پایان نامه ارشد ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3-2) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابستة مدل های جانبی

قبل از برآورد مدل باید نرمال بودن متغیر وابسته مورد آزمون قرار گیرد، توزیع غیرنرمال این متغیر منجر به تخطی از مفروضات این روش براي تخمین پارامترها می شود. لذا لازم است نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارک- برا مورد بررسی قرار می گیرد. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:

H0: Normal Distribution

H1: Not Normal Distribution

از آنجائیکه احتمال آماره جارک- برا  در جدول(4-2) و (4-3) برای متغیرهای وابستة مدل های جانبی (TA-AR) کمتر از 5% است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرهای مربوطه رد می شود.

نگاره (1): نمودار توزیع نرمال متغیر وابستة مدل جانبی اول بعد از نرمال سازی

در این راستا برای نرمال سازي متغیرهای مذکور از تبدیل جانسون Johnson استفاده شده است، که تابع تبدیل متغیرهای وابسته در پیوست شماره (3) بررسی و نشان داده شده است.   همانطور که در پیوست شماره (3) مشاهده می شود احتمال آماره داده هاي اولیه برای متغیرهای وابستة جمع اقلام تعهدی(TA)، کمتر از 05/0 است که حاکی از نرمال نبودن متغیرهای مذکور است که با نرمال سازي توسط نرم افزار افزایش یافته است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن متغیر مذکور پذیرفته می شود. نگاره (1) توزیع متغیر وابستة مذکور را بعد از نرمال سازی نشان می دهد.

از طرفی دیگر احتمال آماره داده هاي اولیه برای متغیر وابستة بازدة غیرعادی سهام (AR) کمتر از 05/0 است که حاکی از نرمال نبودن متغیر است که با نرمال سازي توسط نرم افزار هم در سطح 05/0 و هم در سطح 1/0 نرمال نشده، همچنین از آنجائیکه متغیر مذکور مقادیر منفی هم در برمی­گیرد از روش لگارتیم گیری و  COX-BOX  هم نتوانستیم برای نرمال سازی متغیر مذکور استفاده کنیم. در نتیجه در این پژوهش  با توجه به بزرگ بودن حجم نمونه (N>30)، و تعداد مشاهدات بالا، از قضیه حد مرکزی بهره گرفته شده است؛ از قضیه حد مرکزی می توان نتیجه گرفت که هر چه حجم پایه در نمونه برداری بزرگتر باشد، واریانس بین نمونه ها کمتر و توزیع میانگین جوامع نمونه برداری شده به توزیع نرمال نزدیک تر می شودو نرمال بودن توزیع مورد نظر با افزایش تعداد تکرارها (n) افزایش می­یابد(بدری و عبدالباقی،1389). جدول(4-4) نتایج حاصل از نرمالیته متغیروابسته را قبل و بعد از نرمال شدن نشان می­دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1-5) اهداف تحقیق

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود  می­باشد.

به صورت جزیی و به عنوان هدف فرعی اول بررسی مفهوم و اندازه­گیری  کیفیت حسابرسی  مورد توجه قرار می­گیرد.

در مرحله بعد و به عنوان هدف فرعی دوم، بررسی مفهوم و اندازه­گیری ضریب واکنش سود براساس مدل های موجود  مورد توجه خواهد بود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین کیفیت حسابرسی با ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *