پایان نامه ارشد ارتباط محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق

فرضيه اول اين پژوهش بيانگر اين است كه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه رابطه معکوس وجود دارد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا از مدل گیولی و هاین بعنوان شاخصی برای اندازه گیری محافظه کاری شرکت ها که مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد، استفاده شد. در ادامه بازده غیر عادی تعدیل شده هم بعنوان متغیر وابسته، با استفاده از متدولوژی استاندارد بکار رفته در تحقیقات آگاروال، لیل و هرناندز، چان و همکاران و کولی و سورت محاسبه و برای آزمون فرضیه مبتنی بر آن، از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. مقادیر محاسبه شده برای سهام عرضه های اولیه در بازه زمانی 1382 تا 1391 نشان داد که این سهام در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه، بطور متوسط 07/26 درصد بازده اولیه عادی(تعدیل نشده) و 61/19درصد بازده اولیه غیرعادی (تعدیل شده) ایجاد کرده اند. به منظور بررسی مفروضات کلاسیک رگرسیون خطی آزمون­هایی همچون، دوربین- واتسون برای بررسی نرمال بودن خطاها، کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر­ها، وایت برای بررسی عدم وجود ناهمسانی واریانس و VIF برای آزمون استقلال (عدم همبستگی) بین متغیر­های پژوهش استفاده گردید. در پایان جدول ضرایب همبستگی (جدول 8-4) نشان داد که رابطه­ای منفی بين میزان محافظه کاری و متغیر بازده غیرعادی کوتاه مدت (تعدیل شده ) به عنوان متغیر وابسته وجود دارد، و این رابطه در سطح اطمینان 95 درصدی معنا­دار است. به عبارت دیگر با افزایش میزان محافظه کاری، بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه بگونه ای معنادار در سطح اطمینان 95 درصد کاهش می یابد. این نتیجه با یافته های تحقیق جان لین و تیان (2012) مطابقت دارد. همانگونه که در فصل دوم ارائه شد جان لین و تیان در سال 2012 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری با اندازه قیمت گذاری های کمتر از واقع رابطه معکوس دارد. در خصوص متغیر­های مستقل کنترلی نیز، نتایج حاکی از این واقعیت است که بین بازده غیرعادی کوتاه مدت و اندازه شرکت، ROA و حجم عرضه های اولیه رابطه­ای منفی و معنا دار در سطح اطمینان 95 درصد، وجود دارد. متغیر اهرم مالی هم بعنوان یکی دیگر از متغیرهای کنترلی رابطه مثبت و معنا دار در سطح اطمینان 99 درصد با متغیر وابسته دارد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فرعی هم، که مبتنی بر تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت بود، نشان داد که آماره t متغیر   محافظه کاری برای هر دو نمونه فرعی معنادار بوده و مقدار آن  برای مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (303/2-) بیشتر از مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین(127/2-)  می باشد. به عبارت دیگر رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی قوی تر است. بنابراین فرضیه فرعی این پژوهش هم تایید می گردد. این نتیجه هم با یافته های تحقیق جان لین و تیان (2012) مطابقت دارد که معتقد بودند سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی، انگیزه بیشتری برای بکارگیری محافظه کاری توسط شرکت های ناشر ایجاد می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش تحقیق:

تحقیق جاری در پی یافتن پاسخی به این سوال است که:

“آیا بین محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه، رابطه معكوس وجود دارد یا خیر؟”

و در صورت مثبت بودن پاسخ سوال فوق،” آیا سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان درگیر در فرایند عرضه های عمومی اولیه، بر رابطه اشاره شده فوق تاثیر دارد یا خیر؟”

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOsدر بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs در بورس اوراق بهادار با فرمت ورد

Author: 92

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *