پایان نامه ارشد-بررسي پيش بيني بحران کسب وکار

دانلود پایان نامه

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

با اين حال روش برآورد ضرايب هنوز از بسياري جهات شبيه رگرسيون معمولي است . البته لازم است که در رگرسيون لجستيک نيز در صورتي که نسبت شانس  قابل محاسبه باشد ، مي توان از روش حداقل مربعات استفاده نمود ، اما در ساير موارد مي توان ضرايب مدل لاجيت را به روش عمومي حداکثر درستنمايي برآورد نمود . ( عرب مازار 1366)

همانطور که ذکر شد در رگرسيون لجستيک متغير وابسته يک متغير دو حالته (0 و 1) است که مقدار صفر و يک را به خود اختصاص مي دهد . اگر فرض کنيم که Y متغير تصادفي باشد که مي تواند مقادير صفر و يک را اختيار نمايد در اين صورت احتمال وقوع Y را مي توانيم به شکل رابطه زير در  نظر بگيريم :

که در آن بردار سطري ضرايب و x بردار ستوني متغير هاي مستقل است . روابط فوق را مي توان به صورت زير در نظر گرفت :

رابطه فوق، رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و لگاريتم نپرين نسبت بخت را نشان مي دهد .  چون معمولاً نمي توان نسبت بخت و به تبع آن لگاريتم آنرا بطور مستقيم محاسبه نمود لذا ضريب مورد نظر از روش حداکثر درستنمايي قابل برآورد خواهد بود. بر اين اساس اگر هر مشاهده را يک آزمون برنولي فرض نمائيم که در اين صورت براي مشاهده  ام رابطه زير را خواهيم داشت:

 

که در آن  احتمال وقوع پيشامد مورد نظر در مشاهده  ام و  نيز مقادير متغير تصادفي است که مي تواند برحسب مورد صفر ويا يک باشد (يک براي وقوع و صفر براي عدم وقوع پيشامد ) .

با فرض اينکه  مشاهده مستقل باشد در اين صورت تابع درستنمايي به شرح رابطه زير خواهد بود :

حال با جايگذاري  از رابطه صفحه قبل در اين رابطه به رابطه زيرمي رسيم:

با گرفتن لگاريتم طبيعي از رابطه فوق خواهيم داشت :

 

بدين ترتيب برآورد ضرايب مستقل ( يعني بردار ) از طريق حداکثر کردن رابطه فوق بدست مي آيد که توسط مشتق گيري نسبت به هريک از ضرايب متغير هاي مستقل و مساوي صفر قراردادن هر يک از مشتق ها محاسبه مي گردد . البته معادلات مزبور جواب تحليلي ندارند و حل دستگاه معادلات مزبور از طريق روش نيوتن ـ رافسون[1] ميسر مي گردد .

 

  • آزمون معني دار بودن ضرايب

در رگرسيون لجستيک مانند رگرسيون معمولي معني دار بودن ضريب يک متغير را مي تون با اين فرض آزمون کرد که صفر بودن ضريب مزبور هيچ تاثيري در ميزان احتمال موفقيت متغير وابسته نمي گذارد . در رگرسيون معمولي آزمون معني دار بودن ضريب يک متغير مستقل از طريق آماره  انجام مي شود ، اما در رگرسيون لجستيک از آماره ديگري به نام آماره والد[2] استفاده مي شود . آماره والد براي هر يک از ضرايب همچون رگرسيون معمولي نشان دهنده معني داري ضريب مربوط است . آماره والد براي ضريب برابر است با :

اين آماره داري توزيع کاي دو با 1 درجه آزادي است.(Whitehead j,2004)

  • تعيين ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده (ارزيابي کارايي مدل )

در رگرسيون لجستيک براي مقايسه کارايي چند مدل مختلف با يکديگر و يا نيکويي برازش يک مدل خاص آماره هاي متعددي مورد استفاده قرار مي گيرد که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود  (Anderson,1984):

 

  • آماره کاي دو

همانطور که توضيح داده شد در رگرسيون لجستيک از روش حداکثر درستنمايي براي تعيين ضرايب متغيرهاي مستقل استفاده مي شود. براي بررسي ميزان نيکويي برازش مدل برآورد شده ، روشي مشابه رگرسيون چندگانه بکار مي رود . بدين منظور دو فرضيه زير در نظر گرفته مي شود :

H0=مدل مفروض با داده ها تطابق دارد

H1=مدل مفروض با داده ها تطابق ندارد

واضح است که قبول فرضيه (عدم رد آن) ، زمانيکه مدل مفروض بر اساس ضرايب برآورد شده است مطلوب خواهد بود . آماره اي که براي آزمون فرضيه فوق بکار مي رود براساس تابع درستنمايي قسمت قبل ساخته مي شود. به واقع تابع درستنمايي، احتمال اينکه تمام مشاهدات از جامعه مورد نظر باشند را نشان مي دهد. براي آزمون فرضيه صفر مقدار تابع درستنمايي تحت تابع لگاريتم بصورت -2ln L  در نظر گرفته
مي شود.

آماره -2ln L داراي توزيع کاي دو با n-q درجه آزادي است که در  آن n تعداد مشاهدات و q تعداد پارامتر هاي برآورد شده در مدل مي باشد . در نتيجه مدل دو نوع آماره بدست مي دهد ، يکي براي حالتي که تمام ضرايب به غير از مقدار ثابت صفر باشند که آنرا با (-2ln L)null نشان مي دهيم و مربوط به حالتي است که همه ضرايب مربوط به متغيرهاي مستقل صفر هستند . اين امر حاکي از بي اثر بودن متغيرهاي مستقل در توضيح مدل مورد نظر مي باشد. حالت ديگر مربوط به نتايج بدست آمده از برآورد ضرايب متغيرها مي باشد که با(-2ln L)Model نشان داده  مي شود. بدين ترتيب با فرض توزيع کاي دو براي آماره اخير مي توان معني دار بودن آنرا در سطح 5% مورد آزمون قرار داد . بر اين اساس براي حالتي که مثلاً تمام ضرايب متغير هاي مستقل صفر است مي توان آماره (-2ln L)null را بعنوان آماره کاي دو با n-1 درجه آزادي (تعداد پارامترهاي مدل فقط مقدار ثابت است) تحت آزمون فرضيه به ترتيب زير در نظر گرفت .

H0=مدل مفروض (صفر بودن تمام ضرايب متغيرهاي مستقل) با داده ها تطابق دارد.

H1=مدل مفروض (صفر بودن تمام ضرايب متغيرهاي مستقل) با داده ها تطابق ندارد.

در صورتيکه اين مقدار در منطقه رد آزمون قرار بگيرد فرض بي اثر بودن متغيرهاي مستقل مدل در سطح مثلاً 5% رد شده و مدل برازش شده معني دار خواهد بود . به همين ترتيب با در نظر گرفتن آماره     (-2ln L)Model به عنوان آماره کاي دو با n-k-1 درجه آزادي ( k تعداد متغيرهاي مستقل مي باشد ) مي توان مفروضات زير را مورد آزمون قرار داد :

H0=مدل مفروض ( بر اساس ضرايب بدست آمده ) با داده ها تطابق دارد

H1=مدل مفروض (بر اساس ضرايب بدست آمده ) با داده ها تطابق ندارد

در اين صورت اگر آماره مورد نظر در ناحيه رد در سطح معني داري 5% قرار نگيرد مدل برازش شده معني دار است . البته به صورت ديگري نيز مي توان براساس اختلاف آماره هاي مزبور يعني :

(-2lnL)null – (-2lnL)model               ) LR (آماره

که داراي توزيع کاي دو با (n-1)-(n-k-1)=k درجه آزادي است ، معني داري کل مدل را مورد آزمون قرار داده و فرضيه هاي آزمون را به شرح زير در نظر گرفت :

H0= همه ضرايب برابر صفر است

H1=همه ضرايب غير صفر است

[1] ـ NewtonـRaphson Method

[2] ـ Wald statistic

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران

 پایان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

 پایان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان :  با فرمت ورد انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

Author: 95

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *