پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش جرأت ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش جرأت­ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش جرأت­ورزی، در رابطان افتخاری بهداشت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲-  تعریف و بیان موضوع پژوهش(بیان مسأله) ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۷

۱-۴- متغیرهای پژوهش…. ۹

۱-۵- گزاره­های تحقیق.. ۹

۱-۵-۱- هدف کلی.. ۹

۱-۵-۲- اهداف جزیی.. ۱۰

۱-۶- فرضیه­های پژوهش…. ۱۰

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها ۱۰

فصل دوم :پیشینه پژوهش…. ۱۵

۲-۱- تعریف مهارت­های زندگی.. ۱۶

۲-۱- ۱- تاریخچه­ی مهارت­های زندگی.. ۱۸

۲-۱-۲- پیشینه نظری.. ۱۹

۲-۱-۲-۱- نظریه­های یادگیری و دلالت­های آن بر آموزش مهارت­های زندگی  ۱۹

۲-۱-۲-۱-۱-  نظریه یادگیری اجتماعی.. ۲۰

۲-۱-۲-۲-۲-  نظریه یادگیری شناختی نوین. ۲۱

۲-۱-۲-۳-۳- نظریه هوش‌های چندگانه. ۲۲

۲-۱-۲-۴-۴- نظریه مازلو. ۲۳

۲-۱-۲-۵-۵- نظریه انسان گرایی راجرز…………………………………………………………۲۴

۲-۱-۲-۶-۶- نظریه ساختن گرایی……………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱- ۲-۲- اهداف آموزش مهارت­های زندگی.. ۲۵

۲-۱-۲ –۳- ابعاد مهارت­های زندگی.. ۲۶

۲-۱-۲-۴- انواع سبک­های رفتاری.. ۳۴

۲-۱-۳- تعاریف جرأت­ورزی…………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۱-۳-۱- انواع جرأت­ورزی.. ۴۰

۲-۱-۳-۲- عوامل تأثیرگذار بر جرأت­ورزی.. ۴۲

۲-۱-۳-۳- کارکردهای جرأت­ورزی.. ۴۴

۲-۱-۳-۴- آموزش جرأت­ورزی.. ۴۴

۲-۱-۳-۵- کاربرد آموزش مهارت جرأت­ورزی.. ۴۷

۲-۱-۳-۶- شیوه­های آموزش مهارت جرأت­ورزی.. ۴۸

۲-۱-۴- اضطراب و اضطراب اجتماعی.. ۵۰

۲-۱-۴-۱- انواع اضطراب… ۵۳

۲-۱-۴- ۲- دیدگاه­های مختلف در خصوص اضطراب… ۵۷

۲-۱-۴-۲-۱- نظریه روان­کاوی.. ۵۷

۲-۱-۴-۲-۲- نظریه­های رفتاری.. ۵۸

۲-۱-۴-۲-۳- نظریه شناختی.. ۵۸

۲-۱-۴-۲-۴- نظریه یادگیری اجتماعی.. ۵۹

۲-۱-۴-۲-۵- نظریه آسیب شناختی.. ۵۹

۲-۱-۵-تعریف عزت­نفس…. ۶۰

۲-۱-۵-۱- چهار شرط عزت­نفس…. ۶۲

۲-۱-۵-۲- دیدگاه­های  عزت­نفس…. ۶۶

۲-۱-۵-۲-۱- نظریه راجرز ۶۶

۲-۱-۵-۲-۲- دیدگاه آلپورت… ۶۶

۲-۱-۵-۲-۳- نظریه مزلو. ۶۷

۲-۱-۵-۲-۴- نظریه ویلیام جیمز. ۶۷

۲-۱-۵-۲-۵- نظریه کوپر اسمیت… ۶۷

۲-۱-۵-۳- ابعاد عزت­نفس…. ۶۸

۲-۱-۶-رابطان افتخاری بهداشت… ۶۹

۲-۲-پیشینه تجربی.. ۷۲

۲-۲-۱- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۷۲

۲-۲-۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۹

فصل سوم: روش پژوهش…. ۹۳

۳-۱- روش تحقیق.. ۹۴

۳-۲- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه­گیری.. ۹۵

۳-۲-۱- جامعه آماری.. ۹۵

۳-۲-۲- نمونه آماری.. ۹۵

۳-۲-۳- روش نمونه­گیری.. ۹۵

۳-۳- ابزارهای پژوهش…. ۹۵

۳-۳-۱- پرسشنامه جرأت­ورزی گمبریل و ریچی(۱۹۷۵).. ۹۶

۳-۳-۲- پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(۱۳۸۱) ۹۷

۳-۳-۳- پرسشنامه عزت­نفس کوپراسمیت(۱۹۶۷)… ۹۸

۳-۳-۴- ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق.. ۹۹

۳-۴- شیوه­ی اجرای پژوهش…. ۱۰۰

۳-۵- تجزیه و تحلیل داده­ها: ۱۰۴

فصل چهارم : یافته­های تحقیق.. ۱۰۶

۴-۱-یافته­های توصیفی.. ۱۰۶

۴-۲- یافته­های مربوط به فرضیه­های تحقیق.. ۱۰۷

۴-۳-  یافته های جانبی  …………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه­گیری.. ۱۳۰

۵-۱- یافته­ها، بحث و تفسیر آن­ها ۱۳۱

۵-۲- نتیجه­گیری.. ۱۳۶

۵-۳- پیشنهادهای تحقیق.. ۱۳۸

۵-۳-۱ -پیشنهادهای کاربردی.. ۱۳۸

۵-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۱۳۸

۵-۴- محدودیت­های پژوهش…. ۱۳۹

پیوست… ۱۴۰

پیوست شماره یک: متون استفاده شده در آموزش گروه پلاسیبو………………………………………………. ۱۴۰

پیوست شماره دو: بروشور آموزشی هر کس حق دارد…………………………………………………………………۱۴۲

پیوست شماره سه: پرسشنامه سنجش علائم هراس اجتماعی(۱۳۸۱)………………………………………۱۴۳

پیوست شماره چهار: پرسشنامه جرأت­ورزی گمبریل و ریچی(۱۹۷۵)……………………………………….۱۴۵

پیوست شماره پنج: پرسشنامه عزت­نفس کوپراسمیت(۱۹۶۷)……………………………………………………۱۴۷

فهرست منابع ومآخذ: ۱۵۰

 فهرست جداول

جدول (۳-۱): دیاگرام طرح پژوهش…. ۹۴

جدول شماره(۳-۲). ضرایب پایایی متغیرهای مختلف تحقیق.. ۱۰۰

جدول(۳-۳): محتوای جلسات آموزش مهارت جرأت­ورزی.. ۱۰۱

جدول(۴-۱) توزیع فراوانی تعداد شرکت­کنندگان گروه­های مورد مطالعه  ۱۰۶

جدول(۴-۲) توزیع فراوانی سن در میان شرکت­کنندگان گروه­های مورد مطالعه  ۱۰۷

جدول(۴-۳) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به اضطراب اجتماعی  ۱۰۷

جدول(۴-۴) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر اضطراب اجتماعی.. ۱۰۸

جدول(۴-۵) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات اضطراب اجتماعی گروه­های مورد مطالعه. ۱۰۹

جدول(۴-۶) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در اضطراب اجتماعی  ۱۱۰

جدول(۴-۷) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس کلی  ۱۱۲

جدول(۴-۸) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزت­نفس کلی.. ۱۱۳

جدول(۴-۹) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس کلی گروه­های مورد مطالعه. ۱۱۳

جدول(۴-۱۰) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس کلی  ۱۱۴

جدول(۴-۱۱) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به جرأت­ورزی  ۱۱۵

جدول (۴-۱۲) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر جرأت­ورزی.. ۱۱۶

جدول(۴-۱۳) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات جرأت­ورزی گروه­های مورد مطالعه. ۱۱۷

جدول(۴-۱۴) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­­های مورد مقایسه در جرأت­ورزی  ۱۱۸

جدول(۴-۱۵) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت نفس فردی  ۱۱۹

جدول(۴-۱۶) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس فردی گروه­های مورد مطالعه. ۱۲۰

جدول(۴-۱۷) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس فردی  ۱۲۱

جدول(۴-۱۸) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس اجتماعی  ۱۲۲

جدول(۴-۱۹) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس اجتماعی گروه­های مورد مطالعه. ۱۲۳

جدول(۴-۲۰) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس تحصیلی  ۱۲۴

جدول(۴-۲۱) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت نفس تحصیلی گروه­های مورد مطالعه. ۱۲۵

جدول(۴-۲۲) آزمون تعقیبی توکی به منظور تعیین رابطه معناداری بین گروه­های مورد مقایسه در عزت­نفس تحصیلی  ۱۲۶

جدول(۴-۲۳) میانگین و انحراف معیار نمرات گروه­ها در پیش­آزمون و پس­آزمون مربوط به عزت­نفس خانوادگی  ۱۲۷

جدول (۴-۲۴) تحلیل مانوا مربوط به تفاوت زمان بر عزت­نفس خانوادگی.. ۱۲۸

جدول(۴-۲۵) تحلیل واریانس درون­گروهی و بین­گروهی با طرح اندازه­گیری مکرر برای نمرات عزت­نفس خانوادگی گروه­های مورد مطالعه. ۱۲۸

 فهرست نمودار

نمودار(۴-۱) مقایسه میانگین نمرات اضطراب اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۱۱

نمودار(۴-۲) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس کلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۱۵

نمودار(۴-۳) مقایسه میانگین نمرات جرأت­ورزی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۱۸

نمودار(۴-۴) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس فردی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۲۲

نمودار(۴-۵) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس اجتماعی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۲۴

نمودار(۴-۶) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس تحصیلی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۲۶

نمودار(۴-۷) مقایسه میانگین نمرات عزت­نفس خانوادگی سه گروه مورد مطالعه در دو مرحله اندازه­گیری  ۱۲۹

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱- مقدمه

ذات زندگی اجتماعی، زیستن در کنار دیگران و معاشرت با مردم است. آنچه زندگی آدمی را شکل می­دهد روابط میان انسان­ها است، از اعضای یک خانواده کوچک بگیرید تا اعضای جامعه جهانی این رابطه را تجربه می­کنند(فتحی، ۱۳۸۴: ۷). زندگی امروزی بشر روز به روز پیچیده­تر می­شود و خطرات متعددی تندرستی و زندگی انسان­ها را تهدید می­کند. رفتارها، عادات و روش زندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. شکی نیست که اکثر بیماری­ها علاوه بر علل بیولوژیکی، دارای علل اقتصادی، اجتماعی و رفتاری نیز می­باشند. از این رو، نقش مهارت­های فردی و ارتباطی، به همراه مهارت­های خلاقیت و گفتگو در زندگی و در عصر حاضر بیشتراحساس می­شود(فولادی، ۱۳۸۳: ۲۴).

همان­گونه که هیچ انسانی را نمی­توان بدون«شخصیت» محسوب کرد، به همان ترتیب هیچ انسانی را بدون عزت­نفس یا حرمت خود[۱] نمی­توان در نظر گرفت(سولیوان[۲]، ۱۹۵۳). جامعه­ای که افراد آن از عزت­نفس بالاتر برخوردارند، در مقابل انواع مشکلات و مسائل زندگی، تنیدگی­های روان­شناختی، تهدیدها و حوادث ناگوار طبیعی و بیمارهای روانی مقاوم و پایدار خواهد بود و این امر شکوفایی استعدادهای نهفته، خلاقیت و پیشرفت­های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. اکثر صاحب نظران برخورداری از عزت­نفس را عامل مرکزی و اساسی سازگاری عاطفی و اجتماعی افراد می­دانند(حسن­زاده، ۱۳۷۸: ۹۳). مک­کی و فانینگ[۳](۲۰۰۰)، عزت­نفس را به عنوان یک امر لازم هیجانی، مؤلفه­ای که برای بقای روانی ضروری است، توصیف کرده­اند. آنان اظهار می­دارند که بدون مقداری ارزش خود و به دنبال آن بسیاری از نیازهای اساسی که برآورده نمی­شوند، زندگی ممکن است بسیار دردناک باشد(به نقل از صاحب الزمانی، ۱۳۸۸).

اضطراب اجتماعی(هراس اجتماعی[۴])، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است و امروزه توجه بسیاری از کارشناسان را به عنوان یک اختلال گسترده و قابل درمان، به خود جلب کرده است. افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی طی تعاملات اجتماعی­شان، تصورات منفی از خودشان دارند که به خاطر این تصورات، به طور ضعیفی عمل کرده و نشانه­های اضطرابی را تجربه می­کنند. این تصورات تحریف شده منفی از خود باعث کاهش کیفیت روابط و تجربه اضطراب در آن­ها می­شود و با میزان تجارب اجتماعی ناراحت کننده در ارتباط است(طهماسبی، ۱۳۸۴).

انسان دنیای امروز، به لحاظ پیچیدگی‌های زندگی، وسعت و سرعت تغییرات با چالش­های فراوانی رو به­روست. از چالش‌ها و بحران‌های مطرح می‌توان به مواردی همچون چالش بین جهانی شدن و بومی ماندن، بحران جمعیت، بحران سلامتی و تغذیه، دگرگونی‌های فناوری و شرایط حرفه­ای، اثرات فناوری نوین ارتباطی بر مهارت­های اجتماعی و اخلاقیات، مشکلات خانوادگی، اشتغال والدین در بیرون از منزل و… اشاره کرد، هریک از این بحران‌ها مشکلاتی را بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهای اجتماعی و فردی آن­ها تحمیل می‌کند. بنابراین چگونگی رویارویی با مسائلی همچون مسائل فوق، و نیز تربیت انسان­های متعهد به خواست­ها، ارزش­ها، و آرمان­های جامعه، پیش­بینی­ها و برنامه­ریزی‌های خاصی را می‌طلبد. در این راستا برنامه آموزش مهارت­های زندگی جزئی از یک برنامه گسترده جهانی است که برای بهبود وضعیت سلامت، بهداشت مدارس و بالا بردن قابلیت­ها و ظرفیت­های روانی- اجتماعی افراد برای مقابله با چالش­ها و مسائل روزمره زندگی با حمایت سازمان­های بین­المللی نظیر یونیسف و سازمان جهانی بهداشت طراحی گردیده و در نظام­های تربیتی اکثر کشورهای جهان به اجرا درآمده است(خسروی و همکاران، ۱۳۸۸). متخصصان علوم رفتاری معتقدند، یکی از مؤثرترین برنامه­هایی که به افراد کمک می­کند تا زندگی بهتر و سالم­تری داشته باشند، برنامه آموزش مهارت­های زندگی است(فلاح زاده، ۱۳۸۸).

به منظور توسعه، گسترش بهداشت جسمی و روانی و مقابله با برخی از مشکلات بهداشتی، طرح رابطان بهداشت با هدف جلب مشارکت مردمی و رفع مشکلات بهداشتی مناطق شهری و روستایی، بخصوص نواحی حاشیه شهرها در سطح کشور به اجرا درآمده و گام­های نخستین این رویکرد نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است. اجرای این برنامه نه تنها وسیله­ای برای دستیابی به اهداف بهداشتی است، بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه مداوم و پایدار در جوامع بشری است و به همین دلیل باید طرح رابطان را در چارچوبی گسترده­تر از یک برنامه بهداشتی دید(فاتحی، ۱۳۸۸: ۱).

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت جرأت­ورزی بر اضطراب اجتماعی و عزت­نفس رابطان بهداشتی می­پردازد. بنابراین با توجه به نقش مهم رابطان بهداشت در توسعه بهداشت جسمی و روانی، توجه به این گروه و آموزش مهارت­های زندگی به آنان ضروری به نظر می­رسد.

۱ – self-esteem

[۲] – Sullivan

[۳] – Mackay & Faning

۴  -Social Phobia

تعداد صفحه : ۱۸۳

قیمت ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92