پایان نامه ارشد ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- بیان مسئله

تحلیلگران مالی،  قدرت بازار تولید را به عنوان فاکتوری بسیار مهم در ارزیابی خود از آینده نگری شرکت در نظر می گیرند مهمترین تصمیم در ارزیابی یک کار تجاری،  قدرت قیمت گذاری است.

موقعیت قوی یک تولید قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به عبارت دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا موقعیت عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها در مقابل کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با موقعیت اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد بنابراین،  ممکن است رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. در مقابل،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی اشاره می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا بیان میکند.

از مزایای دیگر قدرت قیمت گذاری تولید،  ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام و نقدینگی بالاتر سهام می باشد زیرا زمانیکه به سرمایه گذاران اطلاعات بیشتری داده می شود،  آنها سرمایه بیشتری را انتقال می­دهند ترکیب ارزشمندی بیشتر قیمت های سهام با نقدینگی بیشتر حاکی از آن است که سود شرکت ها با موقعیت قوی­تر،  ثبات بیشتری را نشان می دهد،  از این رو نیاز کمتری برای دستکاری در سود وجود دارد.

تعدادی از تحقیقات تصدیق می کند که محیط بازار تولیدات شرکت بر عواملی مثل سرمایه گذاری ها،  تامین مالی،  توزیع پول نقد،  مدیریت شرکت،  پیش بینی سود تحلیلگران و تصمیم گیری های مصون سازی آن شرکت تاثیر می گذارد.

(اکدوگو و مک کی[1]  2012،  داتا و همکاران 2011،  گرالون و میکائیلی[2] 2007 و فاما[3] 1980) معتقدند،  به اینکه چگونه قدرت بازار تولیدات تصمیم استراتژیک برای مدیریت سود گزارش شده شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد مسئله­ای است که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.

بخش عمده­ای از پژوهش ها در رابطه با مدیریت سود به دنبال اطلاعاتی هستند که شرکتها از طریق آن اطلاعات قادر می باشند با دستکاری در سود،  بازار سرمایه را فریب دهند اما ما اطلاعات بسیار اندکی در مورد خصوصیات شرکتهایی که مدیریت سود را تحریک می کنند،  داریم. (هلی و والن 1999[4]) این پژوهش ها  به تحقیقات بیشتری نیاز دارد تا توضیح دهد که چگونه عوامل تجاری،  اقلام تعهدی را تحریک می کنند.

بعضی از شرکتها با قدرت قیمت گذاری تولیدات نامرغوب و با افزودن بعد جدیدی به درک ما از شفافیت و ارزشمندی صورتهای مالی شرکت در امر اقلام تعهدی اختیاری درگیر هستند. این یافته ها،  سطحی از صنعت را منعکس می کنند که می گوید صنایع رقابتی تر،  بیشتر در دستکاری سود مرتبط هستند. همچنین شواهد تجربی بر اساس قدرت و رقابت بازار تولیدات بر ارزشمندی و مدیریت سود شرکت دلالت مستقیم دارد.

ما همچنین با بررسی ارتباط بین اندازه های متفاوت ساختار صنعت و مدیریت سود،  تجزیه و تحلیل هایمان را گسترش می دهیم. نتایج ما با استفاده از سه شاخص جایگزین رقابت در صنعت نشان می دهد که هر چه رقابت در یک صنعت بیشتر باشد،  مدیریت سودبیشتر می شود که نشان دهنده این است که فقدان محیط رقابتی،  نیاز به درگیر شدن در رقابت دستکاری در سودرا کاهش می دهد.

متون و منابع نیز استدلال می کنند که شرکت ها برای بودجه های محدود از بازارهای سرمایه ملی با یکدیگر به رقابت می پردازند. (دی آموند و ورسیچیا 1991[5])  ادعا  می کنند که افزایش افشا سازی،  عدم تقارن اطلاعات را کاهش خواهد داد و در نتیجه،  هزینه سرمایه شرکت را پایین خواهد آورد. این بحث نشان می دهد که همان طور که تعداد شرکت هایی که در یک صنعت برای سرمایه محدود رقابت می کنند،  افزایش می یابد،  شفافیت اطلاعاتی نیز افزایش می یابد. (هوبرگ و فیلپس[6] 2010) منطق دیگری را در این رابطه ارائه می کنند راجع به این که چرا ممکن است شرکت ها در محیط های رقابتی رویه فاش کردن اطلاعات اختصاصی را انتخاب کنند. یعنی،  نیاز به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به منظور به دست آوردن منابع مالی نرخ های مناسب تر. آنها شواهدی را در اثبات از این دیدگاه ارائه کردند،  دیدگاهی که می گوید،  جمع آوری اطلاعات خاص شرکت در محیط با رقابت کمتر،  کم هزینه تر است. شواهد تجربی مختلف و پیش بینی های متضاد در متون و منابع افشای اطلاعات،  سوال تجربی جالبی در مورد چگونگی تاثیر رقابت بر شفافیت صورتهای مالی را به وجود می آورد.

شواهد تجربی اخیر اثبات می کند که رقابت بازار در تولید،  انگیزه ای برای مدیران فراهم می آورد تا با منافع سهامداران هم تراز تر شوند. (پرز گنزالز و گودلاپ[7] 2010)

(مولر[8] 2011) نشان می دهند که هرچه شدت رقابت بازار تولید بیشتر باشد،  سودهای شخصی کنترل مدیریتی کمتر می شوند. پژوهش های اندکی در زمینه مدیریت سود در ایران انجام گرفته است. در بیشتر پژوهش های انجام شده بدون توجه به ارتباط اعداد حسابداری با مدیریت سود به جنبه های دیگر آن تاکید شده است.

در ایران تنها سه پژوهش در زمینه هموارسازی سود انجام شده است. دو پژوهش در زمینه مدیریتی می باشد که در یکی (حاجی وند،  1380) هموارسازی سود تنها در شرکتهای سیمان سازی و تنها برای بازده سه سال (1374-1372) مورد بررسی قرار گرفته است و در دومی (معتصمی،  1382) نیز اثرات هموارسازی سود بر بازار سهام در 39 شرکت و برای سالهای 1372-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش ها نشان می دهد که شرکتها به هموارسازی سود پرداخته اند. اعتبار این دو پژوهش بسیار پایین می باشد،  چرا که تنها در تعداد اندکی از شرکتها و آن هم برای زمان کوتاه بازدهی داشته است. به علاوه اینکه دو پژوهش یاد شده تنها از شاخص های مدیریتی استفاده کرده اند.

تنها پژوهش حسابداری انجام شده در این راستا،  پژوهشی در خصوص بررسی هموارسازی سود از طریق زمانبندی فروش دارایی ها (کوچکی،  1381) می باشد،  که در شرکتهای بورسی به عمل آمده است. این پژوهش نیز به غیر از استفاده از معیار سود حاصل از فروش دارایی ها به عنوان ابزار هموارسازی،  اندازه جامعی از معیارهای مورد استفاده در مدیریت سود را در اختیار محقق قرار نداده است. از این رو در پژوهش حاضر،  اکثر شاخص های درگیر مدیریت سود در کلیه صنایع سازمان بورس اوراق بهادار برای بازده ای 15 ساله مورد مطالعه قرار گرفته است.

[1] – Akdogu and MacKay

[2] Grullon and Michaely

[3] Fama

[4] Healy and Wahlen

[5] Diamond and Verrecchia

[6] Hoberg and Phillips

[7] Perez Gonzalez and Guadalupe

[8] Muller

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات تحقیق:

آیا بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود رابطه معنا داری وجود دارد؟

آیا شرکتهای موجود در صنایع رقابتی­ تر،  مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید و ساختار صنعت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *