منبع پایان نامه ارشد با موضوع زیست محیطی، توسعه پایدار، توسعه پاید، سطح معنی داری

پاسخ دهندگان، ۱۲۴ نفر، دارای مدرک سیکل و کمترین تعداد، ۴.۷ درصد، دارای مدرک ابتدایی هستند.
۴- وضعیت تاهل
جدول(۴-۵) : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
درصد
فراوانی
متغیر
۵۱
۱۳۰
مجرد
وضعیت تاهل
۴۹
۱۲۵
متاهل
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار(۴-۵) : وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
همانطور که در جدول (۴-۵) مشاهده می‌شود، حدود نیمی از پاسخ‌دهنده‌گان، ۵۱ درصد، مجرد و ۴۹ درصد متاهل‌اند.
سوال ۱: کدام یک از سازمان‌های ایمان محور زیر در محله شما استقرار و فعالیت دارند؟
جدول(۵-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱
درصد
فراوانی
متغیر
۴۰.۸
۱۰۴
مساجد، کلیسا‌های محلی، معابد و کنیسه‌ها
پاسخ‌های مربوط به سوال ۱
۱۲.۵
۳۲
انجمن‌های حمایت از افراد بی‌سرپرست
۳۵.۵
۸۸
بنیاد‌ها و مو‌سسه‌های خیریه و نیکوکار
۱۲.۲
۳۱
سازمان‌های غیر‌دولتی خیریه‌ای و اعتباری شامل صندوق‌های قرض الحسنه و …
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار(۵-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱
با توجه به نمودار ۵-۵، بیشترین تعداد سازمان‌ ایمان محور مربوط می‌شود به مساجد، کلیسا‌ها، معابد و کنیسه‌ها. پس از آن به ترتیب، بنیاد‌ها و موسسه‌های خیریه و نیکوکار، سازمان‌های غیر دولتی خیریه‌ای و اعتباری و در آخر، انجمن‌های حمایت از افراد بی‌سرپرست قرار دارند .
سوال ۲ : از کدام یک از مفاهیم زیر می‌توان بیشتر به ویژگی سازمان‌های ایمان محور پی برد؟
جدول(۶-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۲
درصد
فراوانی
متغیر
۳.۵
۹
شهرت
پاسخ‌های مربوط به سوال ۳
۱۲.۵
۳۲
رهبری
۲۰
۵۱
رسالت
۳۰.۶
۷۸
اجتماع
۳۳.۳
۸۵
ایمان
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار(۶-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۲
با توجه به نمودار فوق، مفاهیم ایمان ، اجتماع، رسالت، رهبری و شهرت به ترتیب مفاهیمی هستند که نمایانگر ویژگی‌های سازمان‌های ایمان محور معرفی شده اند. بنابراین بر اساس پاسخ‌های بدست آمده، مفهوم ایمان و اجتماع بیشترین نقش را در شناسایی سازمان‌های ایمان محور دارند.
سوال ۳ : در منطقه یک شهر تهران کدام یک از سازمان‌های ایمان محور زیر را مهمتر از بقیه سازمان‌ها می‌دانید؟
جدول(۷-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۳
درصد
فراوانی
متغیر
۶۹
۱۷۶
موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) در محله ازگل
پاسخ‌های مربوط به سوال ۳
۹
۲۳
موسسه حمایت از کلیه افراد سرطانی (خیریه بهنام دهش پور) در محله تجریش
۷.۱
۱۸
موسسه خیریه امام علی (ع) (همای رحمت) در محله شهرک محلاتی
۱۴.۹
۳۸
آسایشگاه کهریزک (گروه بانوان نیکوکار) در محله تجریش
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۷-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۳
نمودار ۷-۵، نشان می‌دهد که بیشترین تعداد پاسخ‌دهنده‌گان، مؤسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک) را مهمترین مؤسسه ایمان محور در منطقه یک تهران می‌دانند. پس از آن، گروه بانوان نیکوکار در محله تجریش مهمتر معرفی شده است. مؤسسه خیریه بهنام دهش پور در تجریش و مؤسسه خیریه امام علی (ع) در محله شهرک محلاتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سوال ۴ : در منطقه یک شهر تهران با کدام یک از سازمان‌های مردم نهاد آشنایی بیشتری دارید؟
جدول(۸-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۴
درصد
فراوانی
متغیر
۱۵.۷
۴۰
اردوگاه شهید باهنر در محله نیاوران
پاسخ‌های مربوط به سوال ۴
۲۳.۹
۶۱
مجموعه شهربانو (مهرآفرین) در محله دربند
۵.۱
۱۳
بیمارستان مسیح دانشوری در محله دارآباد
۵۵.۳
۱۴۱
شورایاری‌ها و سرای محلات در تمام محلات
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۸-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۴
نمودار ۸-۵ نشان می‌دهد که شناخته‌ شده ترین سازمان مردم نهاد در بین پاسخ دهنده‌گان، شورایاری‌ها و سرای محلات است. مجموعه شربانو (مهرآفرین) در محله دربند، اردوگاه شهید باهنر در محله نیاوران و بیمارستان مسیح دانشوری در محله دارآباد، به ترتیب در رتبه‌های بعد قرار دارند.
۵-۴ یافته های استنباطی و آزمون فرضیات
در این قسمت هر کدم از فرض ها به صورت آماری، در دو فرض صفر( H0 ) و فرض یک یا مقابل(H1 ) بیان می شوند. قبول فرض صفر به معنای عدم تاثیر و وجود رابطه بین دو متغیر و قبول فرض یک یا مقابل به معنای وجود تاثیر و رابطه معنی دار بین دو متغیر است. ملاک پذیرش فرض یک این است که سطح معنی داری آزمون (p-مقدار) کمتر از سطح خطای نوع اول درنظر گرفته شده، باشد. در این پژوهش سطح خطای نوع اول را برابر با ۵ درصد در نظر می گیریم.
سطح معنی داری آزمون(p-مقدار) ملاکی است برای تعیین اینکه داده های مشاهده شده که در آماره آزمون خلاصه شده اند، تا چه اندازه از مقدار صفر فاصله دارد. هر چه سطح معنی داری آزمون کمتر باشد، احتمال درست بودن فرض یک بیشتر است.
الف) آزمون فرض اول
فرض صفر(H0 ): در منطقه مطالعاتی (منطقه یک تهران) سازمان‌های ایمان‌ محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق نیستند.
فرض مقابل(H1 ): در منطقه مطالعاتی (منطقه یک تهران) سازمان‌های ایمان‌ محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.
برای آزمون این فرض، از پاسخ‌های سوال ۵ و سوال ۶ استفاده شده است. نتایج آزمون t استیودنت تک نمونه‌ای برای این آزمون، در جدول زیر ارائه می‌گردیده است.
جدول(۹-۵) : آزمون فرض اول
فرضیه
میانگین پاسخ ها
انحراف معیار
پاسخ ها
آماره آزمون
P مقدار
اول
۳.۴۹
۰.۸۳
۹.۴۶
۰.۰۰۰
با توجه به جدول ۹-۵، مشاهده می‌شود که p مقدار آزمون تا سه رقم اعشار برابر صفر است. از آنجاییکه p مقدار آزمون کمتر از ۵ درصد است، بنابراین فرض H0 رد شده و فرض H1 تایید می‌شود. بنابراین با توجه به پاسخ‌های بدست آمده از نمونه، می توان نتیجه گرفت که:
در منطقه مطالعاتی (منطقه یک تهران) سازمان‌های ایمان‌ محور و محله محور، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند.
همچنین سوال ۷ نیز به این فرض مربوط می‌شود. که به صورت زیر مطرح گردیده است و نتایج آن در جدول ۹-۵ ارائه گردیده است.
سوال ۷: آیا سازمان های ایمان محور را با سازمان های مردم نهاد در محله خود دقیقاً از هم تشخیص و تفکیک می دهید ؟
جدول(۱۰-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۷
درصد
فراوانی
متغیر
۳۹.۶
۱۰۱
بله
پاسخ‌های مربوط به سوال ۷
۶۰.۴
۱۵۴
خیر
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۱۰-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۷
همانطور که از جدول ۱۰-۵ بدست می‌آید، حدود ۶۰ درصد پاسخ دهنده‌گان، به این سوال که آیا سازمان های ایمان محور را با سازمان های مردم نهاد در محله خود دقیقاً از هم تشخیص و تفکیک می دهید، پاسخ خیر داده اند. این به این معنی است که سازمان‌های ایمان محور و محله محور برای بیشترین تعداد پاسخ دهنده‌گان، از حیث کارکردی قابل انطباق هستند . بنابراین فرضیه اول اثبات و تأیید می گردد .
ب) آزمون فرض دوم
فرض صفر(H0 ): مهمترین وجوه کارکردی این سازمان‌ها در سطح مدیریت و توسعه محله، شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه‌های خدمات اجتماعی-آموزشی، زیست محیطی و بویژه نیاز‌های اساسی ساکنان نمی‌باشد.
فرض مقابل(H1 ): مهمترین وجوه کارکردی این سازمان‌ها در سطح مدیریت و توسعه محله، شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه‌های خدمات اجتماعی-آموزشی، زیست محیطی و بویژه نیاز‌های اساسی ساکنان است.
نتایج آزمون t بر اساس پاسخ‌های سوال ۸ در جدول زیر ارائه گردیده است.
جدول(۱۱-۵) : آزمون فرض اول
فرضیه
میانگین پاسخ ها
انحراف معیار
پاسخ ها
آماره آزمون
P مقدار
دوم
۱.۵۵
۰.۸۲
۲۷.۹۹-
۰.۰۰۰
در این مورد نیز، p مقدار آزمون کمتر از ۵ درصد است، لذا فرض H0 رد و فرض H1 پذیرفته می‌شود.
همچنین سوال‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ پرسشنامه نیز به این فرض مربوط می‌شوند. این سوالات به همراه پاسخ‌های بدست آمده از نمونه در زیر ارائه گردیده اند.
سوال ۹ : این دو سازمان در تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله‌ای، در محله شما به کدام یک از کارکرد‌های زیر توجه داشته‌اند؟
جدول(۱۲-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۹
درصد
فراوانی
متغیر
۳۲.۲
۸۲
شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه خدمات اجتماعی-آموزشی و زیست محیطی
پاسخ‌های مربوط به سوال ۹
۴۳.۵
۱۱۱
شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه برآوردن نیاز‌های اساسی ساکنان (خدمات حمایتی)
۱۴.۹
۳۸
ایجاد مشارکت عمومی و نوآوری متناسب با نیاز‌ها و شرایط محیطی
۹.۴
۲۴
نقش کلیدی در دانش و شایستگی، رشد معنوی و مستمر و پایدار
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۱۲-۵): پاسخ‌های مربوط به سوال ۹
نمودار فوق نیز نشان می‌دهد که کارکرد شناخت، آگاهی، تعلیم و توجه در زمینه برآوردن نیاز‌های اساسی ساکنان ( خدمات حمایتی) مهمترین کارکرد سازمان‌های ایمان محور و محله محور از نظر پاسخ دهنده‌گان تشخیص داده شده است.
سوال ۱۰: کدام یک از شاخص‌های توسعه پایدار شهری زیر در محله شما با سازمان‌های ایمان‌محور در ارتباط هستند؟
جدول(۱۳-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۰
درصد
فراوانی
متغیر
۱۱.۸
۳۰
ملاحظات کالبدی
پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۰
۱۶.۱
۴۱
ملاحظات زیست محیطی
۵۳.۷
۱۳۷
ملاحظات اجتماعی، فرهنگی
۱۸.۴
۴۷
ملاحظات اقتصادی
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۱۳-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۰
همانطور که ملاحظه می‌شود، ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و ملاحظات اقتصادی مهمترین شاخص ارتباط توسعه پایدار شهری، با سازمان‌های ایمان محور اعلام شده‌اند. ملاحظات زیست محیطی و ملاحظات کالبدی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
سوال ۱۱: سازمان‌های ایمان‌محور در محله شما بیشتر چه نوع فرصت توسعه و ترقی را برای ساکنین فراهم می‌کنند؟
جدول(۱۴-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۱
درصد
فراوانی
متغیر
۱۷.۳
۴۴
تعامل و مشارکت مناسب با مدیریت شهر
پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۱
۱۱
۲۸
سلامتی روحی-روانی، اجتماعی و معنوی ساکنان
۹.۸
۲۵
امنیت و آرامش
۶۲
۱۵۸
کاهش بحران‌ها، فقر و مشکلات زیست محیطی
۱۰۰
۲۵۵
جمع
نمودار (۱۴-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۱
جدول ۱۴-۵ نشان می‌دهد که در منطقه یک، سازمان‌های ایمان محور در زمینه توسعه و ترقی ساکنین، بیشترین نقش را در زمینه کاهش بحران‌ها، فقر و مشکلات زیست محیطی دارند. تعامل و مشارکت مناسب با مدریت شهر نیز در زمینه توسعه و ترقی ساکنین منطقه یک، از کارکرد‌های مهم سازمان‌های ایمان محور معرفی شده است.
سوال ۱۲: به نظر شما مهمترین برنامه مدیریتی سازمان های ایمان محور در محله شما در کدام یک از بخش های زیر بوده است ؟
جدول(۱۵-۵) : پاسخ‌های مربوط به سوال ۱۲
درصد
فراوانی
متغیر
۲۳.۹
۶۱
ایجاد پناهگاه و خانه برای بی‌خانمان‌ها
پاسخ‌های مربوط به سوال

Author: admin2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *