پایان نامه ارتباط بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10- روش‌های آماری مورد استفاده تحقیق

دراین تحقیق ،ابتدا نمونه ی آماری ازبین جامعه ی آماری شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران ،بر اساس شرایط ویژه ای که در بخش جامعه و نمونه آماری ذکر شده  انتخاب گردیده ,و سپس مورد آزمون همبستگی قرار گرفته است و به منظورمحاسبات  مربوط به فرضیات و آزمون آنها از نرم افزارهای Eviews و excel استفاده می شود.روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش ،آماره های توصیفی که شاخص های آن جهت توصیف متغیرهای تحقیق عبارتند از: میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه ،انحراف معیار،چولگی وکشیدگی میباشد. همچنین برای آزمون فرضیه ها   از ضریب همبستگی پیرسون ، ضریب تعیین تعدیل شده ،رگرسیون ،آزمون فیشر(f)وآزمون دوربین-واتسون استفاده می گردد.

فرضیه اصلی:

در فرضیه اول و اصلی: متغیر مستقل عبارت است از هزینه های منابع انسانی و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.

در بررسی فرضیه اصلی از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت استفاده می شود که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است.

مدل رگرسیون:

Log MV= +  logHRC+  i

HRC=بهای تمام شده منابع انسانی

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان رابطه و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی استفاده می گردد.

فرضیه های فرعی:

در فرضیه فرعی اول: متغیر مستقل عبارت است از نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.

در بررسی فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت استفاده می شود که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است.

-مدل رگرسیون:

Log MV= +HRC/TA

کل دارایی های  TA=

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان رابطه و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی استفاده می گردد.

در فرضیه فرعی دوم:متغیر مستقل عبارت است از نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و متغیر وابسته از ارزش بازار سرمایه شرکت.

در بررسی فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت استفاده می شود که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است.

– مدل رگرسیون:

Log MV= +HRC/CA

دارائیهای سرمایه ای CA=

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان رابطه و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی استفاده می گردد.

در فرضیه فرعی سوم:متغیر مستقل عبارت است از نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.

در بررسی فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت استفاده می شود که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است.

– مدل رگرسیون:

Log MV= +HRC/S.W

حقوق و دستمزد و پاداش S.W=

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان رابطه و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی استفاده می گردد.

در فرضیه فرعی چهارم:متغیر مستقل عبارت است از نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.

در بررسی فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت استفاده می شود که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است.

– مدل رگرسیون:

Log MV= +HRC/NOP

سود خالص عملیاتی NOP=

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان رابطه و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی استفاده می گردد.

در فرضیه فرعی پنجم:متغیر مستقل عبارت است از نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار سرمایه شرکت.

در بررسی فرضیه فوق از یک مدل رگرسیون تک متعیره بین لگاریتم هزینه های منابع انسانی و لگاریتم ارزش کل بازار سهام شرکت استفاده می شود که مدل رگرسیونی آن به شرح زیر است.

– مدل رگرسیون:

Log MV= +HRC/NOPBT

سود خالص قبل از مالیات NOPBT=

همچنین از آزمون همبستگی پیرسون(r) جهت تعیین میزان رابطه و آزمون F جهت ارزیابی کفایت مدل رگرسیونی استفاده می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

سوال اصلی تحقیق

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

6-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *