منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان، دانش آموز، کارایی درونی، آموزش ابتدایی

نرخ ارتقاء نرخ ثبت نام و ماندگاری نیز افزایش داشته است.
همچنین آجایا و امبه۵۳(۲۰۰۸) در پژوهش خوددر زمینه روند نرخ اتلاف در مدارس دولتی در بین سال‌های ۲۰۰۰تا ۲۰۰۶ میلادی مشخص نمودند که نرخ ترک تحصیل، مردودی و ارتقاء به طور بسیار نزدیکی مرتبط با نرخ اتلاف بودند و نرخ اتلاف بین ۹/۸ درصد تا ۲/۱۱ درصد بوده است که بیان گر عملکرد سیاست های دولت نیجریه در افزایش کارایی درونی مدارس بوده که به طور حتم همکاری دولت فدرال در ارائه آموزش های پایه در مدارس و تلاش برای کاهش ترک تحصیل و مردودی نقش مهمی در افزایش کارایی درونی داشته است.
ولی با این وجود اوکاما۵۴ و همکارانش (۲۰۰۸) در تحقیق خود ضمن آن که به این نتیجه رسیدند که میزان نرخ ترک تحصیل در اکثر مدارس آلمان پایین بوده است، عواملی نظیر افزایش سطح تحصیلات والدین، سکونت شهری و میزان شهریه کم مدارس می توانند از عوامل نگه دارنده یا کاهش دهنده میزان نرخ ترک تحصیل ودر نتیجه افزایش کارایی درونی مدارس قلمداد می شوند.
همچنین جوانگ چینگ و کیمینگ ویو۵۵)۲۰۰۸ ( به بررسی ابعاد کارایی درونی آموزشی دانش آموختگان دوره‌های کشاورزی مراکز دبیرستانی دولتی در ایالت کمینگ کشور چین پرداختند. بعد از بررسی و مطالعات گسترده نتایج نشان داد ند که کیفیت تدریس و تحقیق ( فرایندها) توزیع نابرابر امکانات و تداخل سیستم‌های مدیریت داخلی مدارس و چگونگی فارغ التحصیلی دانش آموختگان همگی از مهمترین عوامل مهم برکارایی درونی بود. اما در کل نرخ افت تحصیلی کم بود که ناشی از انگیزه ی دانش آموزان و وجود منابع انسانی متخصص و کارآمد در مراکز دبیرستان های کشاورزی بوده است.
گزارش جهانی پایش آموزش برای همه(یونسکو۲۰۰۹)-که توسط دانشگاه آکسفورد۵۶ به چاپ رسیده است- در راستای تحقق اهداف شش گانه برنامه آموزش برای همه حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۶:
نرخ تکرار همه ی پایه ها(۲۰۰۵)در آموزش ابتدایی:
کشورهای توسعه یافته ۷/۰%.
درحال توسعه۳/۵%.
درحال گذر۲/۰%.
تابع صحرای افریقا ۱/۱۳%.
کشورهای عربی ۴%.
نرخ ماندگاری تا پایه پنجم(۲۰۰۵)در آموزش ابتدایی در:
کشورهای در حال توسعه ۸۲%.
کشورهای تابع صحرای افریقا ۷۴%.
کشورهای جنوب و غرب آسیا۷۳%.
نرخ گذر در آموزش ابتدایی(۲۰۰۵) در:
کشورهای توسعه یافته ۹۹%.
کشورهای در حال توسعه ۸۸%.
کشورهای در حال گذر ۱۰۰%.
کشورهای تابع صحرای افریقا ۶۲%.
کشورهای عربی ۹۲%.
در سال۲۰۰۵ درصد مردودی در بین دختران ابتدایی در جهان۱۴ درصد ولی برای پسران ۱۸ درصد گزارش شده است.لذا شانس دختران در رسیدن به پایه آخر و تکمیل دوره ابتدایی در آنها بسیار بیشتربوده است.
در سال ۲۰۰۶، ۵۵% از ۷۵ میلیون کودک خارج از مدرسه بوده اند. نصف این رقم در صحرای افریقا بوده است. با روندهایی که وجود دارد عده ی زیادی از کودکان در سال ۲۰۱۵ خارج از مدرسه خواهند بود. پیش بینی به عمل آمده برای ۱۳۴ کشور نشان می دهد که از این کشورها تا سال ۲۰۱۵ – تاریخ مقرر برای برقراری آموزش ابتدایی فراگیر- ۲۹ میلیون کودک فاقد مدرسه خواهند ماند. کودکان خانواده های فقیر، روستایی، محلات پست و پایین و سایر گروه های محروم با موانع زیادی در مسیر دست یابی به آموزش کیفی روبرو هستند. در حالی که ۲۰% کودکان خانواده های ثروتمندآموزش ابتدایی را به پایان می رسانند، ۲۰% بچه های خانواده های فقیر راه طولانی ای برای طی کردن پیش رو دارند(یونسکو،۲۰۰۹).
فرانسیسکو کایلودس۵۷ در سال ۲۰۱۰پژوهشی در زمینه کارایی درونی و چگونگی دسترسی به دوره‌ی دبیرستان در مناطق و سیستم های آموزشی کشورهای آسیا و اقیانوسیه انجام داده، پس از مطالعات گسترده مشخص شدکه افزایش ترک تحصیل ونرخ مردودی دربین دانش آموزان فقیر، سیاست های خاص دولت‌ها، فقرو مشکلات اجتماعی، کیفیت پایین آموزش و کمبود منابع انسانی وامکانات اموزشی همگی در کاهش کارایی درونی مدارس نقش بسیار مهمی ایفا کرده اند.
بانک جهانی در سال۲۰۱۰ درخصوص کارایی نظام آموزش ابتدایی ایران گزارشی منتشر نموده است در سال ۱۹۹۱ بالغ بر  ۸۸ درصد کودکان دوره ابتدایی را طی کردند که این مقدار در سال( ۲۰۰۸) ۱۱۷ درصد بوده است. در سال ۱۹۹۱ نسبت دختران به پسرانی که دوره ابتدایی و راهنمایی تحصیلی را طی کرده اند ۹۳ درصد بوده که این مقدار در سال ۲۰۰۸ به ۹۸ درصد رسیده است و این نشان می دهد که در زمینه برابری جنسیتی در امر آموزش پیشرفت خوبی صورت گرفته است. نسبت تعداد شاگردان به معلمان در دوره ابتدایی در سال ۲۰۰۸ در ایران ۲۰ به یک بوده است.
در سال ۲۰۰۸ ، درصد کودکان سنین ابتدایی که در دوره ابتدایی شرکت کردند ۱۲۸ درصد بوده است. در سال ۱۹۹۱ ،۹۱% دانش آموزان پسر و ۸۹ درصد دانش آموزان دختر موفق شده اند از سال اول ابتدایی به سال پنجم ابتدایی برسند. متاسفانه این آمار در سال ۲۰۰۷ گزارش نشده است،-درصد مردودین در سال ۲۰۰۸، در پسرها ۳% و در دخترها یک در صد بوده است،-درصد قبولی های امتحان نهایی سال پنجم ابتدایی که موفق شدند به سال اول راهنمایی راه یابند در سال ۲۰۰۷ در پسرها ۸۴ درصد و در دخترها ۷۴ درصد بوده است. البته این آمار از یک زاویه به موضوعی تکان دهنده اشاره می کند. ۱۶ درصد پسرها و ۲۶ درصد دخترهای ایرانی پس از امتحان نهایی سال پنجم ابتدایی، ترک تحصیل کرده و هیچگاه بر روی صندلی های مدارس راهنمایی نمی شیند .این رقم در خصوص دانش آموزان مالزی یا مجارستان تقریبا صفر است و به نحوی نشان دهنده اهمیت بالای کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته به موضوع علم آموزی به عنوان امری فراتر از سوادآموزی است.به عبارت دیگر این پارامتر نشان می دهد که درصد قابل توجهی از فرزندان ایران زمین به دلیل مسایل مختلف ،که قاعدتا اقتصاد در راس آن قرار دارد، مجبورند به جای علم آموزی ،به سوادآموزی صرف قناعت کنند و آرزوهای آنها در دنیای علم و دانش ،به یک سوادآموزی ساده ختم می شود.قاعدتا اگر درصد مردودین را یک تا دو درصد در نظر بگیریم می توانیم نتیجه بگیریم که این نرخ در سال ۲۰۰۸ در ایران ۲۰ به یک بوده است. نسبت تعداد شاگردان به معلمان نیز در دوره ابتدایی در سال ۲۰۰۸ در ایران ۲۰ به یک بوده است۱۷ (میر افضلی، ۱۳۹۰).
در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان یونسکو در مورد نظام آموزشی چین به یافته های ذیل در آموزش ابتدایی دست یافته است: در ۶۰ سال اخیر، جمهوری خلق چین توانسته است به اهداف روشن خود که همانا رسیدن به سیاست های آموزشی پایدار در سطح بسیار مطلوبی می باشد نائل آید. مدرسه ابتدایی درسالهای گذشته حدود ۳۵% را از مجموع ثبت نام کنندگان تشکیل می دادند که در سال ۲۰۰۸ به ۶۵% افزایش یافته است .نرخ فارغ التحصیلی در دوره ابتدایی به رشد ۹۵ درصدی رسیده است. طبق آمار اعلام شده تا اواخر سال ۲۰۰۸ جمعا ۳۰۳۸ شهرستان و ناحیه به استاندارد های آموزش اجباری رسیده اند که ۱/۹۹ درصد از میزان کل شهرستانها و ناحیه ها در سراسر چین را شامل می شود که جمعا ۳/۹۹ درصد از کل جمعیت را پوشش داده است .تعداد مدارس در سراسر چین تا پایان سال ۲۰۰۸ حدود۳۰۰۹۰۰ باب بود که نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۱۹۲۰۰ کاهش داشته است وبر همین اساس نسبت تعداد دانش آموزان جدید که حدود ۱۶۹۵۷۲۰۰ نفر بودند نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۴۰۳۵۰۰ نفر کاهش داشته است .تعداد دانش آموزانی که درسراسر مدارس چین درس می خوانند حدود ۶۰۳۳۱۵۰۰۰ نفر بوده است که نسبت به سال گذشته ۲۳۲۴۹۰۰ نفر کاهش داشته است .حدود ۵۴/۹۹ در صد از کودکان به مدرسه راه یافته اند که از این تعداد ۹۹.۵۰ درصد پسران و ۵۸/۹۹ درصد را دختران تشکیل داده اند که این امر ، حضور دختران را ۰.۰۸ درصد نسبت به پسران بیشتر نشان می دهد . نسبت تعداد دانش آموزان به معلمین ۳۸/۱۸ نفر اعلام شده است. این آمار نشان می دهد که به نسبت کاهش تعداد ورود دانش آموزانی که از دوره ابتدائی وارد متوسطه شده‌اند این امر سبب کاهش تعداد دانش آموزان دراین مقطع تحصیلی شده است .طبق اظهار نظر مسوولین آموزشی چین ، استاندارد های آموزشی نسبت به دوره های گذشته از استاندارد های بالا تر و بهتری برخوردار بوده است و از نظر امکانات آموزشی و ورزشی نیز توانسته است ۸۸/۵۵ درصد استاندارد در کل کشور را بدست آورد( گزارش ۲۰۱۱ یونسکو).
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱) روش تحقیق:
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی است و از نظر شیوه ی کنترل متغیرها از نوع پژوهش های غیر آزمایشی است که به روش پیمایشی انجام می گیرد.
۳-۲) جامعه‌ی آماری:
در این پژوهش جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام طی سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ تا ۸۹-۱۳۸۸ بوده که به شیوه‌ی سرشماری انتخاب می‌شوند لذا در این پژوهش نمونه‌گیری نداریم.
۳-۳)ابزارگردآوری اطلاعات:
ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش جداول آماری حاوی جمعیت دانش آموزان، تعداد قبولی و مردودی‌های هر پایه در هر سال تعداد دانش آموزان روستایی، غیر انتفاعی، آمار کل جمعیت در سن متعارف (۶ تا ۱۰ سال)، تعداد معلمان مقطع ابتدایی در طول دوره مورد بررسی، تعداد کلاس‌های فیزیکی، تعداد کلاس دایر، سطح تحصیلات معلمان و متراژ فضاهای آموزشی بوده و همچنین سند استانی برنامه ایفا، سند ملی برنامه‌ی ایفا و قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه استان ایلام است.
۳-۴) شیوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات:
در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی مانند نرخ‌ها، درصدها، نسبت‌ها، میانگین‌ها، شاخص‌های آماری و رسم جداول استفاده شده و برای نشان دادن سطح معنی داری تفاوت شاخص‌های مورد بررسی در فرضیات تحقیق از آزمون t مستقل به کمک نرم افزارspss استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
۴-۱) مقدمه:
در این فصل داده‌های مربوط به سؤالات تحقیق را در سطح استان مورد بررسی قرار داده سپس به تجزیه و تحلیل داده‌های گرد آوری شده پرداخته می شود. داده‌های مربوط به پرسش های تحقیق در قالب جدول و نمودار مطرح شده اند ودر سطح استان مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.آن گاه مقدار آن‌ها با میزان پیش بینی شده در طول زمان اجرای برنامه آموزش برای همه در استان تطبیق داده می‌شوند و نتایج نیز تفسیر می شوند.در این تحقیق هم به بررسی کارایی درونی مقطع آموزش ابتدایی پرداخته شده است و هم عملکرد استان در این مقطع با اهداف پیش بینی شده در برنامه استانی آموزش برای همه مقایسه می‌گردد.
یافته‌های پژوهش:
۴-۲-۱) تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به پرسش‌های پژوهش
پرسش اول: شاخص‌های کارایی درونی براساس نتایج امتحانات(نرخ قبولی، مردودی و ترک تحصیل)

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *