پایان نامه ارتباط بين جريان وجوه نقد عملياتي دوره جاري و سود عملياتي دوره آتي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتايج آزمون فرضيه ­ها و تجزيه و تحليل آنها

5-2-1- نتايج آزمون فرضيه اول

فرضيه اول بيان مي کند بين اجزاي اختياري اقلام تعهدي دوره جاري و سود عملياتي دوره آتي رابطه معني داري وجود دارد. براي آزمون فرضيه وجود ارتباط معنادار بين اجزاي اختياري اقلام تعهدي و سود عملياتي دوره آتي ، از رگرسيون خطي استفاده شد. نتايج آزمون در سطح خطاي 0.05 سطح معني داري (p-value) را به ميزان 0.002  نشان مي دهد که از 0.05 کوچکتر است. بنابراين در سطح اطمينان 0.95 فرضيه وجود ارتباط مثبت و معناداري بين اجزاي اختياري اقلام تعهدي دوره جاري و سود عملياتي دوره آتي مورد تائيد قرار مي گيرد. ضريب تعيين تعديل­شده مدل (r2 ) برابر 017/0 مي باشد و بدين معني است که حدود 7/1% از تغييرات متغير پاسخ (سود عملياتي دوره آتي)به وسيله متغير مستقل (جزء اختياري اقلام تعهدي(DA ) دوره جاري قابل توصيف است مقدار احتمال مربوط به فرضيه صفر مبني بر عدم وجود ارتباط خطي بين متغير مستقل و متغير پاسخ H0)) برابر 002/0 مي باشد که از 05/0 کوچکتر تر است بنابراين با اطمينان 95%اين فرضيه آماري  H0تاييد نمي­شود. در نتيجه ارتباط خطي معني­داري بين دو متغير مشاهده مي­شود و بدين ترتيب فرضيه شماره يک  مورد تاييد قرار مي­گيرد.

5-2-2- نتايج آزمون فرضيه دوم

فرضيه دوم بيان مي کند بين اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي دوره جاري و سود عملياتي دوره آتي رابطه معني داري وجود دارد. . جهت آزمون اين فرضيه نيز از رگرسيون خطي استفاده شد. نتايج آزمون در سطح خطاي 0.05 سطح معني داري (p-value) را به ميزان 0.000 نشان مي دهد که از 0.05 کوچکتر است. بنابراين در سطح اطمينان 0.95 فرضيه وجود ارتباط مثبت و معناداري بين اجزاي غيراختياري اقلام تعهدي دوره جاري و سود عملياتي دوره آتي مورد تائيد قرار مي گيرد. ضريب تعيين تعديل­شده مدل (r2 ) برابر 873/0 مي باشد و بدين معني است که حدود 3/87% از تغييرات متغير پاسخ (سود عملياتي دوره آتي) به وسيله متغير مستقل اقلام تعهدي غيراختياري دوره جاري ( )قابل توصيف است مقدار احتمال مربوط به فرضيه صفر مبني بر عدم وجود ارتباط خطي بين متغير مستقل و متغير پاسخ H0))  برابر 000/0 مي باشد که از 05/0 کوچکتر تر است بنابراين با اطمينان 95%اين فرضيه آماري  H0تاييد نمي­شود. در نتيجه ارتباط خطي معني­داري بين دو متغير مشاهده مي­شود و بدين ترتيب فرضيه شماره دو  مورد تاييد قرار مي­گيرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال تحقيق:

آيا جريان وجوه  نقد عملياتي و اجزاء اقلام تعهدي توان پيش بيني سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارد؟

بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي ارتباط جريان وجوه نقد عملياتي و اجزاي اقلام تعهدي بر پيش بيني سود آتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *