پایان نامه ارشد-بررسی پیش بینی بحران کسب وکار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

با این حال روش برآورد ضرایب هنوز از بسیاری جهات شبیه رگرسیون معمولی است . البته لازم است که در رگرسیون لجستیک نیز در صورتی که نسبت شانس  قابل محاسبه باشد ، می توان از روش حداقل مربعات استفاده نمود ، اما در سایر موارد می توان ضرایب مدل لاجیت را به روش عمومی حداکثر درستنمایی برآورد نمود . ( عرب مازار ۱۳۶۶)

همانطور که ذکر شد در رگرسیون لجستیک متغیر وابسته یک متغیر دو حالته (۰ و ۱) است که مقدار صفر و یک را به خود اختصاص می دهد . اگر فرض کنیم که Y متغیر تصادفی باشد که می تواند مقادیر صفر و یک را اختیار نماید در این صورت احتمال وقوع Y را می توانیم به شکل رابطه زیر در  نظر بگیریم :

که در آن بردار سطری ضرایب و x بردار ستونی متغیر های مستقل است . روابط فوق را می توان به صورت زیر در نظر گرفت :

رابطه فوق، رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و لگاریتم نپرین نسبت بخت را نشان می دهد .  چون معمولاً نمی توان نسبت بخت و به تبع آن لگاریتم آنرا بطور مستقیم محاسبه نمود لذا ضریب مورد نظر از روش حداکثر درستنمایی قابل برآورد خواهد بود. بر این اساس اگر هر مشاهده را یک آزمون برنولی فرض نمائیم که در این صورت برای مشاهده  ام رابطه زیر را خواهیم داشت:

 

که در آن  احتمال وقوع پیشامد مورد نظر در مشاهده  ام و  نیز مقادیر متغیر تصادفی است که می تواند برحسب مورد صفر ویا یک باشد (یک برای وقوع و صفر برای عدم وقوع پیشامد ) .

با فرض اینکه  مشاهده مستقل باشد در این صورت تابع درستنمایی به شرح رابطه زیر خواهد بود :

حال با جایگذاری  از رابطه صفحه قبل در این رابطه به رابطه زیرمی رسیم:

با گرفتن لگاریتم طبیعی از رابطه فوق خواهیم داشت :

 

بدین ترتیب برآورد ضرایب مستقل ( یعنی بردار ) از طریق حداکثر کردن رابطه فوق بدست می آید که توسط مشتق گیری نسبت به هریک از ضرایب متغیر های مستقل و مساوی صفر قراردادن هر یک از مشتق ها محاسبه می گردد . البته معادلات مزبور جواب تحلیلی ندارند و حل دستگاه معادلات مزبور از طریق روش نیوتن ـ رافسون[۱] میسر می گردد .

 

  • آزمون معنی دار بودن ضرایب

در رگرسیون لجستیک مانند رگرسیون معمولی معنی دار بودن ضریب یک متغیر را می تون با این فرض آزمون کرد که صفر بودن ضریب مزبور هیچ تاثیری در میزان احتمال موفقیت متغیر وابسته نمی گذارد . در رگرسیون معمولی آزمون معنی دار بودن ضریب یک متغیر مستقل از طریق آماره  انجام می شود ، اما در رگرسیون لجستیک از آماره دیگری به نام آماره والد[۲] استفاده می شود . آماره والد برای هر یک از ضرایب همچون رگرسیون معمولی نشان دهنده معنی داری ضریب مربوط است . آماره والد برای ضریب برابر است با :

این آماره داری توزیع کای دو با ۱ درجه آزادی است.(Whitehead j,2004)

  • تعیین میزان نیکویی برازش مدل برآورد شده (ارزیابی کارایی مدل )

در رگرسیون لجستیک برای مقایسه کارایی چند مدل مختلف با یکدیگر و یا نیکویی برازش یک مدل خاص آماره های متعددی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود  (Anderson,1984):

 

  • آماره کای دو

همانطور که توضیح داده شد در رگرسیون لجستیک از روش حداکثر درستنمایی برای تعیین ضرایب متغیرهای مستقل استفاده می شود. برای بررسی میزان نیکویی برازش مدل برآورد شده ، روشی مشابه رگرسیون چندگانه بکار می رود . بدین منظور دو فرضیه زیر در نظر گرفته می شود :

H0=مدل مفروض با داده ها تطابق دارد

H1=مدل مفروض با داده ها تطابق ندارد

واضح است که قبول فرضیه (عدم رد آن) ، زمانیکه مدل مفروض بر اساس ضرایب برآورد شده است مطلوب خواهد بود . آماره ای که برای آزمون فرضیه فوق بکار می رود براساس تابع درستنمایی قسمت قبل ساخته می شود. به واقع تابع درستنمایی، احتمال اینکه تمام مشاهدات از جامعه مورد نظر باشند را نشان می دهد. برای آزمون فرضیه صفر مقدار تابع درستنمایی تحت تابع لگاریتم بصورت -۲ln L  در نظر گرفته
می شود.

آماره -۲ln L دارای توزیع کای دو با n-q درجه آزادی است که در  آن n تعداد مشاهدات و q تعداد پارامتر های برآورد شده در مدل می باشد . در نتیجه مدل دو نوع آماره بدست می دهد ، یکی برای حالتی که تمام ضرایب به غیر از مقدار ثابت صفر باشند که آنرا با (-۲ln L)null نشان می دهیم و مربوط به حالتی است که همه ضرایب مربوط به متغیرهای مستقل صفر هستند . این امر حاکی از بی اثر بودن متغیرهای مستقل در توضیح مدل مورد نظر می باشد. حالت دیگر مربوط به نتایج بدست آمده از برآورد ضرایب متغیرها می باشد که با(-۲ln L)Model نشان داده  می شود. بدین ترتیب با فرض توزیع کای دو برای آماره اخیر می توان معنی دار بودن آنرا در سطح ۵% مورد آزمون قرار داد . بر این اساس برای حالتی که مثلاً تمام ضرایب متغیر های مستقل صفر است می توان آماره (-۲ln L)null را بعنوان آماره کای دو با n-1 درجه آزادی (تعداد پارامترهای مدل فقط مقدار ثابت است) تحت آزمون فرضیه به ترتیب زیر در نظر گرفت .

H0=مدل مفروض (صفر بودن تمام ضرایب متغیرهای مستقل) با داده ها تطابق دارد.

H1=مدل مفروض (صفر بودن تمام ضرایب متغیرهای مستقل) با داده ها تطابق ندارد.

در صورتیکه این مقدار در منطقه رد آزمون قرار بگیرد فرض بی اثر بودن متغیرهای مستقل مدل در سطح مثلاً ۵% رد شده و مدل برازش شده معنی دار خواهد بود . به همین ترتیب با در نظر گرفتن آماره     (-۲ln L)Model به عنوان آماره کای دو با n-k-1 درجه آزادی ( k تعداد متغیرهای مستقل می باشد ) می توان مفروضات زیر را مورد آزمون قرار داد :

H0=مدل مفروض ( بر اساس ضرایب بدست آمده ) با داده ها تطابق دارد

H1=مدل مفروض (بر اساس ضرایب بدست آمده ) با داده ها تطابق ندارد

در این صورت اگر آماره مورد نظر در ناحیه رد در سطح معنی داری ۵% قرار نگیرد مدل برازش شده معنی دار است . البته به صورت دیگری نیز می توان براساس اختلاف آماره های مزبور یعنی :

(-۲lnL)null – (-2lnL)model               ) LR (آماره

که دارای توزیع کای دو با (n-1)-(n-k-1)=k درجه آزادی است ، معنی داری کل مدل را مورد آزمون قرار داده و فرضیه های آزمون را به شرح زیر در نظر گرفت :

H0= همه ضرایب برابر صفر است

H1=همه ضرایب غیر صفر است

[۱] ـ NewtonـRaphson Method

[۲] ـ Wald statistic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ بررسی درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسی نقش هر یک از نسبت های مالی در پیش بینی بحران

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار