پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بازده غیر عادی با میزان محافظه کاری در بورس اوراق بهادار

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

۳-۵- بررسی تطبیقی نتایج پژوهش

رضا زاده و همکاران (۱۳۸۷) پژوهشی با عنوان” رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” با این استدلال که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‌شود. چرا که محافظه کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دست‌کاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد اقدام به بررسی رابطه محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. آن‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می‌یابد. بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید است. از این روی می توان اینگونه استدلال نمود که نتایج پژوهش رضا زاده و همکاران (۱۳۸۷) با نتایج این پژوهش در زمینه ی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی یکسان است . شایان ذکر است در  این پژوهش رابطه بین میزان استفاده از حسابداری  محافظه کارانه در سال جاری و عدم تقارن اطلاعاتی در سال جاری مورد بررسی قرار گرفته است  در حالی که در پژوهش رضازاده و همکاران رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی در سال جاری و تاثیر آن بر میزان استفاده از حسابداری محافظه کارانه در سال آتی مورد بررسی قرار گرفته است . به بیان دیگر وجود رابطه منفی بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و میزان محافطه کاری در سال واحد به نوعی مبین رابطه مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی در یک سال و میزان محافطه کاری در سال دیگر است .همچنین نتایج پژوهش ما  در ارتباط با رابطه علت و معلولی بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی با پژوهش رضازاده و همکاران یکسان نمی باشد.که یکی از دلایل اصلی آن بکارگیری متغیرهای تعدیلی از جمله کیفیت اقلام تعهدی است.همچنین نتایج این تحقیق در زمینه ی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و عدم تقارن اطلاعاتی با نتایج (خوش طینت ،.یوسفی ۱۳۸۸) منطبق است .

(زها ، ۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان ” ریسک سیستماتیک و محافظه کاری ” به بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و محافظه کاری پرداخته اند که نتایج این پژوهش مبین ارتباط منفی بین ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه است. همچنین آنها در بررسی ارتباط علت و معلولی ریسک سیستماتیک و حسابداری محافظه کارانه دریافتند که این دو عامل دارای رابطه متقابل می باشند . که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش(زها ،۲۰۱۱)، در ارتباط با رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی منطبق است . به نظر می رسد دلایل احتمالی زیر می تواند باعث ایجاد تفاوت بین این پژوهش و سایر پژوهش های صورت پذیرفته در این راستا باشد .

  • نبود شفافیت اطلاعاتی مناسب در بورس اوراق بهادار تهران ( با توجه به این مطلب که اعداد و ارقام جمع آوری شده از منایع مختلف بالاخص برای سالهای قبل از سال ۱۳۸۳ دارای تناقص بودند )
  • متفاوت بودن نمونه انتخابی و دوره زمانی پژوهش
  • متفاوت بودن فنون آماری مورد استفاده و استفاده از متغیرهای تعدیلی جهت محاسبه معیار عدم تقارن اطلاعاتی و بازدهی غیرعادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف تحقیق:

  • شناسایی رابطه بین محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
  • شناسایی رابطه بین محافظه کاری و نرخ بازده غیر عادی
  • تعیین نقش و جایگاه حسابداری محافظه کارانه در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
  • ارائه راه کارهایی به منظور بهبود استانداردهای حسابداری با توجه به نتایج پژوهش 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه بین حسابداری محافظه کارانه و بازدهی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی شواهدی از بورس اوراق بهادار با فرمت ورد