مشکلات توانمندسازی در سازمان از نظر روانشناختی

دانلود پایان نامه

.  مشکلات توانمندسازی در سازمان

مشکلات موجود در توانمندسازی کارکنان رو می توان از سه بعد مورد بررسی قرار داد. این سه بعد، جنبه های مهم هر سازمان حساب و شامل بعد ساختاری، بعد محیطی ( زمینه ای ) و بعد رفتاری (محتوا ) می شن. هریک از این جنبه های از اجزای مختلفی تشکیل شده ان که می توان از روش اونا سازمان رو مورد بررسی قرار داد. به طور کلی، مشکلات و مشکلات توانمندسازی افراد از ناکارآیی این سه بعد سازمانی ناشی می شه که در زیر به مهمترین این اجزاء اشاره می کنیم (عبداللهی و نوه ابراهیم، 1386، ص 83)

2-3-5-1.  مشکلات ساختاری توانمندسازی

منظور از ساختار، همه عناصر، عوامل، شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که با نظم و ترتیب خاصی به هم پیوسته ان و چارچوب یا قالب پوسته و بدنه فیزیکی سازمان رو می سازند. پس، منابع اطلاعاتی و مادر وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کل سازمان جریان پیدا کنن، اجزای شاخه ساختاری حساب می شن. مشکلات ساختاری درحقیقت عوامل غیر زنده سازمان هستن. مثل قوانین دست و پاگیر سازمانی، نظام حقوق و دستمزد به درد نخور، لوازم و امکانات فرسوده، ویژگی ها، ساختار سازمانی ( پیچیدگی، رسمیت و تمرکز)، وجود مجموعه مراتب بیش از حد، نبودن ارتباطات موثر سازمانی، کنترل و نظارت شدید، شفاف نبودن اهداف سازمانی، رشد و ارتقای محدود، ناعادلانه بودن نظام پاداش ها، پخش ناجور قدرت و بوروکراسی شدید.

2-3-5-2. مشکلات محیطی توانمندسازی

منظور از بعد یا شاخه زمینه (مشکلات محیطی) تموم شرایط و عوامل محیطی و برون سازمانی است که محیط، روشها و نظامهای اصلی سازمان رو تشکیل می بدن. شاخه زمینه از جمله مهمترین شاخه هاست و رشد و بقاء سازمان به اون وابسته است. تغییرات فناورانه، رقبا، فضای داخلی سازمان و محیط خانوادگی کارکنان، ازجمله عوامل محیطی حساب می شن. و پویا نبودن محیط، ثبات و ایستایی و نبود روابط موثر بین محیط و سازمان از جمله، مهمترین مشکلات محیطی ان.

2-3-5-3. مشکلات رفتاری توانمندسازی

منظور از بعد یا شاخه محتوا، رفتار آدم و روابط انسانی سازمان است که با شکلهای ارتباطی (غیر رسمی) و الگوهای خاصی به هم پیوسته ان و محتوای اصلی سازمان رو تشکیل می بدن. در واقع شاخه محتوا، عوامل زنده سازمان رو در بر می گیرد و فرهنگ سازمانی بد، توجه نکردن به جایگاه و اهمیت نقش گروه، سبک مدیریت ناجور، نظام انگیزه نا موثر، از دست دادن مشارکت واحدهای کاری، از دست دادن جو مشارکت، نبودن تاثیر دوره های آموزشی، بی توجهی به گروه های غیر رسمی، ویژگی های شخصیتی بد افراد، ناعادلانه بودن نظام پاداش و تشویق، تفویض اختیار مناسب با مسولیت، دسترسی نداشتن به اطلاعات در رابطه با شغل، از دست دادن نظام ارزشیابی کارکرد مناسب و نبودن تیم های کاری در سازمان از جمله مهمترین مشکلات رفتاری توانمندسازی کارکنان حساب می شن (ارگن لی و همکاران، 2007). پیتر بلاک در کتاب معروف خود موسوم به توانمندسازی مدیریتی می گوید توانمندسازی کاری است بسیار سخت که بسیاری از مدیران و کارکنان از پذیرش اون ناخرسندند و این امر بیشتر به نگرشهای شخصیتی مدیران باز می شه. به نظر ایشون از دست دادن امنیت شغلی، نگاه منفی مدیران در مورد زیردستان و نیاز به کنترل شدید، از جمله کلی ترین مشکلات توانمندسازی ان که مدیران ایجاد می کنن. با توجه به مطالب فوق می توان گفت که یکی از مهمترین مشکلات توانمندسازی که در میان سه بعد اشاره شده قرار داره، نوع نگاه مدیران است .

Author: 92