بردارند.
نمودار شماره(۴-۱۶)میانگین سطح تحصیلات معلمان
پرسش پژوهشی شماره:۶
شاخص‌های فضای آموزشی (تراکم دانش آموز در کلاس، تراکم کالبدی، سرانه فضای آموزشی و ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی) مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام در مقایسه با میزان پیش بینی شده این شاخص‌ها در «برنامه ملی آموزش برای همه» استان طی سال‌های (۸۹-۸۸) مورد بررسی چگونه

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *