منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز، آموزش و پرورش، استان ایلام، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

لی ظاهری و هدف برنامه با درجه آزادی۸ و ۵۷۷/۵t: و سطح معناداری ۰۰۱/۰ تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین بین شاخص پوشش ظاهری تحصیلی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه ۷ تایید می گردد.
فرضیه ۸: بین شاخص میانگین نسبت دانش آموز به معلم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره۴-۲۳: ازمون t مستقل جهت مقایسه نسبت دانش آموز یه معلم با هدف برنامه
متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
نسبت دانش آموز به معلم
۲۵۰/۱۷
۱.۱۴۷
۸۷۷/۰
۸
۴۰۶/۰
هدف برنامه
۱۶.۸۰۰
۰۰۰۰/۰
جدول بالا مقایسه نسبت دانش اموز به معلم و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می شود بین نسبت دانش اموز به معلم و هدف برنامه با درجه آزادی۸ و ۸۷۷/۰t: و سطح معناداری ۴۰۶/۰ تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین بین شاخص میانگین نسبت دانش آموز به معلم مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد و فرضیه ۸ رد می شود.
فرضیه ۹ : بین شاخص میانگین تحصیلات معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره۴-۲۴: ازمون t مستقل جهت مقایسه میانگین تحصیلات معلمان با هدف برنامه
متغیر
میانگین
انحراف معیار
t
درجه ازادی
سطح معنی داری
میانگین تحصیلات معلمان
۵۲/۱۳
۰۶۱۰/۰
۷۳/۳۵-
۸
۰۰۰/۰
هدف برنامه
۵۰۰/۱۴
۰۰۰۰/۰
جدول بالا مقایسه میانگین تحصیلات معلمان و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می‌شود بین میانگین تحصیلات معلمان و هدف برنامه با درجه آزادی۸ و ۷۳/۳۵-t: و سطح معناداری ۰۰۰/۰ تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین بین شاخص میانگین تحصیلات معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد و فرضیه ۹ تایید می گردد.
فرضیه ۱۰: بین شاخص های تراکم دانش آموز در کلاس دایر و ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره۴-۲۵: ازمون t مستقل جهت مقایسه تراکم دانش آموز در کلاس دایر و ضریب بهره برداری
از کلاس فیزیکی با هدف برنامه
شاخص های فضای اموزشی
میانگین
انحراف معیار
T
درجه
ازادی
سطح معنی
داری
تراکم دانش آموز در کلاس دایر
۸۷۴/۱۸
۸۲۴/۱
۷۶۷/۰-
۸
۴۶۵/۰
هدف برنامه
۵۰۰/۱۹
۰۰۰/۰
ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی
۳۳/۱
۶۲۵/۰
۶۰۱/۰-
۸
۵۶۵/۰
هدف برنامه
۵۰/۱
۰۰۰/۰
جدول بالا مقایسه میانگین تراکم دانش آموز در کلاس دایر و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می‌شود بین میانگین تراکم دانش آموز در کلاس دایر هدف برنامه با درجه آزادی ۸ و ۷۶۷/۰-t: و سطح معناداری ۴۶۵/۰ تفاوت معنی داری وجود ندارد همچنین بین میانگین ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی و هدف برنامه با درجه آزادی۸ و ۶۰۱/۰-t: و سطح معناداری ۵۶۵/۰ تفاوت معنی داری وجود ندارد. بنابراین بین شاخص های تراکم دانش آموز در کلاس دایر و ضریب بهره برداری از کلاس فیزیکی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده هریک از این شاخص ها در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداردو فرضیه ۱۰رد می شود.
فرضیه ۱۱ : بین شاخص سرانه فضای آموزشی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول شماره۴-۲۶: ازمون t مستقل جهت مقایسه ضریب بهره برداری از سرانه فضای آموزشی با هدف برنامه
شاخص های فضای آموزشی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه
ازادی
سطح معنی
داری
سرانه فضای آموزشی
۲۲۶/۲
۴۵۸/۰
۴۳۱/۷-
۸
۰.۰۰۰
هدف برنامه
۷۵۰/۳
۰۰۰/۰
جدول بالا مقایسه میانگین سرانه فضای آموزشی و هدف برنامه را نشان می دهد همانطور که مشاهده می‌شود بین میانگین سرانه فضای اموزشی و هدف برنامه با درجه آزادی۸ و ۴۳۱/۷-t: و سطح معناداری ۰۰۰/۰ تفاوت معنی داری وجود دارد. بنابراین بین شاخص سرانه فضای آموزشی مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان ایلام و میزان پیش بینی شده این شاخص در برنامه E.F.A استان طی دوره مورد بررسی تفاوت معناداری وجود داردو فرضیه ۱۱ تایید می گردد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱) مقدمه
در این فصل خلاصه‌ای از یافته‌های پژوهش ارائه شده و به بحث و نتیجه‌گیری در مورد آنها پرداخته می‌شود. در ادامه محدودیت‌های موجود در انجام تحقیق بیان می شود سپس پیشنهادات عملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان ارائه و در پایان موضوعاتی برای پژوهشهای آینده پیشنهاد شده است.
۵-۲) بحث و نتیجه‌گیری از پرسش‌های پژوهش:
شاخص‌های کارایی درونی براساس نتایج امتحانات(نرخ قبولی، مردودی و ترک تحصیل) مقطع ابتدایی آموزش وپرورش استان ایلام در مقایسه با اهداف برنامه ملی آموزش برای همه استان ایلام، طی سال های ۸۴ تا ۸۹ چگونه است؟
پاسخ این پرسش با توجه به جدول های شماره(۴-۱) تا(۴-۳) داده شده است که به شرح زیر بحث و نتیجه گیری می شود:
نرخ ارتقاء به تفکیک جنسیت (پسر و دختر) مورد بررسی قرار گرفته است:
در پسران، نرخ ارتقاء در سال پایان دوره(۸۹-۸۸)، نسبت به سال ابتدای دوره( ۸۵-۸۴)، به میزان ۰.۸۳ درصد افزایش یافته است. در این میان بالاترین نرخ ارتقاء در پسران مربوط به سال تحصیلی(۸۶-۸۵) به میزان ۹۶.۶۴ درصد بوده است. در دختران، نرخ ارتقاء در سال پایانی برنامه نسبت به سال ابتدای شروع برنامه همانند پسران به میزان ۳.۵۸ درصد افزایش یافته است. بیشترین نرخ ارتقاء در دانش آموزان دختر، مربوط به سال( ۸۸-۸۷) به میزان(۹۷.۷۸ درصد)و کمترین آن نیز مربوط به سال(۸۵-۸۴) به میزان(۹۳.۵۵ درصد) می باشد. در کل دوره، در سال ابتدای برنامه نرخ ارتقاء، ۹۶.۴۱ درصد بوده و در سال پایانی دوره نرخ ارتقاء دوجنس به ۹۷.۰۲ درصد رسیده است که به میزان ۰.۶۱ درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار نرخ ارتقاءدر کل دوره ی برای هر دو جنس به میزان ۹۷.۸۷ درصد متعلق به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) بوده و کمترین آن به میزان۹۴.۸ درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۷-۸۶) می باشد. در این پژوهش گرچه هدفی برای این نرخ در نظر گرفته نشده ولی تحلیل یافته های جدول ۴-۱۶ مربوط به فرضیه شماره ۱ که بین نرخ ارتقا دختران و پسران تفاوت معنا دار وجود دارد، نشپان می دهد که t=1.44 با درجه آزادی ۴۸ و سطح معناداری۰.۸۸۸ ارزش t مورد نیاز برای معناداری در سطح p۰.۰۵ در این شاخص معنا دار نیست لذا می توان با اطمینان از اختلاف ناچیز بین میانگین نرخ ارتقاء دختران و پسران چشم پوشی کرد لذا نرخ ارتقاء در پسران و دختران با هم تفاوت معنا داری ندارند و فرضیه ۱ در این زمینه رد می شودگر چه در طول دوره مورد بررسی هر دوجنس از روند افزایشی در این نرخ برخوردارند لذا در این زمینه نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش های دوستی(۱۳۸۹)، افسرده( ۱۳۸۷)، محمدی(۱۳۸۷)، و گزارش یونسکو( ۲۰۰۵) همخوانی داردولی با نتایج گزارش سازمان آموزش و پرورش(۸۴)، سالمی(۸۲) و عزیززاده و همکاران(۷۹) ناهمسو است. از سوی سازمان آموزش و پرورش استان هدفی برای این نرخ در نظر گرفته نشده است تا بتوان میانگین کل دوره را با آن مقایسه کرد.
نرخ مردودی به تفکیک جنسیت (پسر و دختر) در جدول(۴-۲) و نمودار(۴-۲) مورد بررسی قرار گرفته است: در پسران، نرخ مردودی در سال پایان دوره(۸۹-۸۸)، نسبت به سال ابتدای دوره( ۸۵-۸۴)، به میزان ۰.۸۸ درصد کاهش یافته است. در این میان بالاترین نرخ مردودی در پسران مربوط به سال تحصیلی(۸۶-۸۵) به میزان ۲.۶۹ درصد بوده است. در دختران، نرخ مردودی در سال پایانی برنامه نسبت به سال ابتدای شروع برنامه عکس پسران به میزان ۴.۳۳ درصد افزایش یافته است. بیشترین نرخ مردودی در دانش آموزان دختر، مربوط به سال( ۸۹-۸۸) به میزان(۵.۹۴ درصد)و کمترین آن نیز مربوط به سال(۸۵-۸۴) به میزان(۱.۶۱ درصد) می باشد. در کل دوره، نرخ مردودی در هر دو جنس دختر و پسر رو به افزایش بوده است. به طوری که در سال ابتدای برنامه نرخ مردودی ، ۱.۹۷ درصد بوده و در سال پایانی دوره نرخ مردودی دوجنس به۳.۶۲ درصد رسیده است که به میزان ۱.۶۵ درصد افزایش داشته است. بیشترین مقدار نرخ مردودی در کل دوره ی برای هر دو جنس به میزان ۳.۶۲ درصد متعلق به سال تحصیلی(۸۹-۸۸) بوده و کمترین آن به میزان۱.۸۳درصد مربوط به سال تحصیلی(۸۸-۸۷) می باشد. تحلیل یافته های جدول ۴-۱۶ مربوط به فرضیه شماره ۱ که بین نرخ مردودی دختران و پسران تفاوت معنا دار وجود دارد، نشپان می دهد که t=-0.661 با درجه آزادی ۴۸ و سطح معناداری۰.۸۶۹ ارزش t مورد نیاز برای معناداری در سطح p۰.۰۵ در این شاخص معنا دار نیست لذا می توان با اطمینان از اختلاف ناچیز بین میانگین نرخ مردودی دختران و پسران چشم پوشی کرد لذا نرخ مردودی در پسران و دختران با هم تفاوت معنا داری ندارند و فرضیه ۱ در این زمینه نیز رد می شودگر چه در طول دوره مورد بررسی نرخ مردودی برای هر دو جنس در طول دوره افزایش داشته است. نتیجه این تحقیق در این زمینه با نتایج پژوهش های یوسف قنبری( ۱۳۸۹)، گزارش بانک جهانی(۲۰۱۰) و دوستی(۱۳۸۹) همسو است و با نتیجه تحقیق افسرده(۸۷)، محمدی(۸۷) و سلیمانی(۸۵) و عزیززاده (۷۹) متفاوت است. میانگین نرخ مردودی پسران و دختران در کل دوره از نرخ مردودی کشور مصر در گزارش یونسکو( ۲۰۰۵)و یوانگ(۲۰۰۵) پایین تر است. و از مقدار به دست آمده در پژوهش سلیمانی(۸۵) با مقدار۲.۳۸ درصد بالاتر است. از سوی سازمان آموزش و پرورش استان هدفی برای این نرخ در نظر گرفته نشده است تا بتوان میانگین کل دوره را با آن مقایسه کرد.
نرخ ترک تحصیل به تفکیک جنسیت (پسر و دختر) در جدول(۴-۳) و نمودار(۴-۳) مورد بررسی قرار گرفته است: در پسران، نرخ ترک تحصیل در سال پایان دوره(۸۹-۸۸)، ۰.۸۱ درصد نسبت به سال ابتدای دوره( ۸۵-۸۴)،۲.۱۹ درصد، به میزا

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *