پایان نامه ارشد: تاثیر بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق

در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامتر های مدل از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می گردد و این روش بر این فرض استوار است که متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشد، به طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات این رگرسیون کلاسیک شده و درستی نتایج بدست آمده را خدشه دار می کند.از این رو در ادامه لازم است، نرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد.نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک است که نشان دهنده ی اعتبار آزمون های رگرسیونی است، بنابراین نرمال بودن متغیر های وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل (تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می انجامد.پس لازم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامتر ها کنترل شود و در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آن اتخاذ نمود.در این پژوهش  متغیر دوره تصدی هیات مدیره به عنوان متغیر وابسته مطرح شده است و برای بررسی نرمال بودن آن از آزمون جارکو-برا استفاده شده است.فرضیه های آماری مربوط به این آزمون به صورت ذیل می باشد:

H0: توزیع داده ها نرمال است.

H1: توزیع داده ها نرمال نیست.

اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 0.05 باشد ( 0.05>  سطح معناداري) فرضیه H. مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می شود.در جدول 4-2 نتایج آزمون جارکو-برا برای متغیر وابسته شرکت های نمونه ارائه شده است.

با توجه به اینکه سطح آماره ی جارکو-برا کمتر از 0.05 می باشد(سطح معناداري= 0.0000> 0.05)، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیر در سطح اطمینان 95% رد شده و بیانگر این است که متغیر دوره تصدی هیات مدیره از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد.

با افزایش اندازه نمونه ،خطای نمونه گیری کاهش می یابد.زیرا نمونه های بزرگتر(به احتمال قوی تر)جامعه را صحیح تر و کامل تر تفسیر خواهند کرد.کتب مختلف آماری،نمونه هایی با تعداد 30 مشاهده به بالا را نمونه های بزرگی می دانند که در آن آماره ی تی استیودنت به آماره نرمال همگرا می شود.از این رو در تحقیق حاضر با وجود 750 مشاهده نیازی به نرمال سازی متغیر ها نیست.

همانطوری که در نمودار هستوگرام فوق مشاهده می شود نمودار باقیمانده ها از توزیع نرمال برخوردار است و احتمال آماره ی جارکو-برا بیش از 0.05 می باشد(سطح معناداري =0.05097 ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : رابطه ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها با فرمت ورد

Author: 92