نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده.. ۱

 

فصل اولکلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مساله. ۵

۱-۳ ) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۶

۱-۴) اهداف تحقیق. ۷

۱-۴-۱) اهداف علمی. ۷

۱-۴-۲) اهداف کاربردی. ۸

۱-۵)چارچوب نظری. ۸

۱-۶) فرضیات تحقیق. ۱۱

۱-۷) حدود مطالعاتی. ۱۱

۱-۷-۱) قلمرو  مکانی تحقیق. ۱۱

۱-۷-۲) قلمرو زمانی تحقیق. ۱۱

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی تحقیق. ۱۱

۱-۸) تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. ۱۲

۱ -۹) ساختار تحقیق. ۱۳

 

فصل دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۶

۲-۲)عناصرکیفیت گزارشگری مالی. ۱۶

۲-۳) کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی   ۱۸

۲-۴) رویکرد های مختلف برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی. ۱۸

۲-۴-۱) رویکرد نیازهای استفاده کنندگان. ۱۹

۲-۴-۲) رویکرد حمایت ازسرمایه گذار/ سهامدار. ۲۰

۲-۵)چارچوب پیشنهادی. ۲۱

۲-۶) هدف های گزارشگری مالی. ۲۲

۲-۶-۱) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی.. ۲۲

۲-۶-۲) فرآهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توان سودآوری.. ۲۲

۲-۶-۳) فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تامین و مصرف وجوه نقد.. ۲۳

۲-۶-۴ ) فراهم آوردن  اطلاعات لازم  برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی.. ۲۴

۲-۶-۵)  فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیش بینی وضعیت آتی.. ۲۵

۲-۷ ) سئوالات مرتبط  با ارزیابی کیفیت گزارشگری. ۲۶

۲-۷-۱) استمرارسود: ۲۶

۲-۷-۲)  اطلاعات تفکیکی: ۲۷

۲-۷-۳) ارزش تأیید کنندگی: ۲۷

۲-۷-۴) بموقع بودن:. ۲۸

۲-۷-۵) رسیدگی پذیری:. ۲۸

۲-۷-۶) کامل بودن:. ۲۹

۲-۷-۷) محتوا:. ۲۹

۲-۷-۸) بیطرفی:. ۳۰

۲-۷-۹) مقایسه پذیری:. ۳۱

۲-۷-۱۰) ثبات رویه:. ۳۱

۲-۷-۱۱) شفافیت (صراحت و روشنی):. ۳۲

۲-۸) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. ۳۲

۲-۸-۱) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات. ۳۳

۲-۸-۱-۱) مربوط بودن:. ۳۳

۲-۸-۱-۲) قابل اتکا بودن:. ۳۴

۲-۸-۲)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات:. ۳۵

۲-۸-۲-۱) قابل مقایسه بودن:. ۳۵

۲-۸-۲-۲) قابل فهم بودن:. ۳۶

۲-۹) ویژگی های کیفی بین المللی اطلاعات. ۳۶

۲-۱۰) محدودیت های اجرایی حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی   ۳۷

۲-۱۰- ۱) بموقع بودن:. ۳۷

۲-۱۰-۲) فزونی منافع برهزینه:. ۳۸

۲-۱۰-۳) اهمیت:. ۳۸

۲-۱۰-۴) موازنه بین خصوصیات کیفی :. ۳۸

۲-۱۱) مفهوم کیفیت سود. ۳۹

۲-۱۲) اهمیت ارزیابی کیفیت سود. ۴۰

۲-۱۳) روش های اندازه گیری کیفیت سود. ۴۱

۲-۱۳-۱) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود   ۴۲

۲-۱۳-۱-۱) ثبات سود. ۴۲

۲-۱۳-۱-۲) قابلیت پیش بینی. ۴۳

۲-۱۳-۱-۳) تغییرپذیری. ۴۴

۲-۱۳-۲) اندازه گیری کیفیت سود براساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد.. ۴۴

۲-۱۳-۲-۱) نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود. ۴۶

۲-۱۳-۲-۲) پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. ۴۷

۲-۱۳-۲-۳) پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی. ۴۹

۲-۱۳-۳)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB. 49

۲-۱۴) مفاهیم مرتبط با سیاست تقسیم سود. ۵۰

۲-۱۴-۱) سیاست تقسیم سود. ۵۰

۲-۱۴-۲) اهداف سیاست تقسیم سود. ۵۲

۲-۱۴-۳) عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود. ۵۳

۲-۱۴-۴) تئوری‌های مربوط به سیاست تقسیم سود. ۵۶

۲-۱۴-۴-۱) مدل اطلاعات کامل – عامل مالیات:. ۵۷

۲-۱۴-۴-۲) مدل نابرابری اطلاعاتی(عدم تقارن اطلاعاتی) :. ۵۸

۲-۱۴-۴-۳) مدل های رفتاری:. ۶۰

۲-۱۵) پیشینه تحقیق. ۶۲

۲-۱۵-۱) تحقیقات خارجی. ۶۲

۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی. ۶۷

۲-۱۶) تاریخچه مطالعاتی. ۷۴

۲-۱۷)خلاصه فصل. ۷۹

 

فصل سومروش‌ اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۸۲

۳-۲) روش تحقیق. ۸۲

۳-۳( جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. ۸۳

۳-۴) مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. ۸۶

۳-۴-۱) متغیرهای مستقل. ۸۶

۳-۴-۱-۱) کیفیت گزارشگری مالی :. ۸۶

۳-۴-۱-۲)  تقسیم سود  :. ۸۹

۳-۴-۲)  متغیرهای وابسته. ۸۹

۳-۴-۲-۱) کل سرمایه گذاری :. ۸۹

۳-۴-۲-۲) سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه :. ۸۹

۳-۴-۲-۳) مخارج سرمایه ای ( وجوه سرمایه گذاری شده ) :. ۸۹

۳-۴-۳)  متغیر های کنترل. ۸۹

۳-۵) روش های جمع آوری اطلاعات. ۹۰

۳-۶)روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات و آزمون های تحقیق. ۹۰

۳-۶-۱) تحلیل رگرسیون. ۹۲

۳-۶-۲) بررسی ناهمسانی واریانس. ۹۳

۳-۶-۳) بررسی خود همبستگی. ۹۳

۳-۷ )روش آزمون فرضیات:. ۹۴

۳-۷-۱)  روش آزمون فرضیه اول. ۹۴

۳-۷-۲ ) روش آزمون فرضیه دوم. ۹۴

۳-۷-۳ ) روش آزمون فرضیه سوم. ۹۵

۳-۸)مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها:. ۹۶

۳-۸-۱) روش داده های پانل. ۹۶

۳-۸-۱-۱) روش اثراث ثابت:. ۹۷

۳-۸-۱-۲) روش اثرات تصادفی:. ۹۸

۳-۸-۲) آزمون چاو یا F لیمر:. ۹۸

۳-۸-۳) آزمون هاسمن:. ۹۹

۳-۸-۴) آزمون معنی دار بودن مدل. ۱۰۰

۳-۸-۵) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق. ۱۰۰

۳-۸-۶) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی. ۱۰۱

۳-۸-۶-۱) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها:. ۱۰۱

۳-۸-۶-۲) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل:. ۱۰۲

۳-۸-۶-۳) فرض مستقل بودن باقیمانده ها:. ۱۰۲

۳-۸-۶-۴) فرض همسانی واریانسباقیمانده ها:. ۱۰۲

۳-۸-۷) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها. ۱۰۳

۳-۹)خلاصه فصل:. ۱۰۴

 

فصل چهارمبرآورد الگو و یافته های تحقیق

۴-۱) مقدمه. ۱۰۶

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. ۱۰۶

۴-۳) آزمون های ریشه واحد. ۱۰۷

۴-۴) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته. ۱۰۹

۴-۵) بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق. ۱۱۰

۴-۶) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل تحقیق. ۱۱۲

۴-۷) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۱۲

۴-۷-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه اول تحقیق. ۱۱۹

۴-۸) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۲۰

۴-۸-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه دوم تحقیق. ۱۲۶

۴-۹) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۱۲۶

۴-۹-۱) تصمیم گیری در خصوص رد یا پذیرش فرضیه سوم تحقیق. ۱۳۲

۴-۱۰) خلاصه فصل. ۱۳۳

 

فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ ) مقدمه. ۱۳۵

۵-۲) خلاصه تحقیق. ۱۳۵

۵-۳) ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها. ۱۳۵

۵-۳-۱ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۱۳۵

۵-۳-۲ ) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. ۱۳۶

۵-۳-۳) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم. ۱۳۷

۵-۴) نتایج کلی تحقیق. ۱۳۸

۵-۵) پیشنهادها. ۱۴۰

۵-۵-۱) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. ۱۴۰

۵-۵-۲) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. ۱۴۱

۵-۶)  محدودیت های تحقیق. ۱۴۱

۵-۷) خلاصه فصل. ۱۴۲

منابع و ماخذ.. ۱۴۳

پیوست ها.. ۱۴۹

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………۱۷۸

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف تحقیق
۱-۴-۱) اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

هدف اولیه و اصلی از انجام این تحقیق، آشکار نمودن نقش مهم کیفیت گزارشگری  مالی و اطلاعات مالی در کاهش آثار محدود کننده تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  شرکت ها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ما بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد.

در واقع، این تحقیق در پی روشن ساختن آثار مثبت و تعدیل کننده کیفیت بالای گزارشگری مالی شرکت ها بر روی شیوه نگرش سرمایه گذاران به سیاست های تقسیم سود شرکت هاست، که تاثیرات محدود کننده تقسیم سود را بر روی تصمیمات سرمایه گذاری، کاهش می دهد و میتواند باعث شود که شرکت ها از طرح های سرمایه گذاری با ارزش خود، به نفع تقسیم سود، صرفنظر ننمایند.

-هدف بعدی این تحقیق، روشن ساختن آثار معتدل کننده کیفیت گزارشگری مالی  نسبت به تاثیرات محدود کننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه است که طبیعتا این نوع سرمایه گذاری ها به دلیل عدم اطمینان و تردید نسبت به منافع و  جریان های نقدی آتی، دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتری مابین مدیران و سرمایه گذاران بوده و اینکه کیفیت بالای گزارشگری مالی میتواند این عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر را تنزل بخشیده و نقش مؤثرتری ایفا نماید .

هدف دیگر این تحقیق، روشن ساختن آثار چشمگیرتر و نقش معتدل کننده تر کیفیت بالای گزارشگری مالی بر روی شرکت هایی است که بخش قابل توجه و بزرگی از  ارزش شرکت، در گرو فرصتهای رشد آتی آن هاست. به دلیل آنکه جریان های نقدی آتی ناشی از فرصت های رشد شرکت ها، ذاتا نامطمئن و غیرقابل شناسایی و اثبات است،  بنابراین ما در پی آن هستیم که نشان دهیم کاهش تاثیرات منفی تقسیم سود بر روی  تصمیمات سرمایه گذاری این نوع شرکت ها که با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر و بیشتری مواجه هستند، قوی تر است و کیفیت گزارشگری مالی برای این نوع شرکت ها، نقش  مؤثرتری ایفا میکند.

۱-۴-۲) اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکار می گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تاکید دارند وعلت ها را کمتر مورد توجه قرارمی دهند. نتایج حاصله ازاین تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد .

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :پایان نامه نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری  با فرمت ورد