میزان افسردگی

دانلود پایان نامه

ن بین صفر تا چهار متغیر میباشد و دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها میباشد. مقدار دوربین واتسون در این تحقیق برابر ۶۸۵/۱ بود که نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها بوده و استفاده از رگرسیون امکان پذیر میباشد (جدول ۴-۱۵).

جدول ۴-۱۵- خلاصه تحلیل رگرسیون چند گانه گامبهگام برای تبیین افسردگی دانشجویان براساس طرحوارهها
گام
ضریب همبستگی چند گانه R
ضریب تبیین R2
ضریب همبستگی تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
دوربینواتسون
۱
۶۴۱/۰
۴۱۱/۰
۴۱۰/۰
۲۸۲/۶

۲
۶۹۸/۰
۴۸۸/۰
۴۸۶/۰
۸۶۲/۵

۳
۷۲۰/۰
۵۱۸/۰
۵۱۶/۰
۶۸۹/۵

۴
۷۴۳/۰
۵۳۹/۰
۵۳۶/۰
۵۶۹/۵

۵
۷۴۰/۰
۵۴۸/۰
۵۴۴/۰
۵۱۹/۵

۶
۷۴۳/۰
۵۵۲/۰
۵۴۷/۰
۵۰۱/۵

۷
۷۴۵/۰
۵۵۶/۰
۵۵۰/۰
۴۸۲/۵
۶۸۵/۱
۱- VU
۲- VU, FA
۳- VU, FA, ED
۴- VU, FA, ED, IS
۵- VU, FA, ED, IS, SB
۶- VU, FA, ED, IS, SB, SS
۷- VU, FA, ED, IS, SB, SS, SI

آزمون F در جدول ۴-۱۶ در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنیدار شد که حاکی از اعتبار رگرسیون گام به گام در پیشبینی میزان افسردگی دانشجویان را مورد تایید قرار داده و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد.

جدول ۴-۱۶- تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیشبینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه
منبع تغییرات
مجموع مربعات (SS)
درجه آزادی (df)
میانگین مربعات (MS)
F
سطح معنی داری (Sig.)
گام اول
رگرسیون
۶۷۳/۱۶۳۰۸
۱
۵۷۳/۱۶۳۰۸
**۲۷۲/۴۱۳
۰۰۰/۰

باقیمانده
۱۴۹/۲۳۴۰۱
۵۹۳
۴۶۲/۳۹

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

گام دوم
رگرسیون
۱۵۲/۱۹۳۶۷
۲
۵۷۶/۹۶۸۳
**۸۰۶/۲۸۱
۰۰۰/۰

باقیمانده
۶۷۰/۲۰۳۴۲
۵۹۲
۳۶۳/۳۴

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

گام سوم
رگرسیون
۷۸۲/۲۰۵۸۳
۳
۲۶۱/۶۸۶۱
**۰۱۵/۲۱۲
۰۰۰/۰

باقیمانده
۰۴۰/۱۹۱۲۶
۵۹۱
۳۶۲/۳۲

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

گام چهارم
رگرسیون
۲۹۸/۲۱۴۰۶
۴
۵۷۴/۵۳۵۱
**۵۰۴/۱۷۲
۰۰۰/۰

باقیمانده
۵۲۴/۱۸۳۰۳
۵۹۰
۰۲۳/۳۱

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

گام پنجم
رگرسیون
۰۴۸/۲۱۷۶۵
۵
۰۱۰/۴۳۵۳
**۸۷۹/۱۴۲
۰۰۰/۰

باقیمانده
۷۷۴/۱۷۹۴۴
۵۸۹
۴۶۷/۳۰

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

گام ششم
رگرسیون
۴۶۱/۲۱۹۱۵
۶
۵۷۷/۳۶۵۲
**۶۹۶/۱۲۰
۰۰۰/۰

باقیمانده
۳۶۰/۱۷۷۹۴
۵۸۸
۲۶۳/۳۰

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

گام هفتم
رگرسیون
۲۳۳/۲۲۰۶۳
۷
۸۹۰/۳۱۵۱
**۸۴۵/۱۰۴
۰۰۰/۰

باقیمانده
۵۸۸/۱۷۶۴۶
۵۷۷
۰۶۲/۳۰

مجموع
۸۲۲/۳۹۷۰۹
۵۹۴

۱- VU
۲- VU, FA
۳- VU, FA, ED
۴- VU, FA, ED, IS
۵- VU, FA, ED, IS, SB
۶- VU, FA, ED, IS, SB, SS
۷- VU, FA, ED, IS, SB, SS, SI

قبل از انجام تحلیل رگرسیون باید همخطی بین متغیرهای مستقل و همچنین استقلال بین خطاها مورد بررسی قرار گیرد تا امکان پذیر بودن استفاده از تحلیل رگرسیون مشخص گردد. برای این بخش مقدار تلرانس (Tolerance) یا مقدار عامل تورم واریانس (VIF) مورد محاسبه قرار گرفت.
برای آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل از مقدار تلرانس (Tolerance) و مقدار عامل تورم واریانس (VIF) استفاده شد. مقدار تلرانس (Tolerance) هر چقدر بیشتر باشد، اطلاعات مربوط به متغیرها زیاد بوده و مشکلی در استفاده از رگرسیون ایجاد نمیشود. مقدار تلرانس زیر ۱/۰ استفاده از رگرسیون را با مشکل مواجه میسازد. چنانچه تلرانس کوچکتر از ۲/۰ در آن صورت همخطی محتمل است. در تحقیق حاضر بالاترین میزان تلرانس ۸۸۴/۰وکمترین میزان برابر ۳۷۷/۰ بود. با توجه به اینکه مقدار تلرانس هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون کمتر از۲/۰ نبود،میتوان نتیجه گرفت که متغیرها-دارای همخطینبودند(جدول۴–۱۷).
مقدار عامل تورم واریانس (VIF) هر چقدر کمتر باشد، باعث میشود واریانس ضرایب رگرسیون کاهش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی مناسب سازد. مقدار VIF بین صفر تا ۱۰ نوسان دارد. VIF بزرگتر از ?? باشد در آن صورت همخطی محتمل است. در تحقیق حاضر کمترین میزان VIF بدست آمده از متغیرها برابر ۱۳۱/۱ و بالاترین میزان برابر ۶۵۰/۲ میباشد. با توجه به اینکه مقدار VIF هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون بیشتر از ۱۰ نبود، میتوان نتیجه گرفت که متغیرها دارای همخطی نبودند (جدول ۴-۱۷).
نتایج نشان داد که اثر طرحوارههای آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، شکست (FA)، محرومیت هیجانی (ED)، خویشتن داری/خود انضباطی ناکافی (IS)، اطاعت (SB)، ایثارگری (SS) و انزوای اجتماعی/ بیگانگی (SI) بر افسردگی معنیدار شد. به عبارت دیگر ضرایب رگرسیونی این متغیرها در برآورد مقدار میزان افسردگی دانشجویان موثر میباشند. این در حالی است که میزان خطای سایر متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ بودهاند و به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نشدند (جدول ۴-۱۷).
در مورد اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی معادله رگرسیون باید از مقادیر بتا (Beta) استفاده کرد. از آنجا که مقادیر بتا استاندارد شده میباشند بنابراین از طریق آن میتوان در مورد اهمیت نسبی متغیرها قضاوت کرد. بزرگ بودن مقدار بتا نشاندهنده اهمیت نسبی و نقش
آن در پیشگویی متغیر وابسته میباشد. مقدار بتا اهمیت نسبی متغیرهای مستقل در بین متغیرهای وابسته را نشان میدهد، بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU) بیشتر از بقیه طرحوارهها بر میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه تاثیر گذار بود (جدول ۴-۱۷).
جدول ۴-۱۷- ضرایب رگرسیون برای پیشبینی میزان افسردگی دانشجویان مورد مطالعه
متغیرها
ضرایب بدون استاندارد
ضرایب استاندارد شده
t
سطح معنی داری
Tolerance
VIF

B
خطای انحراف معیار
Beta

ثابت
۵۴۷/۴-
۹۲۱/۰

**۹۳۴/۴-
۰۰۰/۰

VU
۳۶۶/۰
۰۷۱/۰
۲۱۹/۰
**۱۹۰/۵
۰۰۰/۰
۴۲۶/۰
۳۴۷/۲
FA
۲۳۹/۰
۰۷۱/۰
۱۴۷/۰
**۳۷۴/۳
۰۰۱/۰
۳۹۹/۰
۵۰۷/۲
ED
۲۸۲/۰
۰۶۳/۰
۱۷۹/۰
**۴۵۵/۴
۰۰۰/۰
۴۷۱/۰
۱۲۲/۲
IS
۲۶۲/۰
۰۶۱/۰
۱۵۳/۰
**۳۱۴/۴
۰۰۰/۰
۶۰۲/۰
۶۶۲/۱
SB
۲۶۵/۰
۰۷۶/۰
۱۵۷/۰
**۵۰۰/۳
۰۰۱/۰
۳۷۷/۰
۶۵۰/۲
SS
۱۲۶/۰-
۰۵۲/۰
۰۷۱/۰-
*۴۰۹/۲-
۰۱۶/۰
۸۸۴/۰
۱۳۱/۱
SI
۱۴۵/۰
۰۶۵/۰
۰۸۸/۰
*۲۱۷/۲
۰۲۷/۰
۴۸۰/۰
۰۸۵/۲

۴-۳-۲- پیشبینی طرحوارههای اثرگذار بر اضطراب
نتایج رگرسیون طی پنج گام نشان داد که پنج طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، اطاعت (SB)، شکست (FA)، استحقاق / بزرگ منشی (ET) و محرومیت هیجانی (ED) با اضطراب، دارای همبستگی چند گانه بودند. در گام پایانی میزان ضریب همبستگی چندگانه (R) به ۷۴۴/۰، ضریب تعیین (R2) به ۵۵۴/۰ و ضریب تعیین تعدیل شده (Adjusted R2) به ۵۵۰/۰ بود. مقدار دوربین واتسون در این تحقیق برابر ۷۹۹/۱ بود که نشان دهنده عدم همبستگی بین خطاها بوده و استفاده از رگرسیون امکان پذیر میباشد (جدول ۴-۱۸).

جدول ۴-۱۸- خلاصه تحلیل رگرسیون چند گانه گام به گام برای تبیین اضطراب دانشجویان بر اساس طرحوارهها
گام
ضریب همبستگی چند گانه R
ضریب تبیین R2
ضریب همبستگی تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
دوربینواتسون
۱
۶۸۷/۰
۴۷۲/۰
۴۷۱/۰
۲۴۱۹۹/۵

۲
۷۳۱/۰
۵۳۴/۰
۵۳۳/۰
۹۲۹۴۵/۴

۳
۷۳۸/۰
۵۴۵/۰
۵۴۳/۰
۸۷۵۹۷/۴

۴
۷۴۲/۰
۵۵۰/۰
۵۴۷/۰
۸۵۱۷۲/۴

۵
۷۴۴/۰
۵۵۴/۰
۵۵۰/۰
۸۳۷۷۱/۰
۷۹۹/۱
۱- VU
۲- U, SB
۳- VU, SB, FA
۴- VU, SB, FA, EI
۵- VU, SB, FA, EI, ED

آزمون F در جدول ۴-۱۹ در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنیدار شد که حاکی از اعتبار رگرسیون گام به گام در پیشبینی میزان اضطراب دانشجویان را مورد تایید قرار داده و رابطه خطی بین متغیرها را نشان میدهد.

جدول ۴-۱۹- تحلیل واریانس رگرسیون چند گانه گام به گام برای پیشبینی میزان اضطراب
منبع تغییرات
مجموع مربعات (SS)
درجه آزادی (df)
میانگین مربعات (MS)
F
سطح معنی داری (Sig.)
گام اول
رگرسیون
۰۳۱/۱۴۵۸۷
۱
۰۳۱/۱۴۵۸۷
**۸۵۳/۵۳۰
۰۰۰/۰

باقیمانده
۷۳۳/۱۶۲۹۴
۵۹۳
۴۷۸/۲۷

مجموع
۷۶۵/۳۰۸۸۱
۵۹۴

گام دوم
رگرسیون
۴۹۴/۱۶۴۹۶
۲
۲۴۷/۸۲۴۸
**۴۴۲/۳۳۹
۰۰۰/۰

باقیمانده
۲۷۱/۱۴۳۸۵
۵۹۲
۲۹۹/۲۴

مجموع
۷۶۵/۳۰۸۸۱
۵۹۴

گام سوم
رگرسیون
۷۰۴/۱۶۸۳۰
۳
۲۳۵/۵۶۱۰
**۹۷۱/۲۳۵
۰۰۰/۰

باقیمانده
۰۶۱/۱۴۰۵۱
۵۹۱
۷۷۵/۲۳

مجموع
۷۶۵/۳۰۸۸۱
۵۹۴

گام چهارم
رگرسیون
۶۶۶/۱۶۹۹۳
۴
۴۱۶/۴۲۴۸
**۴۸۳/۱۸۰
۰۰۰/۰

باقیمانده
۰۹۹/۱۳۸۸۸
۵۹۰
۵۳۹/۲۳

مجموع
۷۶۵/۳۰۸۸۱
۵۹۴

گام پنجم
رگرسیون
۱۳۳/۱۷۰۹۷
۵
۴۲۷/۳۴۱۹
**۱۰۸/۱۴۶
۰۰۰/۰

باقیمانده
۶۳۱/۱۳۷۸۴
۵۸۹
۴۰۳/۲۳

مجموع
۷۶۵/۳۰۸۸۱
۵۹۴

۱- VU
۲- U, SB
۳- VU, SB, FA
۴- VU, SB, FA, ET
۵- VU, SB, FA, ET, ED

در تحقیق حاضر بالاترین میزان تلرانس ۶۶۰/۰ و کمترین میزان برابر ۳۸۴/۰ بود. با توجه به اینکه مقدار تلرانس هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون کمتر از ۲/۰ نبود، میتوان نتیجه گرفت که متغیرها دارای همخطی نبودند. همچنین در تحقیق حاضر کمترین میزان VIF بدست آمده از متغیرها برابر ۵۱۶/۱ و بالاترین میزان برابر ۶۰۷/۲ میباشد. با توجه به اینکه مقدار VIF هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی در مدل رگرسیون بیشتر از ۱۰ نبود، میتوان نتیجه گرفت که متغیرها دارای همخطی نبودند (جدول ۴-۲۰).
نتایج نشان داد که اثر طرحوارههای آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU)، اطاعت (SB)، شکست (FA)، استحقاق/بزرگ منشی (ET) و محرومیت هیجانی (ED) بر اضطراب معنیدار شد. به عبارت دیگر ضرایب رگرسیونی این متغیرها در برآورد مقدار میزان اضطراب دانشجویان موثر میباشند. این در حالی است که میزان خطای سایر متغیرها بیشتر از ۰۵/۰ بودهاند و به همین دلیل وارد معادله رگرسیون نشدند. بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری (VU) بیشتر از بقیه طرحوارهها بر میزان اضطراب دانشجویان مورد مطالعه تاثیر گذار بود (جدول ۴-۲۰).
جدول ۴-۲۰- ضرایب رگرسیون برای پیشبینی میزان اضطراب دانشجویان مورد مطالعه
متغیرها
ضرایب بدون استاندارد
ضرایب استاندارد شده
t
سطح معنی داری
Tolerance
VIF

B
خطای انحراف معیار
Beta

ثابت
۹۴۶/۲-
۶۰۵/۰

**۸۷۳/۴-
۰۰۰/۰

VU
۵۳۶/۰
۰۶۲/۰
۳۶۳/۰
**۶۹۸/۸
۰۰۰/۰
۴۳۵/۰
۳۰۱/۲
SB
۳۴۷/۰
۰۶۶/۰
۲۳۳/۰
**۲۳۶/۵
۰۰۰/۰
۳۸۴/۰
۶۰۷/۲
FA
۱۶۸/۰
۰۶۰/۰
۱۱۷/۰
**۷۸۲/۲
۰۰۶/۰
۴۲۸/۰
۳۳۹/۲
EI
۱۱۶/۰
۰۵۱/۰
۰۷۸/۰
*۲۹۵/۲
۰۲۲/۰
۶۶۰/۰
۵۱۶/۱
ED
۱۱۲/۰
۰۵۳/۰
۰۸۰/۰
*۱۰۳/۲
۰۳۶/۰
۵۲۴/۰
۹۱۰/۱

۴-۴- نتایج تحلیل شبکه عصبی مصنوعی
۴-۴-۱- پیشبینی تفاوت در اضطراب و افسردگی از لحاظ طرح واره ها
جدول ۴-۲۱ خلاصه فرآیند انجام شده را نشان میدهد که ۴۱۱ نفر از نمونه آماری مورد مطالعه در گروه نمونههای آموزشی و ۱۸۴ نفر نیز در گروه نمونههای آزمایشی داشته شده قرار گرفتهاند.

جدول ۴-۲۱، خلاصه فرآیند انجام شده

تعداد
درصد
نمونه آموزشی
۴۱۱
۱/۶۹
نمونه جدا نگه داشته شده
۱۸۴
۹/۳۰
کل
۵۹۵
۰/۱۰۰

براساس نتایج تحلیل شبکه، تعداد کل واحدهایی که در لایه ورودی قرار میگیرند برابر است با مجموع تعداد متغیرهای کمکی و متغیر عامل. با توجه به این که در این بخش از تحقیق ۲ ویژگی افسردگی و اضطراب به عنوان متغیر کمکی مورد بررسی قرار گرفتند و متغیر عامل وجود نداشت، تعداد ۲ نرون در لایه ورودی این تحقیق قرار گرفتند (نمودار ۴-۱). تعداد لایههای خروجی این تحقیق نیز ۱۸ واحد
(طرح واره ها) میباشد. ساختار گزینش اتوماتیک، ۷ واحد را نیز در لایه پنهان انتخاب کرده است.
جدول ۴-۲۲ و نمودار ۴-۲، اهمیت اضطراب و افسردگی را از لحاظ طرح واره ها مورد مقایسه قرار
میدهد. این اهمیت در تشخیص این نکته است که به چه میزان مقادیر پیشبینی شده توسط شبکه با تغییر مقادیر طرح واره ها تغییر میکنند. نرمال سازی این اهمیت بسیار ساده بوده و با تقسیم مقادیر اهمیت بر بزرگترین مقدار آن حاصل میشود و به صورت درصد بیان میگردد. به نظر میرسد اضطراب نسبت به افسردگی بیشترین تأثیر را از طرح واره ها پذیرفته است.

نمودار ۴-۱- ساختار معماری شبکه تحلیل عصبی مصنوعی

جدول ۴-۲۲، مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیشبینی شبکه عصبی

اهمیت
اهمیت استاندارد شده به درصد
افسردگی
۵۶۱/۰
۱۰۰
اضطراب
۴۳۹/۰
۴/۷۸

نمودار ۴-۲- مقایسه اهمیت افسردگی و اضطراب در پیشبینی شبکه عصبی

۴-۴-۲- پیشبینی مهمترین طرح واره ها در ایجاد افسردگی و اضطراب
جدول ۴-۲۳ خلاصه فرآیند انجام شده را نشان میدهد که ۴۰۶ نفر از نمونه آماری مورد مطالعه در گروه نمونههای آموزشی و ۱۸۹ نفر نیز در گروه نمونههای آزمایشی قرار گرفتهاند.

Author: mitra4--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *