پایان نامه ارشد بررسی استفاده از خدمات حسابرس داخلي و خدمات كارشناسي بر كارايي حسابرسي

دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- بخش دوم: پيشينه تحقيق

2-3-1- تحقيقات داخلي

اولين تحقيق صورت گرفته در زمينه كارايي حسابرسي مربوط به پايان‌نامه آقاي ولي‌الله فرصتي (1381) تحت عنوان «بررسي نارسائي‌هاي مدل حسابرسي مبتني بر سيستم و جايگزيني آن با مدل حسابرسي مبتني بر ريسك در ايران» در دانشگاه تربيت مدرس مي‌باشد كه به تأثير جايگزيني مدل حسابرسي مبتني بر ريسك با مدل حسابرسي مبتني بر سيستم، بر كارايي و اثربخشي حسابرسي صورت‌هاي مالي پرداخته است. نتايج تحقيق مزبور نشان داده است كه مدل حسابرسي مبتني بر ريسك كاراتر و اثربخش‌تر از مدل حسابرسي مبتني بر سيستم است و مديران حسابرسي با انجام حسابرسي بر اساس اين مدل مي‌توانند گزارش حسابرسي قابل اتكايي ارائه دهند و نيز تحقيق ديگري مربوط به رضازاده و بسنده تحت عنوان شناسايي عوامل مؤثر بر كارايي با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي تحليل پوششي داده‌ها (DMU) مي‌پردازد و اقدام به تعيين ضريب كمي كارايي نسبي حسابرسي صورت هاي مالي نموده اند، پس از آن اثر عوامل مختلف بر ميزان كارايي به كمك تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي بررسي نمودند. نتايج حاصله بيانگر آن است كه تنها ميزان شناخت حسابرسان بر ساختار كنترل داخلي صاحبكار با ميزان كارايي نسبي صورتهاي مالي ارتباط مستقيم دارد.

آقايي و عليجاني (1380 )، تحقيقي تحت عنوان بررسي فاصله انتظارات (تصورات) در مورد ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي توسط حسابرس مستقل انجام داده اند. نتايج تحقيق نشان داد تصور حسابرسان و استفاده كنندگان در مورد وظيفه حسابرسان مستقل پيرامون ارزيابي رعايت قوانين و مقررات تفاوت معني داري با يكديگر دارد و در مورد مقايسه حسابرسان و استفاده كنندگان به آن دسته از بندهاي اظهار نظر گزارش هاي حسابرسي كه با توجه به موارد عدم رعايت قوانين و مقررات به صورت مشروط، مردود و يا عدم اظهار نظر بيان شده است، تفاوت معني داري مشاهده نشده است.

رهنماي رودپشتي و گوهري (1383)، تحقيقی را تحت عنوان بررسي و مطالعه وجود فاصله انتظارات بين حسابرسان و استفاده كنندگان نسبت به قضاوتهاي حرفه اي حسابرسان مستقل انجام داده اند. نتايج تحقيق نشان دهنده آن است كه تفاوت معني داري بين انتظارات حسابرس و استفاده كنندگان از قضاوت حرفه اي حسابرسان مستقل وجود دارد.

سجادي و اوستا (1384)، به بررسي كاربرد روشهاي تحليلي در حسابرسي پرداخته اند. بدين منظور، كاربرد روشهاي تحليلي در سه مرحله، برنامه ريزي، آزمون محتوا و بررسي نهايي صورتهاي مالي توسط حسابداران رسمي شاغل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مورد آزمون قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه كليه اعضاي جامعه حسابداران رسمي به استثناي حسابداران رسمي شاغل انفرادي، كاربرد روشهاي ياد شده را در مراحل برنامه ريزي، آزمون محتوا و بررسي نهايي صورتهاي مالي تأييد مي كنند ولي حسابداران رسمي شاغل انفرادي، ضمن تأييد كاربرد روشهاي تحليلي در مراحل برنامه ريزي و آزمون محتوا كاربرد روشهاي تحليلي را در بررسي نهايي صورتهاي مالي تأييد نكرده اند.

سجادي و ناصح (1382)، در تحقيقي به بررسي سودمندي حسابرسي مستقل صورتهاي مالي از ديدگاه مديران مالي مي پردازند كه نتايج تحقيق نشان مي دهد از نظر مديران مالي شركتهاي مزبور، حسابرسي مستقل در خصوص كشف و كاهش احتمال وقوع تخلف، اعمال غير قانوني و ارزيابي دقيق مبناهاي برآورد حسابداري مؤثر و سودمند است ولي در خصوص بهبود سيستم كنترل داخلي، كشف و كاهش احتمال وقوع اشتباه، تقلب و ارائه مبنايي براي ارزيابي فرض تداوم فعاليت بنگاه اقتصادي سودمند نمي باشد.

مجتهدزاده و آقايي (1383)، در تحقيقي به بررسي عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه حسابرسان مستقل و استفاده كنندگان صورتهاي مالي مي پردازند كه هدف اصلي اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي مستقل از ديدگاه استفاده كنندگان و حسابرسان مستقل است. در اين تحقيق با استفاده از متون و ادبيات حسابرسي، استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي، بيانيه ها و با لحاظ داشتن شرايط محيطي ايران سيزده عامل مؤثر بر كيفيت حسابرسي مستقل شناسايي شد.

نتايج آزمون فرضيه هاي گروه “الف” نشان داد كه پرسش شوندگان بر وجود بيست و چهار عامل تأكيد بيشتري دارد و نتايج آزمون فرضيه هاي گروه “ب” نشان داد كه در اغلب موارد تفاوت معني داري بين ديدگاهها وجود ندارد. فلذا با توجه به عدم بررسي كافي اين حوزه از حسابرسي در ايران لزوم تحقيقات بيشتر در زمينه كارايي احساس مي گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق:

1) بررسي تأثير شناخت حسابرسان از محيط كار و فعاليت واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

2) بررسي تأثير شناخت و ميزان اتكاي حسابرسان بر سيستم كنترل داخلي واحد مورد رسيدگي بر كارايي حسابرسي

3) بررسي اثر استفاده از خدمات حسابرس داخلي و خدمات كارشناسي بر كارايي حسابرسي

4) بررسي تأثير اعمال محدوديت زماني و كاهش هزينه اجراي حسابرسي بر كارايي حسابرسي

5) بررسي تأثير كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي بر كارايي حسابرسي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : بررسي عوامل مؤثر بر افزايش كارايي حسابرسي صورت هاي مالي از ديدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان ديوان محاسبات با فرمت ورد

Author: 92