پایان نامه ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی

دانلود پایان نامه

1-5 سوالات تحقیق

1-5-1 سوال اصلی

آیا بین اخلاق حرفه­ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ی مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

1-5-2سوالات فرعی

1- آیا بین ارزش­های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

2-آیا بین الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد؟

3-آیا بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

4-آیا بین رازداری و بی­طرفی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد؟

 

 1-6 فرضیه های تحقیق

1-6-1 فرضیه اصلی

بین اخلاق حرفه ای حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری در حوزه­ی مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

1-6-2 فرضیات فرعی

1-بین ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

2-میان الزامات قانونی در حوزه­ی حسابداری و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

3-بین مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک­های نوین رهبری مالی رابطه معنی­دار وجود دارد.

4-میان رازداری و بی طرفی حسابدار و ارتقاء سبک های نوین رهبری مالی رابطه معنی دار وجود دارد

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 thesis

متن کامل

Author: 92