پایان نامه ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

2-2-6- انواع مديريت سود

رسوائي اخير در انرون و ورلدکام[1] و شرکت هاي ديگر اين احساس عمومي را در جامعه ايجاد کرد که

مديريت سود اعمال شده توسط مديران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از

اين نوع مديريت سود حداکثر منفعت شخصي را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن اين ذهنيت در جامعه که در اکثر مواقع مديريت سود منفي صورت مي گيرد، اخيراً قانون گذاران در تعدادي از قوانين مديريتي براي مقابله با مديريت سود فرصت طلبانه تجديد نظر کرده اند و مثلاً قانوني وضع کرده اند که اعضاي مشخص هيات مديره شرکت ها، بايستي مهارت مالي داشته باشند. در عين حال، تعدادي از محققان با مطالعات علمي که انجام داده اند، ادعا دارند که مديريت سود ممکن بصورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زيرا آنها بطور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزايش مي دهند (جيرپورن و ديگران[2] ، 2008: 623-622).

اسکات[3] (2000) مديريت سود را به دو نوع بيان کرد:

  • مديريت سود فرصت طلبانه[4] : يعني مديريت، سود را به صورتي دستکاري و گزارش مي کند تا حداکثر منافع را براي خودش کسب کند.
  • مديريت سود کارآ (سودمند) [5] : يعني مديريت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصي که دارد اصلاح و بهبود و گزارش مي کند تا حداکثر منافع را براي سهامداران داشته باشد.

تيلر و دي چو[6] (1997) و بالزِم و همکاران[7] (2002) در پژوهش هايي جداگانه به شواهدي دست يافتند که با ديد فرصت طلبانه سازگار است. از طرف ديگر سِرمني ام[8] (1996)، گال، لانک و اسِريني دي[9] (2000) و کريشن[10] (2003) در پژوهش هايي به اين نتيجه رسيدند که رفتار اقلام تعهدي اختياري (نماينده‏اي از مديريت سود) با چشم انداز کارآ (سودمند) سازگار مي باشد، زيرا اقلام تعهدي اختياري ارتباط مثبت معني داري با سودآوري آتي دارد.

پژوهش هاي وسيعي در مديريت سود انجام شده، اما پژوهش در خصوصي عوامل تأثير گذار در انتخاب نوع خاصي از مديريت سود کاملاً کم است. کريشنن[11] (2003) در پژوهشي کشف کرد که حسابرس مستقل اغلب به عنوان نماينده اي از شيوه هاي حاکميت شرکتي به کار رفته و نقش مهمي را در ترغيب مديران به سمت مديريت سود فرصت طلبانه بازي مي کنند. نماينده هاي ديگر حاکميت شرکتي عبارتند از: نسبت هيئت مديره مستقل و وجود کميته حسابرسي.

هيلي و پالپو[12] (1993) در جهت طرفداري از مديريت سود فرصت طلبانه استدلالي دارند. براي مثال غير هم محور بودن مديران و سهامداران را محرکي مي دانند که مديران از انعطاف هاي فراهم شده توسط اصول پذيرفته شده حسابداري به صورت فرصت طلبانه استفاده مي کنند. در نتيجه يک وضع غيرعادي در گزارش سود ايجاد مي کند. بنابراين به طور کلي شواهد موجود در پژوهش ها که نوع مديريت سود فرصت طلبانه است يا کارآ تا حدودي مبهم مي باشد.

[1] . Enron & Worldcom

[2] . Jiraporn et al.

[3] . Scott

[4] . opportunistic  earnings  management

[5] . efficient (beneficial) earnings  management

[6] .Tiller & di chio

[7] . Balzem et al.

[8] .seremeni

[9] .Lang  &eserni

[10] .Krishen

[11] . Krishnan

[12] . Healy & palepu.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-4- اهداف تحقيق

پژوهش حاضر، در راستاي احساس نياز به غني تر نمودن پژوهش هاي حسابداري در زمينه مديريت سود و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زير مي باشد:

الف) هدف کلي:

ارزيابي تأثير دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود در ميان شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.

ب) اهداف ويژه:

  • توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
  • توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
  • توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام

ج) اهداف کاربردي:

  • ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
  • کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92