پایان نامه ارشد ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزش های اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

5ـ2ـ يافته‌هاي پژوهش

5ـ2ـ1ـ یافته‌های توصیفی

مطابق با یافته های تحقیق 49/50 درصد از کل پاسخگويان مرد و داراي بيشترين درصد بوده‌اند. همچنين 51/49 درصد از پاسخگويان زن و داراي کمترين درصد مي‌باشند. 1/63 درصد از کل پاسخگويان مجرد و داراي بيشترين فراواني بوده‌اند. همچنين 9/36 درصد از پاسخگويان نيز متاهل بوده و داراي کمترين فراواني مي‌باشند. کمترين سن برابر با 18 سال و بيشترين سن 51 سال  بوده است. بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی 27-23 قرار دارند باشد.

 

5ـ2ـ2ـ یافته‌های استنباطی

– برای آزمون فرضیه اول یعنی رابطه بین عدم کنترل و نظارت کافی مراقبین امتحانی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان ازآزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معني‌داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت رابطه معني‌داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضريب همبستگي (862/0) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است، يعني با افزايش يكي ديگری نيز افزايش مي‌يابد.

– برای آزمون فرضیه دوم یعنی رابطه بین فقدان انگیزه و علاقه و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معني‌داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت رابطه معني‌داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضريب همبستگي (705/0) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است، يعني با افزايش يكي ديگری نيز افزايش مي‌يابد.

– برای آزمون فرضیه سوم یعنی رابطه بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن  استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معني‌داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت رابطه معني‌داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضريب همبستگي (747/0) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است، يعني با افزايش يكي ديگری نيز افزايش مي‌يابد.

– برای آزمون فرضیه چهارم یعنی رابطه بین راحت طلبی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات  گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معني‌داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت رابطه معني‌داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضريب همبستگي (719/0) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است، يعني با افزايش يكي ديگری نيز افزايش مي‌يابد.

– برای آزمون فرضیه پنجم یعنی رابطه بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معني‌داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت رابطه معني‌داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با توجه به منفی علامت ضريب همبستگي (354/0-) بين دو متغير رابطه معکوس برقرار است، يعني با کاهش يكي ديگری نيز کاهش مي‌يابد.

– برای آزمون فرضیه ششم یعنی رابطه بین سایر عوامل تقلب و میزان تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان ازآزمون همبستگی اسپرمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطح معني‌داري آزمون 000/0 كمتر از 05/0 مي‌باشد بنابراين فرض صفر رد شده و با اطمينان 95% مي‌توان گفت رابطه معني‌داري بين دو متغير مورد بررسي وجود دارد. با توجه به مثبت بودن علامت ضريب همبستگي (944/0) بين دو متغير رابطه مستقيم برقرار است، يعني با افزايش يكي ديگری نيز افزايش مي‌يابد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر میزان تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر میزان تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری با فرمت ورد

Author: 92